Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

W celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji, prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Zgodnie z art.19g ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1, po uzyskaniu pozytywnej opinii konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny oraz po uzyskaniu wpisu na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Podmiot zamierzający prowadzić kurs objęty programem danej specjalizacji przesyła do CMKP, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku, informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wraz z załączoną opinią konsultanta krajowego w dziedzinie, dla której przeznaczony jest kurs.

Zakres wymaganych informacji określa art.19g ust 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

CMKP publikuje w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na stronie internetowej Centrum www.cmkp.edu.pl, listę kursów szkoleniowych objętych programami specjalizacji.

Dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy kursu wraz z pozytywną opinią konsultanta krajowego należy przesłać na adres:

Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa

Formularze zgłoszeniowe kursów:

Formularz zgłoszeniowy kursu specjalizacyjnego

Formularz zgłoszeniowy kursu doskonalącego

Dodatkowe informacje dotyczące zgłaszania kursów:

Ważny komunikat dla organizatorów kursów (z dnia 2015-03-19)