Komunikaty

 • Komunikat dla organizatorów kursów specjalizacyjnych

  Komunikat dla organizatorów
  kursów specjalizacyjnych

  Dotyczy informacji wymaganych w celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji (pkt 13).

  Udział lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w obowiązkowych kursach specjalizacyjnych objętych odpowiednim programem specjalizacji jest nieodpłatny i nie może być uzależniony od jakichkolwiek opłat dodatkowych ani udziału w innych odpłatnych szkoleniach (np. za udział w Konferencji połączonej lub odbywającej się równocześnie z kursem specjalizacyjnym, narzucanie miejsca zakwaterowania w czasie kursu, inne dodatkowe zajęcia włączone w organizację lub program kursu, zakup materiałów szkoleniowych a także wszelkie inne obligatoryjne warunki do odpłatnego spełnienia warunkujące uczestniczenie w kursie).

  W związku z powyższym niedopuszczalne jest pobieranie opłat za uczestnictwo w kursie przez organizatorów kursów specjalizacyjnych.

 • Komunikat w sprawie trybu postępowania w celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji, prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

  KOMUNIKAT
  w sprawie trybu postępowania w  celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji, prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

  Zgodnie z art.19g ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1, po uzyskaniu pozytywnej opinii konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny oraz po uzyskaniu wpisu na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

  Podmiot zamierzający prowadzić kurs objęty programem danej specjalizacji przesyła do CMKP,
  w terminie do dnia 15 listopada każdego roku
  Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  wraz z załączoną opinią konsultanta krajowego w dziedzinie, dla której przeznaczony jest kurs.
  Zakres wymaganych informacji określa art.19g ust 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

  CMKP publikuje w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na stronie internetowej Centrum www.cmkp.edu.pl, listę kursów szkoleniowych objętych programami specjalizacji.

  Dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy kursu wraz z pozytywną opinią konsultanta krajowego należy przesłać na adres:
  Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP
  ul. Marymoncka 99/103
  01-813 Warszawa
  Formularz zgłoszeniowy kursów specjalizacyjnych w załączeniu poniżej:

  Formularz zgłoszeniowy kursu specjalizacyjnego

  W przypadku zgłaszania kursu doskonalącego prosimy o skorzystania z poniższego formularza:
  Formularz zgłoszeniowy kursu doskonalącego

 • Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1-31 marca 2014r.

  Postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych w terminie 1-31 marca 2014r. będzie przeprowadzone na dotychczasowych zasadach tj. dla specjalizacji podstawowych i szczegółowych, przy czym lekarz może złożyć 2 wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w tej samej dziedzinie medycyny: w ramach rezydentury oraz w trybie pozarezydenckim. W tym przypadku lekarz zobowiązany jest złożyć oświadczenie, w którym wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach.

  Postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 marca 2014r. będzie przeprowadzone zgodnie z art. 16c – 16e i art. 16h ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634, z póź. zm.), & 5-7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26) oraz zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego, stanowiącym załącznik nr 12 do ww. rozporządzenia.

 • Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmianowego i równoważnego systemu czasu pracy lekarzy odbywających specjalizację

  Warszawa, 2009.11.13.

  MINISTERSTWO ZDROWIA
  Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Komunikat
  Ministra Zdrowia w sprawie zmianowego i równoważnego systemu czasu pracy lekarzy odbywających specjalizację

  Przepis §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, póz. 1779, z późn. zm.) stanowi, iż lekarz odbywa specjalizację w czasie równym czasowi pracy lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r Nr 14, póz. 89, z póżn. zm.). Oznacza to, iż lekarze przez cały okres odbywania specjalizacji szkolą się w czasie równym pełnoetatowemu zatrudnieniu oraz odbywają dyżury medyczne zgodnie z programem specjalizacji.

  W związku z wejściem od 1 stycznia 2008r ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ. U. Nr 176, póz. 1240), która wprowadza nowe regulacje w zakresie czasu pracy, lekarz odbywający specjalizację w dalszym ciągu będzie zobligowany do pełnienia zgodnie z obowiązującym go programem, nie mniej niż 3 dyżurów w miesiącu, jednak przy zachowaniu 48 godzinnego tygodnia pracy. Oznacza to, że wymiar dyżurów realizowanych w ramach programu specjalizacji, w zgodzie z ustawą, powinien odpowiadać 10 godzinom 5 minutom tygodniowo. Do przydzielania dyżurów w większym wymiarze konieczna będzie zgoda lekarza wyrażona na piśmie (tzw. klauzula opt-out).

  Ponieważ ustawa z dnia 24 sierpnia 2007r. wprowadza istotną zmianę polegającą na wliczaniu dyżurów do czasu pracy, możliwe jest realizowanie programu specjalizacji także w jednostkach, które zamierzają wprowadzić zmianowy, bądź równoważny system pracy, jednakże pod warunkiem, iż w żaden sposób nie utrudni to realizowania programu specjalizacji i zapewniona zostanie -tak jak dotychczas- opieka kierownika specjalizacji nad lekarzem odbywającym specjalizację w takim systemie. Wprowadzając którekolwiek x tych rozwiązań, podobnie jak w warunkach normalnej organizacji czasu pracy, należy w stosunku do szkolących się lekarzy zastosować wydłużoną do 48 godzin tygodniową normę czasu pracy, co umożliwi im wypełnienie nałożonych obowiązków dyżurowych, rozumianych zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, jako pracy poza normalnymi godzinami.

 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA w sprawie obowiązku odbywania programowych dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy dentystów – w ramach specjalizacji - zarówno w jednostce, w której realizują specjalistyczny staż podstawowy jak i w jednostkach, w których realizują staże kierunkowe

  Warszawa, 2008.03.05.

  MINISTERSTWO ZDROWIA
  Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  KOMUNIKAT
  w sprawie obowiązku odbywania programowych dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy dentystów – w ramach specjalizacji – zarówno w jednostce, w której realizują specjalistyczny staż podstawowy jak i w jednostkach, w których realizują staże kierunkowe.

  W związku z dość często występującą nieprawidłowością w realizacji programowych dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, polegającą na odbywaniu tych dyżurów wyłącznie w jednostce, do której zostali skierowani na specjalizację przez Centrum Zdrowia Publicznego – w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów /Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z póź. zmianami – Dz. U. z 2007 r. Nr 13, poz. 85/, zapisem § 5 ust. 1 pkt 6 określa dyżury medyczne jako formę dydaktyczną wpisaną w obowiązujący ramowy program specjalizacji, z zaleceniem obowiązku ich pełnienia „w czasie realizacji programu odpowiedniej specjalizacji, w liczbie określonej w tym programie, nie mniej niż 3 dyżury w miesiącu”.

  Program danej specjalizacji przewiduje podstawowy staż szkoleniowy realizowany w macierzystej jednostce szkolącej ale również określa kilkumiesięczne staże kierunkowe w uzupełniających dziedzinach medycznych – realizowane w innych jednostkach uprawnionych do tego rodzaju szkolenia. Zatem obowiązująca forma dydaktyczna przewidziana do realizacji w każdym miesiącu dotyczy również staży kierunkowych.

  Powyższe założenie programowe zostało uwzględnione w zapisie § 11 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia – stanowiącym, iż „staże kierunkowe mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne spełniające warunki, o których mowa w ust. 2”, co oznacza zobowiązanie tych jednostek do zapewnienia lekarzom odbywającym staż kierunkowy w ramach specjalizacji – pełnienie dyżurów w liczbie określonej programem danej specjalizacji” /ust. 2 pkt 13/.

  Obowiązek odbywania programowych dyżurów medycznych przez specjalizujących się lekarzy w jednostkach prowadzących staże kierunkowe został także uwzględniony w przepisach § 15 ust. 2 w/w rozporządzenia regulujących kwestię wynagradzania lekarzy za pełnione dyżury w ramach programu danej specjalizacji – zarówno przez „jednostki organizacyjne prowadzące specjalizację jak i staż kierunkowy”

  Jednostka organizacyjna, która złożyła wniosek o wpis na listę Ministra Zdrowia uprawniającą do prowadzenia szkolenia w określonej specjalizacji i uzyskała taki wpis /dotyczy to również jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie określonych staży kierunkowych/ powinna mieć świadomość wszystkich konsekwencji wynikających z posiadania przedmiotowych uprawnień. Są to przywileje wynikające ze statusu jednostki szkolącej, ale również i obowiązki, do których należy zapewnienie organizacyjne i finansowe /zgodne z przepisami/ realizacji programowych dyżurów medycznych wszystkim specjalizującym się lekarzom, niezależnie od trybu odbywania specjalizacji.

  Wobec powyższego lekarze, którzy są w trakcie specjalizacji i nie odbyli dyżurów medycznych w ramach szkolenia na stażach kierunkowych powinni uzupełnić ten wymóg programu przed zakończeniem specjalizacji oraz uzyskać odpowiednie potwierdzenie jego realizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego.

 • Komunikaty Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uznania lekarzowi/lekarzowi dentyście zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji przed dniem 1 lipca 2011 r. staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i skrócenia lekarzowi czasu trwania specjalizacji

  Komunikat
  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  w sprawie trybu postępowania w celu uznania przez Ministra Zdrowia lekarzowi/lekarzowi dentyście staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i skrócenia lekarzowi czasu trwania specjalizacji

  Informacja
  dla lekarzy/lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji po 12 listopada 2005r.

  Zgodnie z § 26 ust. 4 – 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm.):

  1. Kierownik specjalizacji w pierwszym roku trwania specjalizacji może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie danej specjalizacji stażu szkoleniowego – obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju, w jednostce upoważnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i ewentualne skrócenie odbywanej specjalizacji, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza specjalizacji nie jest dłuższy niż 5 lat.
  2. Kierownik specjalizacji może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie okresu odbywania specjalizacji lekarzowi, który zrealizował staż szkoleniowy za granicą w okresie aktualnie odbywanej specjalizacji w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

  Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii zespołu ekspertów, w skład którego wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie:

  • konsultant krajowy w danej dziedzinie lub jego przedstawiciel,
  • dwaj lekarze posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
  • przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego

   

  • może uznać lekarzowi staże i szkolenia wymienione w punkcie 1 za równoważne ze
  • zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi okres odbywania specjalizacji,
  • jednak nie więcej niż o 1/3,(**)
  • – może uznać lekarzowi, staże i szkolenie wymienione w punkcie 2, za równoważne ze
  • zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić o ten czas okres odbywania specjalizacji
  • w kraju.

  Zespoły ekspertów będą rozpatrywały wnioski cztery razy w roku: po 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 września, a tym samym wnioski powinny wpłynąć do CMKP odpowiednio do 31 grudnia, 31 marca, 30 czerwca i 31 sierpnia *)

  Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1 i 2 stanowi załącznik do rozporządzenia.

  W ww. wniosku powinny być wymienione jedynie elementy szkolenia specjalizacyjnego, które są przedmiotem wystąpienia.

  (**)

  Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j.Dz.U.  z 2015 r., poz. 464 , z późn. zm.)

  Art. 16ma. (16) Skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego spełniającego minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej nie może obejmować więcej niż 1/2 minimalnego czasu trwania danego programu specjalizacji określonego w przepisach Unii Europejskiej.

  Warszawa, dnia 23 lutego 2007 r.
  Dyrektor
  /-/ Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

  Informacja
  dla lekarzy/lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji przed 12 listopada 2005r.

  Zgodnie z opinią Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia, na podstawie § 47 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz.1779 z późn. zm.) – osoby, które zostały zakwalifikowane do odbywania specjalizacji na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie tego rozporządzenia odbywają ją zgodnie z programem oraz okresem jej trwania określonym w tych przepisach.

  Pojęcie okresu trwania specjalizacji obejmuje także skrócenie czasu odbywania specjalizacji przewidziane w § 17 ust. 3 –5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U Nr 83, poz. 905 z późn. zm.).

  Tym samym, kierownicy specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji przed 12 listopada 2005r. mogą przez cały okres szkolenia specjalizacyjnego występować do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie za równoważne lekarzowi/lekarzowi dentyście elementów programu specjalizacji zrealizowanego w kraju lub za granicą nie dłużej niż w czasie 5 lat przed rozpoczęciem szkolenia lub za granicą w okresie aktualnie odbywanej specjalizacji.

  * UWAGA: Ze względu na przewidzianą w rozporządzeniu procedurę poprzedzającą wydanie decyzji przez Ministra Zdrowia, wnioski należy składać nie później niż do 31 marca – dla lekarzy planujących przystąpienie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego w sesji jesiennej danego roku oraz nie później niż do 31 sierpnia dla lekarzy planujących przystąpienie do tego egzaminu w sesji wiosennej następnego roku

  Warszawa, dnia 23 lutego 2007 r.
  Dyrektor
  /-/ Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

   

  Uzupełnienie komentarza do wniosku o uznanie lekarzowi/lekarzowi dentyście staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i skrócenia lekarzowi czasu trwania specjalizacji.

  Komentarz do wniosku
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przedkłada komentarz do załącznika Nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm.).

  Komentarz uściśla wykaz dokumentów, które powinny być załączone do wniosku o uznanie przez Ministra Zdrowia odbytych szkoleń, określonych w § 26 rozporządzenia, za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie właściwej specjalizacji.

  I. Przez zapis „Dokumenty potwierdzające odbycie przez lekarza staży/kursów” należy rozumieć:

  1. zarejestrowane zaświadczenie z pieczątką jednostki, w której lekarzy odbył elementy szkolenia specjalizacyjnego, podpisane przez jej kierownika lub osobę bezpośrednio nadzorującą to szkolenie, zawierające informacje o:

  a. zakresie szkolenia,
  b. terminie szkolenia,
  c. miejscu jego realizacji /szpital – oddział, przychodnia, pracownia itp./,
  d. trybie realizacji szkolenia:

  • stałe lub okresowe zatrudnienie w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi w jednostce szkolącej w okresie odbywania przedmiotowego szkolenia, potwierdzone przez pracodawcę formalne oddelegowanie do jednostki szkolącej w ramach płatnego urlopu szkoleniowego – w jakim terminie i wymiarze w odniesieniu do zatrudnienia na pełnym etacie,
  • w ramach studiów doktoranckich realizowanych w jednostce uprawnionej do prowadzenia specjalizacji – z odniesieniem realizacji szkolenia do pełnoetatowego zatrudnienia,
  • w ramach umowy cywilnoprawnej o szkolenie zawartej z jednostką uprawnioną do szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie /poświadczona kserokopia/.

  e. programie zrealizowanego szkolenia,

  f. wykaz zabiegów / procedur medycznych/, które lekarz wykonywał lub w nich uczestniczył w ramach odbytego stażu szkoleniowego, z podaniem ich liczby.

  2. Poświadczoną kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu.

  II. Przez zapis „Informacja na temat jednostki, w której został zrealizowany staż, dotycząca uprawnień do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy lub czy kurs był wpisany na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” należy rozumieć zarejestrowane zaświadczenie wydane przez jednostkę szkolącą lub Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, opatrzone pieczątką nagłówkową wystawcy i odpowiednio podpisem kierownika jednostki wystawiającej, zawierające informację o:

  • uprawnieniach jednostki do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego przez zainteresowanego lekarza / podanie terminu szkolenia i jego zbieżności z posiadanymi uprawnieniami jednostki /,
  • charakterze tych uprawnień / uprawnienia do prowadzenia specjalizacji, uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie stażu kierunkowego, spełnienie warunków do prowadzenia programowego kursu specjalizacyjnego – wpis na listę prowadzoną przez CMKP/.

  Powyższy komentarz powinien być odpowiednio stosowany do dokumentacji potwierdzającej odbycie staży/kursów za granicą, a w szczególności danych potwierdzonych zaświadczeniami – o posiadaniu przez jednostkę uprawnień do prowadzenia specjalizacji na terenie danego kraju.

  Jeżeli wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego UE i nabył kwalifikacje zawodowe na terytorium UE, do wniosku o uznanie staży lub kursów szkoleniowych odbytych zagranicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i skrócenie czasu trwania specjalizacji załącza kserokopie wymaganych dokumentów, tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

  Wnioskodawca, który nabył kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE, do przedmiotowego wniosku składa dokumenty, które powinny spełniać poniższe warunki:

  • być w oryginale, odpisie a w przypadku kserokopii uwierzytelnione przez polskiego notariusza, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r., Nr 42, poz. 369, z późn. zm.) lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej ,zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz 1823, z późn. zm.), ewentualnie przedłożone do wglądu na miejscu pracownikowi CMKP, który stwierdzi zgodność odpisu z oryginałem,
  • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości ( lista dostępna pod adresem internetowym http://tlumacze.ms.gov.pl/),
  • zaopatrzone w APOSTILLE – istnieje prawny obowiązek zaopatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) w Apostille , jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wyjątkiem jest umowa z Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której art. 56 ust. 1 stanowi:
  Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane przez sądy lub organy administracji jednej Umawiającej się Strony w granicach ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.

   

   

  Tryb postępowania
  dotyczący realizacji § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy
  i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm.).

  1. Rozpatrywane są wnioski kierowników specjalizacji w sprawie uznania równoważności odbytych w kraju i za granicą staży szkoleniowych, staży kierunkowych lub kursów lub kursów za równoważne ze zrealizowaniem części programu danej specjalizacji, odbytych w okresie pięciu lat przed przystąpieniem do specjalizacji.
  2. Rozpatrywane są wnioski kierowników specjalizacji w sprawie uznania po rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego stażu szkoleniowego odbytego za granicą
  3. Kierownik specjalizacji kieruje wniosek do Ministra Zdrowia za pośrednictwem CMKP na druku wniosku stanowiącym załącznik do rozporządzenia. .
  4. CMKP sprawdza wniosek pod względem formalnym. Oddala wnioski, które nie spełniają warunków określonych w § 26 rozporządzenia lub w przypadku niepełnej dokumentacji występuje do lekarza o jej uzupełnienie.
  5. Dyrektor CMKP powołuje nie rzadziej niż cztery razy w roku – zespół ekspertów w celu wydania merytorycznej opinii.
  6. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia i przekazuje przewodniczącemu zespołu dokumenty lekarza wraz z drukiem protokołu.
  7. Zespół wyraża w protokole merytoryczną opinię w sprawie uznania lub nie uznawania lekarzowi odbytych, w kraju lub za granicą, przed rozpoczęciem specjalizacji staży i szkoleń za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji wraz z określeniem proponowanego czasu skrócenia okresu odbywania specjalizacji lub odpowiednio uznania staży i szkoleń odbytych za granicą w czasie trwania specjalizacji wraz z określeniem proponowanego czasu skrócenia okresu trwania specjalizacji w kraju.
  8. CMKP sprawdza pod względem formalnym prawidłowość wydanej przez zespół opinii. W przypadku nieprawidłowości zwraca się do przewodniczącego zespołu z prośbą o przedstawienie ponownej opinii zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  9. Dyrektor CMKP, na podstawie opinii zespołu, wnioskuje do Ministra Zdrowia o uznanie lekarzowi staży i szkoleń odbytych w kraju lub za granicą przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócenie okresu jej trwania lub w przypadku staży lub szkoleń odbytych za granicą po rozpoczęciu specjalizacji o uznanie ich równoważności z częścią programu specjalizacji i czasu skrócenie okresu trwania specjalizacji w kraju.
  10. Po otrzymaniu kopii decyzji Ministra Zdrowia CMKP przekazuje niezwłocznie do odpowiedniego WCZP informacje o uznaniu lekarzowi staży lub szkoleń oraz o skróceniu okresu trwania specjalizacji.

  Sprawy prowadzą:
  Elżbieta Uszkiewicz
  tel. 022 56 01 054
  Wniosek
  Wnioski należy przesyłać do Działu Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym CMKP

  Warszawa, ul. Marymoncka 99/103

   

  Komentarz do wniosku
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przedkłada komentarz do załącznika Nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm.).

  Komentarz uściśla wykaz dokumentów, które powinny być załączone do wniosku o uznanie przez Ministra Zdrowia odbytych szkoleń, określonych w § 26 rozporządzenia, za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie właściwej specjalizacji.

  I. Przez zapis „Dokumenty potwierdzające odbycie przez lekarza staży/kursów” należy rozumieć:

  1. zarejestrowane zaświadczenie z pieczątką jednostki, w której lekarzy odbył elementy szkolenia specjalizacyjnego, podpisane przez jej kierownika lub osobę bezpośrednio nadzorującą to szkolenie, zawierające informacje o:

  a/ zakresie szkolenia,

  b/ terminie szkolenia,

  c/ miejscu jego realizacji /szpital – oddział, przychodnia, pracownia itp./,

  d/ trybie realizacji szkolenia:

  – stałe lub okresowe zatrudnienie w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi w jednostce szkolącej w okresie odbywania przedmiotowego szkolenia, potwierdzone przez pracodawcę formalne oddelegowanie do jednostki szkolącej w ramach płatnego urlopu szkoleniowego – w jakim terminie i wymiarze w odniesieniu do zatrudnienia na pełnym etacie,

  – w ramach studiów doktoranckich realizowanych w jednostce uprawnionej do prowadzenia specjalizacji – z odniesieniem realizacji szkolenia do pełnoetatowego zatrudnienia,

  – w ramach umowy cywilnoprawnej o szkolenie zawartej z jednostką uprawnioną do szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie /poświadczona kserokopia/.

  e/ programie zrealizowanego szkolenia,

  f/ wykaz zabiegów / procedur medycznych/, które lekarz wykonywał lub w nich uczestniczył w ramach odbytego stażu szkoleniowego, z podaniem ich liczby.

  2. Poświadczoną kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu.

  II. Przez zapis „Informacja na temat jednostki, w której został zrealizowany staż, dotycząca uprawnień do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy lub czy kurs był wpisany na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” należy rozumieć zarejestrowane zaświadczenie wydane przez jednostkę szkolącą lub Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, opatrzone pieczątką nagłówkową wystawcy i odpowiednio podpisem kierownika jednostki wystawiającej, zawierające informację o:

  • uprawnieniach jednostki do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego przez zainteresowanego lekarza / podanie terminu szkolenia i jego zbieżności z posiadanymi uprawnieniami jednostki /,
  • charakterze tych uprawnień / uprawnienia do prowadzenia specjalizacji, uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie stażu kierunkowego, spełnienie warunków do prowadzenia programowego kursu specjalizacyjnego – wpis na listę prowadzoną przez CMKP/.

  Powyższy komentarz powinien być odpowiednio stosowany do dokumentacji potwierdzającej odbycie staży/kursów za granicą, a w szczególności danych potwierdzonych zaświadczeniami – o posiadaniu przez jednostkę uprawnień do prowadzenia specjalizacji na terenie danego kraju.

 • Komunikaty Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uznania lekarzowi/lekarzowi dentyście zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji po dniu 1 lipca 2011 r. staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i skrócenia lekarzowi czasu trwania specjalizacji

  UWAGA: Komunikat dla lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji po 1 lipca 2011 r.

  Komunikat

  w sprawie trybu postępowania w celu uznania przez Dyrektora CMKP lekarzowi/lekarzowi dentyście staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i skrócenia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.

   

  Zgodnie z art. 16 m ust. 8 i 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.):

  1) Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w pierwszym roku trwania tego szkolenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne, i ewentualne skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego nie jest dłuższy niż 5 lat.

  W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na wystąpienie przez lekarza z ww. wnioskiem w terminie późniejszym.

  2) Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie do okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych zrealizowanych za granicą w okresie aktualnie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.

  Dyrektor CMKP, na podstawie opinii zespołu, w skład którego wchodzą:

  • konsultant krajowy właściwy dla danej dziedziny medycyny;
  • kierownik specjalizacji;
  • przedstawiciel towarzystwa naukowego właściwego dla danej dziedziny medycyny;
  • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny i stopień naukowy doktora habilitowanego,

  może uznać, w drodze decyzji, staże i kursy, o których mowa w punkcie 1 za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi okres odbywania tego szkolenia, jednak nie więcej niż o 1/2 okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego lub modułów, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy,może uznać, w drodze decyzji, staże i kursy, o których mowa w punkcie 1 i 2, za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji.(**)

  (**)Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j.Dz.U.  z 2015 r., poz. 464 , z późn. zm.)

  Art. 16ma. (16) Skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego spełniającego minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej nie może obejmować więcej niż 1/2 minimalnego czasu trwania danego programu specjalizacji określonego w przepisach Unii Europejskiej.

   

  UWAGA: Informacja dla lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji po 1 lipca 2011 r. ale przed 9 stycznia 2013 r.,

  Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyższego komunikatu, lekarz dołącza dokumenty wymienione w formularzu wniosku oraz komentarzu do wniosku, zamieszczonych w „Komunikacie dyrektora CMKP w sprawie trybu postępowania w celu uznania przez Ministra Zdrowia lekarzowi/lekarzowi dentyście staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i skrócenia lekarzowi czasu trwania specjalizacji” z dnia 23 lutego 2007 r.

  Informacja dla lekarzy/lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji po 8 stycznia 2013 r.

  Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26) , lekarz składa do dyrektora CMKP wniosek, o którym mowa w pkt 1 i 2 komunikatu , zawierający:

  • imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza;
  • numer prawa wykonywania zawodu;
  • określenie przedmiotu wniosku: uznanie i skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego lub uznanie staży i kursów, o których mowa
  • w pkt 1 i 2 komunikatu, za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji;
  • informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza;
  • termin zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
  • imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;
  • informacje na temat odbytych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku;
  • wskazanie wnioskowanego wymiaru skrócenia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.

  Do wniosku lekarz dołącza:

  dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku, zawierające informacje dotyczące terminu i miejsca odbycia danego szkolenia, trybu jego realizacji, zakresu oraz programu zrealizowanego szkolenia, wraz z wykazem zabiegów i procedur medycznych, które lekarz wykonywał lub w nich uczestniczył, z podaniem ich liczby;

  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię prawa wykonywania zawodu;
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu posiadanej specjalizacji;
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty szkolenia specjalizacyjnego;
  • opinię kierownika specjalizacji potwierdzającą wiedzę i umiejętności lekarza w zakresie zrealizowanych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku;
  • zaświadczenie wydane przez podmiot zatrudniający lekarza w okresie realizacji elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku, zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia oraz ewentualnych nieobecnościach lekarza.

  Jeżeli wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego UE i nabył kwalifikacje zawodowe na terytorium UE, do wniosku o uznanie stażów lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i ewentualne skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego załącza kserokopie wymaganych dokumentów, tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

  Wnioskodawca, który nabył kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE, do przedmiotowego wniosku składa dokumenty, które muszą spełniać poniższe warunki:

  • być w oryginale, odpisie a w przypadku kserokopii uwierzytelnione przez polskiego notariusza, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz 1823, z późn. zm.),
  • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (lista dostępna pod adresem internetowym http://tlumacze.ms.gov.pl/),
  • opatrzone APOSTILLE – istnieje prawny obowiązek opatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) Apostille, jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Wyjątkiem jest umowa z Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której art. 56 ust. 1 stanowi: Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane przez sądy lub organy administracji jednej Umawiającej się Strony w granicach ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.

   

  Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

  wniosek-staze-i-kursy-2017
  W załączeniu tryb postępowania .

   

  Dyrektor

  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  /-/

  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP

  Warszawa, dnia 7 maja 2013 r.

   

  Tryb postępowania

  dotyczący realizacji art. 16 m ust. 8 i 10 oraz ust. 12-13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.)

  1. Wnioski o uznanie staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i ewentualne skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, wraz z wymaganymi dokumentami, kierowane są przez lekarza/lekarza dentystę do Dyrektora CMKP.
  2. Dyrektor CMKP sprawdza wnioski, o których mowa powyżej , pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lekarz jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.
  3. Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów, o którym mowa w Komunikacie i przekazuje przewodniczącemu zespołu wniosek spełniający wymogi formalne wraz z dokumentami lekarza i drukiem protokołu.
  4. Zespół wyraża w protokole merytoryczną opinię w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi odbytych w kraju lub za granicą przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego staży i szkoleń za równoważne ze zrealizowaniem odpowiednich elementów programu specjalizacji, z określeniem proponowanego czasu skrócenia okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego lub odpowiednio uznania albo odmowy uznania lekarzowi do okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego staży i szkoleń zrealizowanych za granicą w okresie aktualnie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.
  5. W przypadku gdy opinia zespołu ekspertów jest negatywna, zespół w protokole uzasadnia merytorycznie swoje stanowisko w odniesieniu do przedstawionych we wniosku elementów programu specjalizacji.
  6. Zespół ekspertów przekazuje do dyrektora CMKP dokumentację lekarza wraz z protokołem, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.
  7. Decyzje, wydane na podstawie opinii zespołu , dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie lekarzowi oraz właściwemu wojewodzie.
  8. Informację o uznaniu lekarzowi stażów lub szkoleń oraz o skróceniu okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego odbywanego na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach rezydentury, dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie przed zakończeniem skróconego szkolenia specjalizacyjnego podmiotowi zatrudniającemu lekarza, któremu skrócono okres trwania szkolenia specjalizacyjnego, celem odpowiednio wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę zawartej na okres odbywania tego szkolenia.
  9. Zespół ekspertów zbiera się raz na kwartał, chyba że nie został złożony żaden wniosek.

   

  Wnioski należy przesyłać do Działu Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym CMKP ,  01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103.

  Sprawy prowadzą:

  • Ewa Poławska tel. 022 56 01 052,
  • Małgorzata Jaskólska tel. 022 56 01 050
  • Stefania Sady tel. 022 56 01 057,
  • Elżbieta Uszkiewicz tel. 022 56 01 054
  • Joanna Gajda tel. 022 56 01 058
 • Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uznania przez Ministra Zdrowia lekarzowi/lekarzowi dentyście równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą

  Komunikat
  dotyczący zasad uznawania lekarzowi/lekarzowi dentyście tytułu specjalisty uzyskanego za granicą (tj. poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

  Zgodnie z art. 16n ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), lekarzowi, który posiada tytuł specjalisty uzyskany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niepodlegający uznaniu za równoważny na podstawie przepisów, o których mowa w art. 16a i 16b ustawy, Minister Zdrowia uznaje tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

   

  1. lekarz posiada prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. czas trwania szkolenia specjalizacyjnego odbytego za granicą odpowiada czasowi trwania szkolenia specjalizacyjnego określonemu w programie specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, sposób potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności odpowiada w istotnych elementach określonemu programowi specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. sposób i tryb złożenia egzaminu lub innej formy potwierdzenia uzyskanej wiedzy i umiejętności odpowiada złożeniu przez lekarza PES w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Lekarz ubiegający się o uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą występuje z wnioskiem do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem dyrektora CMKP.

   

  Wniosek podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP, w skład którego wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny:

  1. konsultant krajowy właściwy dla danej dziedziny medycyny lub jego przedstawiciel;
  2. dwaj lekarze posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
  3. przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
  4. przedstawiciel towarzystwa naukowego właściwego dla danej dziedziny medycyny.

  Do wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem:

  1. prawa wykonywania zawodu;
  2. dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza w kraju, w którym lekarz uzyskał tytuł specjalisty;
  3. dokumentu o nadaniu tytułu specjalisty;
  4. dokumentu zawierającego informacje o miejscu odbycia szkolenia specjalizacyjnego, czasie jego trwania i programie specjalizacji;
  5. dokumentu zawierającego informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu lub innej formie potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych;
  6. dokumentu zawierającego informacje o miejscu, czasie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.

  Dokumenty dołączane do przedmiotowego wniosku muszą spełniać niżej wymienione warunki :

  • być w oryginale, odpisie a w przypadku kserokopii uwierzytelnione przez polskiego notariusza, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz 1823, z późn. zm.),  przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (lista dostępna pod adresem internetowym http://tlumacze.ms.gov.pl/)

   

  • opatrzone APOSTILLE – istnieje prawny obowiązek opatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) Apostille, jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  Wyjątkiem jest umowa z Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której art. 56 ust. 1 stanowi: Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane przez sądy lub organy administracji jednej Umawiającej się Strony w granicach ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.

  Jeżeli na podstawie przedstawionych przez lekarza dokumentów zespół ekspertów stwierdzi, że czas trwania szkolenia lub formy nabywania wiedzy i umiejętności praktycznych nie odpowiadają w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej specjalności w Rzeczypospolitej Polskiej, ocena merytoryczna wydawana przez zespół jest negatywna albo zawiera wskazanie do odbycia stażu uzupełniającego, z uwzględnieniem czasu trwania i zakresu merytorycznego tego stażu oraz wskazaniem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, w którym staż uzupełniający powinien być odbyty.

  Na podstawie oceny merytorycznej dokonanej przez zespół ekspertów, dyrektor CMKP wydaje opinię i przekazuje ją wraz z aktami do Ministra Zdrowia, który w drodze decyzji uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.

  W przypadku, gdy opinia zawiera wskazanie do odbycia stażu uzupełniającego, Minister Zdrowia kieruje lekarza do odbycia tego stażu. Staż uzupełniający nie może trwać dłużej niż 3 lata.

  Lekarz odbywa staż uzupełniający w ramach płatnego urlopu szkoleniowego, umowy o pracę na czas określony w celu odbycia stażu uzupełniającego albo umowy cywilnoprawnej o odbycie stażu uzupełniającego, zawartej ze wskazanym podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, na warunkach określonych w umowie.

  Staż uzupełniający kończy się uzyskaniem opinii zawodowej, wystawionej przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne.

  Na podstawie opinii zawodowej minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję, w której uznaje tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, albo odmawia uznania tego tytułu.

   

  W załączeniu tryb postępowania.

  Dyrektor

  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  /-/
  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP
  Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r.

   

   

  Tryb postępowania
  dotyczący uznania bądź nie uznania lekarzowi/lekarzowi dentyście równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą (tj. poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

   

  1. Wnioski o uznanie równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą wraz z wymaganymi dokumentami, kierowane są przez lekarza/lekarza dentystę do Ministra Zdrowia za pośrednictwem CMKP.
  2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, CMKP występuje do wnioskodawcy o ich uzupełnienie.
  3. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie wyznaczonym przez CMKP, wnioski nie spełniające wymagań formalnych pozostawia się bez rozpoznania.
  4. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje zespołowi dokumenty lekarza/lekarza dentysty wraz z drukiem protokołu.
  5. Zespół przedstawia w protokole, sporządzonym dla każdego lekarza/lekarza dentysty oddzielnie, merytoryczną ocenę wniosku w sprawie uznania lekarzowi/lekarzowi dentyście uzyskanego za granicą tytułu specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uzasadnieniem.
  6. Jeżeli na podstawie przedstawionych przez lekarza dokumentów zespół stwierdzi, że czas trwania szkolenia lub formy nabywania wiedzy i umiejętności praktycznych nie odpowiadają w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej specjalności w Rzeczypospolitej Polskiej, ocena merytoryczna wydawana przez zespół jest negatywna albo zawiera wskazanie do odbycia stażu uzupełniającego nie dłuższego niż 3 lata, z uwzględnieniem czasu trwania i zakresu merytorycznego tego stażu oraz wskazaniem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, w którym staż uzupełniający powinien być odbyty.
  7. CMKP po otrzymaniu dokumentów od zespołu ekspertów sprawdza pod względem prawnym prawidłowość oceny merytorycznej wniosku sporządzonej przez zespół . W przypadku nieprawidłowości CMKP występuje do zespołu o ocenę wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Dyrektor CMKP, na podstawie oceny merytorycznej zespołu, w terminie 30 dni wydaje opinię, która wraz z aktami jest niezwłocznie przekazywana do Ministra Zdrowia.
  9. Minister Zdrowia, w drodze decyzji, uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.
  10. W przypadku gdy opinia, o której mowa powyżej zawiera wskazanie do odbycia stażu uzupełniającego, Minister Zdrowia kieruje lekarza/lekarza dentystę do odbycia tego stażu, z uwzględnieniem czasu trwania i zakresu merytorycznego tego stażu oraz wskazaniem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, w którym staż uzupełniający powinien być odbyty.
  11. Minister Zdrowia, na podstawie opinii zawodowej uzyskanej przez lekarza/lekarza dentystę po zakończeniu stażu uzupełniającego, wydaje decyzję, w której uznaje tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, albo odmawia uznania tego tytułu.
  12. Lekarzowi/lekarzowi dentyście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), przysługuje środek odwoławczy od decyzji Ministra Zdrowia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnoszonego do Ministra Zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia lekarzowi/ lekarzowi dentyście przedmiotowej decyzji.
  13. Posiedzenia zespołu ekspertów zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, chyba że nie został złożony żaden wniosek.

  wniosek o uznanie stażu 

 • Komunikaty w sprawie trybu postępowania o uznanie lekarzowi/lekarzowi dentyście zakwalifikowanemu do specjalizacji przed 1 lipca 2011 r. dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części lub w całości szczegółowego programu właściwej specjalizacji

   Komunikat

  w sprawie trybu postępowania o uznanie lekarzowi/lekarzowi dentyście dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części lub w całości szczegółowego programu właściwej specjalizacji

  Na podstawie § 45 ust. 2 – 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn.zm.):

  1) kierownik specjalizacji lekarza posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego,
  skierowanego do odbywania specjalizacji bez postępowania kwalifikacyjnego i mającego
  odpowiedni dorobek zawodowy w szczegółowej dziedzinie medycyny, wymienionej w
  wykazie specjalności lekarskich w szczegółowych dziedzinach medycyny określonych w
  załączniku nr 1 do rozporządzenia, może wystąpić, za pośrednictwem CMKP do Ministra
  Zdrowia, o uznanie temu lekarzowi dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego
  za równoważny ze zrealizowaniem przez niego, w części lub w całości, szczegółowego
  programu właściwej specjalizacji.

  2) kierownik specjalizacji lekarza posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego,
  zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w trybie postępowania kwalifikacyjnego i
  mającego odpowiedni dorobek zawodowy w szczegółowej dziedzinie medycyny,
  wymienionej w wykazie specjalności lekarskich w szczegółowych dziedzinach medycyny
  określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w porozumieniu z właściwym
  konsultantem krajowym, może wystąpić, za pośrednictwem CMKP do Ministra Zdrowia, o
  uznanie temu lekarzowi dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za
  równoważny ze zrealizowaniem przez niego, w części lub w całości, szczegółowego
  programu właściwej specjalizacji.

  Wniosek może dotyczyć lekarza posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego, który w przypadku wystąpienia:

  1) o uznanie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w całości szczegółowego programu właściwej specjalizacji – wykonywał czynności zawodowe i naukowe w pełnym wymiarze godzin nie krótszym niż czas trwania danej specjalizacji określony w programie *);

  2) o uznanie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części szczegółowego programu właściwej specjalizacji – łączny czas wykonywania prze lekarza czynności zawodowych i naukowych w pełnym wymiarze godzin oraz czas specjalizacji pozostały do odbycia nie będzie krótszy niż czas trwania danej specjalizacji określony w programie *).

  Do wniosku powinny być załączone:

  • dokumenty potwierdzające dorobek naukowy i zawodowy odpowiadający zrealizowaniu szczegółowego programu danej specjalizacji, w tym zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności, wykaz wykonanych zabiegów/procedur, zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, działalności naukowej wraz z wykazem publikacji,
  • w przypadku wystąpienia o uznanie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w całości szczegółowego programu właściwej specjalizacji – zaświadczenie potwierdzające wykonywanie przez lekarza czynności naukowych i zawodowych w pełnym wymiarze godzin nie krótszym niż czas trwania danej specjalizacji *),
  • w przypadku wystąpienia o uznanie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części szczegółowego programu właściwej specjalizacji – zaświadczenie potwierdzające wykonywanie przez lekarza czynności naukowych i zawodowych w pełnym wymiarze godzin nie krótszym niż czas trwania elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wystąpienia *),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów medycznych,
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu,
  • kserokopia dyplomu o uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku posiadania tytułu profesora również kserokopia dokumentu nadania tytułu,
  • kserokopia karty szkolenia specjalizacyjnego,
  • kopia zaświadczenia/dyplomu posiadanej właściwej specjalizacji podstawowej.

  Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, sporządzony na podstawie opinii powołanego przez niego zespołu, może uznać dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy, o którym mowa w pkt 1 i 2, za równoważny ze zrealizowaniem przez lekarza w części lub w całości szczegółowego programu właściwej specjalizacji, a w przypadku uznania za równoważny w całości – podjąć decyzję o dopuszczeniu tego lekarza do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

  W skład zespołu opiniującego wchodzą:

  1) właściwy konsultant krajowy;

  2) kierownik specjalizacji;

  3) przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego;

  4) przedstawiciel NRL posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny i stopień naukowy
  doktora habilitowanego.

  *) nie dotyczy specjalizacji w dziedzinach: angiologia, balneologia i medycyna fizykalna, chirurgia onkologiczna, diabetologia, ginekologia onkologiczna, hipertensjologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna sportowa, neurologia dziecięca, neuropatologia, onkologia i hematologia dziecięca, otorynolaryngologia dziecięca, seksuologia, toksykologia kliniczna, transplantologia kliniczna, urologia dziecięca.

  Dyrektor
  /-/ Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

  Warszawa, dnia 7 maja 2007r.

   

  Tryb
  postępowania dotyczący realizacji § 45 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn.zm./.

  1. Rozpatrywane są wnioski kierowników specjalizacji lekarzy posiadających stopień doktora
  habilitowanego oraz odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w szczegółowej dziedzinie
  medycyny,.

  2. CMKP sprawdza wniosek pod względem formalnym. Odrzuca wniosek jeżeli nie spełnia on
  warunków określonych w rozporządzeniu lub występuje o jego uzupełnienie.

  3. Dyrektor CMKP powołuje zespół ekspertów w składzie określonym w rozporządzeniu.

  4. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia i przekazuje przewodniczącemu zespołu dokumenty lekarza wraz z drukiem protokołu.

  5. Zespół wyraża w protokole merytoryczną opinię dotyczącą uznania lekarzowi w całości lub w części dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego szczegółowego programu danej specjalizacji.

  6. CMKP sprawdza pod względem formalnym prawidłowość wydanej przez zespół opinii. W
  przypadku nieprawidłowości zwraca się do przewodniczącego zespołu o przedstawienie
  ponownej opinii zgodnej z obowiązującymi przepisami.

  7. Dyrektor CMKP, na podstawie opinii zespołu, wnioskuje do Ministra Zdrowia, o uznanie bądź
  nie uznawanie lekarzowi w części lub w całości dorobku zawodowego za równoważny ze
  zrealizowaniem szczegółowego programu specjalizacji.

  W załączeniu wniosek

 • Komunikaty w sprawie trybu postępowania o uznanie lekarzowi/lekarzowi dentyście zakwalifikowanemu do specjalizacji po 1 lipca 2011 r. dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części lub w całości szczegółowego programu właściwej specjalizacji

   Komunikat

  w sprawie trybu postępowania o uznanie lekarzowi/lekarzowi dentyście dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części lub w całości programu modułu specjalistycznego.

  Na podstawie art. 16 ust. 5-6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.)

  1. kierownik specjalizacji lekarza, posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego i mający odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w zakresie modułu specjalistycznego i posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu, skierowanego do odbywania specjalizacji bez postępowania kwalifikacyjnego, może wystąpić do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”, o uznanie temu lekarzowi dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości modułu specjalistycznego.
  2. kierownik specjalizacji lekarza posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego i mającego odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w zakresie modułu specjalistycznego i posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu zakwalifikowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie postępowania kwalifikacyjnego, w porozumieniu z właściwym konsultantem krajowym w danej dziedzinie medycyny może wystąpić do dyrektora CMKP o uznanie temu lekarzowi dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości programu modułu specjalistycznego.

  Zgodnie z §18 ust. 1-2 i §19 rozporządzenia z 8 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013r. poz. 26):

  Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, który zrealizował moduł podstawowy lub uzyskał specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu, na wniosek kierownika specjalizacji, może mieć uznany dorobek naukowy i zawodowy za równoważny ze zrealizowaniem przez niego:

  1. w całości modułu specjalistycznego pod warunkiem, że okres i wymiar wykonywania przez lekarza czynności naukowych i zawodowych będących przedmiotem oceny dorobku naukowego i zawodowego nie będzie krótszy niż okres i wymiar realizacji danego modułu specjalistycznego,
  2. w części modułu specjalistycznego pod warunkiem, że łączny okres i wymiar wykonywania przez lekarza czynności naukowych i zawodowych będących przedmiotem oceny dorobku naukowego i zawodowego oraz okres modułu specjalistycznego pozostały do odbycia nie będzie krótszy niż okres i wymiar realizacji danego modułu specjalistycznego.

  Wniosek kierownika specjalizacji powinien zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza,
  • numer prawa wykonywania zawodu,
  • określenie przedmiotu wniosku,
  • informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza,
  • termin zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego,
  • imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji,
  • informacje o przebiegu działalności naukowej i zawodowej lekarza,
  • informację o posiadanym stopniu naukowym,
  • informację o posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach II stopnia w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu.

  Do wniosku kierownika specjalizacji należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku, zawierające informacje dotyczące terminu i miejsca odbycia danego szkolenia, trybu jego realizacji, zakresu oraz programu zrealizowanego szkolenia, wraz z wykazem zabiegów i procedur medycznych, które lekarz wykonywał lub w nich uczestniczył, z podaniem ich liczby,
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię prawa wykonywania zawodu lekarza,
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu posiadanej specjalizacji,
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty szkolenia specjalizacyjnego,
  • inne dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której wniosek dotyczy.

  Dyrektor CMKP, na podstawie opinii powołanego przez niego zespołu, może uznać, w drodze decyzji, dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy lekarza, o którym mowa w pkt. 1 i 2, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości szczegółowego programu modułu specjalistycznego, a w przypadku uznania za równoważny w całości – podjąć decyzję o dopuszczeniu tego lekarza do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

  W skład zespołu, o którym mowa powyżej, wchodzą:

  1. konsultant krajowy właściwy dla danej dziedziny medycyny;
  2. kierownik specjalizacji;
  3. przedstawiciel towarzystwa naukowego właściwego dla danej dziedziny medycyny;
  4. przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny i stopień naukowy doktora habilitowanego.

  Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

  formularz wniosku do pobrania

  Załącznik nr 1 – „Tryb postępowania”

  Dyrektor

  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  / – /

  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP

  Warszawa, dnia 7 maja 2013 r.

   

  załącznik nr 1

  Tryb postępowania

  dotyczący realizacji art. 16 ust. 5-7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.), określony w §19 ust. 3-9 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 26) w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

   

  1. Rozpatrywane są wnioski kierowników specjalizacji lekarzy posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, którzy zrealizowali moduł podstawowy lub uzyskali specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu.
  2. Dyrektor CMKP sprawdza wniosek kierownika specjalizacji i dokumenty pod względem formalnym.
  3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku kierownika specjalizacji, wzywa się do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.
  4. Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu i przekazuje przewodniczącemu zespołu wnioski spełniające wymogi formalne wraz z dokumentami i drukiem protokołu.
  5. Zespół wyraża w protokole opinię merytoryczną w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości modułu specjalistycznego.
  6. W przypadku gdy wniosek kierownika specjalizacji dotyczy uznania dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem modułu specjalistycznego w całości, a z opinii zespołu wynika, że przedstawiony przez lekarza dorobek nie może zostać uznany za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w całości modułu specjalistycznego, zespół ekspertów w protokole uzasadnia merytorycznie swoje stanowisko wraz ze wskazaniem elementów programu specjalizacji, które pozostały do zrealizowania.
  7. Zespół ekspertów zwraca do CMKP dokumentację lekarza w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.
  8. Decyzję wydaną na podstawie opinii dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie lekarzowi oraz właściwemu wojewodzie.
  9. Zespół ekspertów zbiera się raz na kwartał, chyba że nie został złożony żaden wniosek.

   

  Wnioski należy przesyłać do Działu Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym CMKP ,     01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103.

  Sprawy prowadzą:

  • Ewa Poławska tel. 022 56 01 052,
  • Elżbieta Lewandowska tel. 022 56 01 054,
  • Stefania Sady tel. 022 56 01 057,
  • Elżbieta Uszkiewicz tel. 022 56 01 054.
 • Pismo Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do Przewodniczących Zespołów Ekspertów opiniujących wnioski o wpisanie jednostek na listę ministra zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji /staży kierunkowych

  Pismo Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do Przewodniczących Zespołów Ekspertów opiniujących wnioski o wpisanie jednostek na listę ministra zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji /staży kierunkowych

   

  Szanowny Panie Przewodniczący,

  Minister Zdrowia w piśmie skierowanym do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (NSK-MA-AKR.11/03) przekazał informację o nowelizacji rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów z dnia 6.08.2001 r., z późniejszymi zmianami, w której został przedłużony termin weryfikacji jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji do 30.06.2003 r.

  Minister Zdrowia jest zaniepokojony zmniejszającą się liczbą miejsc szkoleniowych, co uniemożliwia podjęcie szkolenia specjalizacyjnego.

  Przyczyną tego stanu są następujące fakty:

  1. Niedopełnienie obowiązku ponownego zgłoszenia wniosku akredytacyjnego przez jednostki, które już uprzednio uzyskały wpis na listę Ministra Zdrowia (realizacja § 44 ust. 2 i 3)
  2. Zmniejszenie liczby miejsc akredytowanych w jednostkach, które zostały ponownie zweryfikowane,
  3. Możliwość zawyżania wymogów akredytacyjnych przez niektóre Zespoły Ekspertów.

  Z upoważnienia Ministra Zdrowia zwracam się do Pana Przewodniczącego o spowodowanie przestrzegania przez Zespół Ekspertów zasad akredytacji zawartych w § 6 Rozporządzenia i wniosku akredytacyjnym.

  Proszę o zaopiniowanie wszystkich zaległych wniosków do 30 maja 2003 r. Zwracam uwagę, że Zespoły nie mogą przyjmować żadnych dodatkowych kryteriów akredytacji wobec jednostek ubiegających się o wpis na listę Ministra Zdrowia.

  Jednocześnie informuję, że Minister Zdrowia spodziewa się zwiększenia w najbliższym czasie liczby miejsc szkoleniowych w odniesieniu do stanu faktycznego.

  Prof. dr hab. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

  Dyrektor CMKP

 • Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji, prowadzoną przez Centrum.

  KOMUNIKAT
  w sprawie trybu postępowania w celu uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do organizowania kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji, prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

  Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r., w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów /Dz. U. Nr 213, poz. 1779/ – kursy specjalizacyjne objęte programem danej specjalności mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza, po uzyskaniu opinii konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny i uzyskaniu wpisu na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

  Podmiot zamierzający prowadzić kurs objęty programem danej specjalizacji przesyła do CMKP, w terminie do dnia 15 listopada, dokładnie wypełniony WNIOSEK o wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do organizowania kursów specjalizacyjnych. Do wniosku należy załączyć PROGRAM KURSU z pozytywną opinią konsultanta krajowego w specjalności, dla której przeznaczony jest kurs. (Wzór wniosku i wzór programu kursu w załączeniu poniżej).

  Centrum podaje do wiadomości, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, w formie informacji na stronie internetowej Centrum www.cmkp.edu.pl , listę podmiotów organizujących określonego rodzaju kursy objęte programem właściwej specjalizacji.

  Wniosek z załączonym programem kursu należy przesłać na adres:

  Zespoł ds. Koordynacji Kształcenia
  ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
  tel. 22 56-01-120

  Formularz wniosku – kursy specjalizacyjne

 • Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie kolokwium z promocji zdrowia i prawa medycznego

  Warszawa, 25.04.2002 r.

  Pani
  Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka
  Zastępca Dyrektora
  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  w Warszawie

  Szanowna Pani Dyrektor,

  W odpowiedzi na pismo znak B0.53.531/44/02now.spec., w sprawie zasad zaliczania kolokwiów z prawa medycznego i promocji zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego stoi na stanowisku, że lekarzy, .którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. Is1r 31 poz. 302 z późn. zm.) obowiązuje kolokwium z promocji zdrowia i prawa medycznego w jednostce, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, jeżeli została wpisana na listę prowadzoną przez Ministra Zdrowia. Tym samym mogli przeprowadzać ue kolokwia kierownicy specjalizacji, gdyż byli zatrudnieni w jednostkach uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, natomiast w odniesieniu do w/w lekarzy zdających po 20 sierpnia 2001 r. czyli po wejściu w życie nowego rozporządzenia (wobec braku przepisów przejściowych ) – lekarze ci powinni składać kolokwium z promocji zdrowia u osób uprawnionych do prowadzenia kursów w tym zakresie (lecz kurs ich nie obowiązuje) oraz kolokwium z prawa medycznego przed osobą wyznaczoną przez okręgową radę lekarską.

  Lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy stomatologów (Dz. Nr 83 poz. 905 z późn. zm.) obowiązuje:

  1) złożenie sprawdzianu po zakończeniu kursu szkoleniowego z zakresu promocji zdrowia, zorganizowanego przez jednostkę wpisaną na listę i podaną na stronie internetowej CMKP – listę podmiotów prowadzących określonego rodzaju kurs szkoleniowy objęty programem specjalizacji – § 3 ust. 1 pkt 2) lit.b), § 3 ust. 1 pkt 4) lit. d) oraz § 6 ust.8,

  2) złożenie kolokwium z prawa medycznego, które organizuje właściwy wojewódzki ośrodek, a przeprowadza osoba wyznaczona przez okręgową radę lekarską – § 3 ust. 1 pkt 4) lit. a) oraz § 18 ust. 3 i 4.

  p.o. DYREKTORA
  Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Roman Danilewicz

 • Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie odpłatności za kursy specjalizacyjne

  Warszawa 22.11.2001 r.

  MINISTERSTWOZDROWIA
  Podsekretarz Stanu
  Aleksander Nauman

  Rektorzy Akademii Medycznych
  Dyrektorzy Jednostek Badawczo-Rozwojowych
  Dyrektor CMKP
  Konsultanci Krajowi
  Prezesi Towarzystw Naukowych

  K o m u n i k a t:

  Powziąwszy informację o wątpliwościach co do interpretowania przepisów regulujących tryb i zasady kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów, przekazuję stanowisko Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie, które jest następujące:
  Zarówno ustawa z dnia 26 marca 1997r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz.152) oraz wynikające z niej akty wykonawcze w postaci rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 maja 1999r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 54 z 1999r., poz.571 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 6 sierpnia 200lr. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz.905) nie przewidują opłat za kursy i szkolenia programowe wynikające z odbywania stażu lub specjalizacji.
  Stanowisko takie potwierdza dodatkowo fakt, iż odbycie stażu podyplomowego jest obligatoryjne, warunkuje bowiem przystąpienie do wykonywania zawodu. Natomiast zdobycie specjalizacji jest warunkiem stawianym kandydatom na objęcie odpowiednich funkcji w strukturach placówek ochrony zdrowia, a posiadanie kadry specjalistów jest niezbędne dla funkcjonowania całego systemu realizującego świadczenie zdrowotne. Ponadto prowadzenie działalności, o której mowa jest wpisane w zadania statutowe realizujących je placówek.
  Przedłożona wyżej opinia nie dotyczy szkoleń, kursów i innych form dokształcania i podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez różne podmioty, w tym szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe.

  Z wyrazami szacunku
  PODSEKRETARZ STANU
  (-) Aleksander Nauman

 • Komunikat w sprawie trybu uznawania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej

  Komunikat

  dotyczący zasad uznawania lekarzowi/ lekarzowi dentyście stażu podyplomowego odbytego za granicą (tj. poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w  Rzeczypospolitej Polskiej

   

  Na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty /Dz. U. poz. 1082/ informuję, że uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje Minister Zdrowia na wniosek lekarza/lekarza dentysty, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu ekspertów.

  W skład zespołu ekspertów wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny objętych ramowym programem, będący przedstawicielami:

  • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  • konsultantów krajowych w dziedzinach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii , położnictwa i ginekologii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz psychiatrii, a w odniesieniu do stażu lekarza dentysty- konsultantów krajowych w dziedzinach: chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją;
  • Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
  • Naczelnej Rady Lekarskiej.

  Obsługę organizacyjno – techniczną związaną z działalnością zespołu zapewnia Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

  Uznanie stażu podyplomowego odbytego za granica za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w RP może nastąpić po stwierdzeniu, że czas trwania stażu podyplomowego nie był krótszy niż obowiązujący w RP oraz że program odbytego stażu podyplomowego lub jego części był zgodny w istotnych elementach formalnych i merytorycznych z ramowym programem obowiązującym w RP, bądź po stwierdzeniu, że dotychczasowe wykonywanie zawodu za granicą odbywało się w okresie i na zasadach, które mogą być uznane za równoważne w całości lub w części z odbyciem stażu lekarza lub lekarza dentysty.

  Lekarz lub lekarz dentysta, któremu Minister Zdrowia uznał w części staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, realizuje ramowy program w nieuznanej części.

  Do wniosku lekarz/lekarz dentysta dołącza:

  potwierdzone przez właściwe organy kraju, w którym odbył staż podyplomowy lub wykonywał zawód, dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące:

  1. trybu odbywania stażu podyplomowego,
  2. przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego,
  3. potwierdzenia uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w krajach, w których dotychczas wykonywał zawód,
  4. programu i czasu realizacji stażu podyplomowego i miejsc jego odbywania,
  5. organów lub instytucji, które dokonały końcowego zaliczenia stażu podyplomowego,
  6. potwierdzenia dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierającego informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  7. dyplomów bądź zaświadczeń o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych,
  8. opinii zawodowej wystawionej przez uprawnioną osobę z ostatniego miejsca pracy.

  Dokumenty dołączane do przedmiotowego wniosku muszą spełniać niżej wymienione warunki :

  • być w oryginale, odpisie a w przypadku kserokopii uwierzytelnione przez polskiego notariusza, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej ,zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz 1823, z późn. zm.),
  • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości ( lista dostępna pod adresem internetowym http://tlumacze.ms.gov.pl/)
  • opatrzone APOSTILLE – istnieje prawny obowiązek opatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) Apostille, jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkiem jest umowa z Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której art. 56 ust. 1 stanowi: Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane przez sądy lub organy administracji jednej Umawiającej się Strony w granicach ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.

   

  W załączeniu tryb postępowania.

  Dyrektor

  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  /-/

  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP

  Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r.

   

  Tryb postępowania dotyczący uznawania lekarzowi/lekarzowi dentyście stażu podyplomowego odbytego za granicą (tj. poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) za równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Wnioski o uznanie w całości lub w części odbytego za granicą stażu podyplomowego wraz z wymaganymi dokumentami, kierowane są przez lekarzy/lekarzy dentystów do Ministra Zdrowia.
  2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Ministerstwo Zdrowia występuje do wnioskodawcy o ich uzupełnienie.
  3. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia, wnioski nie spełniające wymagań formalnych pozostawia się bez rozpoznania.
  4. Ministerstwo Zdrowia przekazuje do CMKP kompletny wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami .
  5. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje zespołowi wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami i drukiem protokołu.
  6. Zespół ekspertów wyraża w protokole, sporządzonym dla każdego lekarza/lekarza dentysty oddzielnie, opinię w sprawie stażu podyplomowego wraz z uzasadnieniem, dotyczącą uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. CMKP po zwrocie dokumentów od zespołu ekspertów sprawdza pod względem prawnym prawidłowość opinii zespołu. W przypadku nieprawidłowości występuje do zespołu o wyrażenie opinii zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  8. Dyrektor CMKP przekazuje Ministrowi Zdrowia protokoły oraz dokumentację lekarza/lekarza dentysty.
  9. Minister Zdrowia wydaje decyzję o uznaniu w całości lub w części stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
  10. Lekarzowi/lekarzowi dentyście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), przysługuje środek odwoławczy od decyzji Ministra Zdrowia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnoszonego do Ministra Zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia lekarzowi/ lekarzowi dentyście przedmiotowej decyzji.
  11. Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się cztery razy w roku: po 1 marca, 1 czerwca, 1 września , 1 grudnia.

  Sprawy prowadzi Elżbieta Aniszewska

  tel. 22 5601 055

 • Komunikat w sprawie weryfikacji jednostek dotychczas akredytowanych do prowadzenia specjalizacji oraz staży specjalizacyjnych

  W związku z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 28.04.2011 r., zaistniała konieczność stworzenia przez PT Konsultantów Krajowych nowych programów specjalizacji, a tym samym, weryfikacji jednostek dotychczas akredytowanych do prowadzenia specjalizacji oraz staży specjalizacyjnych.
  Jednostki zainteresowane prowadzeniem kształcenia specjalizacyjnego, zarówno już akredytowane, jak i ubiegające się o akredytację po raz pierwszy, będą proszone o złożenie do CMKP kompletnego wniosku akredytacyjnego, takiego jak przy składaniu takiego wniosku po raz pierwszy.
  Dokumenty można będzie składać do CMKP po opracowaniu i zatwierdzeniu programu specjalizacji w danej dziedzinie. Dalsze informacje o nowych programach specjalizacji i weryfikacji akredytacji będą podawane w kolejnych komunikatach zamieszczanych na stronie CMKP.