Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Uwaga:

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1991 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz.U. 2007 nr 77 poz. 525) zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r.

Oznacza to, iż do czasu wydania nowych rozporządzeń doskonalenie zawodowe ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych będzie odbywać się na podstawie dotychczas obowiązujących rozporządzeń w sprawie doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych według nowych przepisów powinno być prowadzone od 1 stycznia 2018 r.

 • Informacje przekazywane do CMKP przez organizatorów kursów doskonalących dla ratowników medycznych

  Podmiot pragnący podjąć się organizacji i prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych przesyła do Studium Kliniczno-Dydaktycznego CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, niżej wymienione dokumenty:

  1. Wniosek organizatora kursu doskonalącego dla ratowników medycznych
   UWAGA: Wnioski należy składać do CMKP minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu
  2. Umowa (porozumienie) ze szpitalem, (w przypadku prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szpitalnym oddziale ratunkowym)
  3. Regulamin organizacyjny kursu

  Na podstawie powyższych informacji CMKP sporządzi i przedstawi na swojej stronie internetowej wykaz kursów i podmiotów prowadzących kursy doskonalące dla ratowników medycznych na terenie kraju do wiadomości zainteresowanych ratowników medycznych

 • Informacje przekazywane do CMKP przez organizatorów kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych

  Podmiot pragnący podjąć się organizacji i prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych przesyła do Studium Kliniczno-Dydaktycznego CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, niżej wymienione dokumenty:

  1. Wniosek organizatora kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych
   UWAGA: Wnioski należy składać do CMKP minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu
  2. Regulamin organizacyjny kursu

  Na podstawie powyższych informacji CMKP sporządzi i przedstawi na swojej stronie internetowej wykaz kursów i podmiotów prowadzących kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych na terenie kraju do wiadomości zainteresowanych dyspozytorów medycznych