Formularze zgłoszeniowe

Formularze zgłoszeniowe

 • Kursy organizowane przez CMKP - informacja o sposobie rekrutacji

  Zasady zgłaszania się na kursy i inne formy kształcenia podyplomowego w ramach kursów, których organizatorem jest CMKP – nie dotyczy kursów on-line

  1. Osoba pragnąca wziąć udział w wybranym kursie powinna zgłosić się na niego poprzez:
   1. wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia na kurs (link do formularza znajduje się przy każdym kursie),
    lub w przypadku braku możliwości skorzystania z formularza elektronicznego,
   2. osobiście w siedzibie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103, w godzinach 9:00 – 15:00.

   UWAGA! Nie będą przyjmowane zgłoszenia przysłane pocztą, za pomocą faxu lub drogą elektroniczną w formie innej niż określono pkt. 1.1

  2. W przypadku zgłoszenia się na kurs większej niż planowano liczby osób – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji i ustalenia priorytetów zgłoszeń do osiągnięcia limitu uczestników.
  3. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w kursie otrzyma zaproszenie na kurs z informacją o terminie i miejscu odbywania kursu na ok. 30 dni przed kursem. W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie wyżej wymienionego terminu.
  4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na kursach, osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania CMKP o ewentualnej rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem.
  5. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do zgłoszenia się w miejscu odbywania zajęć, w dniu ich rozpoczęcia do godz. 8:00 – jeśli nie podano innej godziny.
  6. W danym kursie specjalizacyjnym można uczestniczyć tylko raz.
  7. Zajęcia dydaktyczne są nieodpłatne. Osoba zakwalifikowana na kurs pokrywa ewentualne koszty zakwaterowania i wyżywienia.

   

 • Kursy organizowane przez inne podmioty