Granty badawcze realizowane w CMKP

Jednostki organizacyjne realizujące granty

 • Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej

  Tytuł: „Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki- powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii” (ONCOTRAIL)

  Projekt realizowany jest w okresie 1 września 2015r.- 31 sierpnia 2018r., na podstawie umowy nr STRATEGMED2/265566/6/NCBR/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II zawartej w dniu 2 czerwca 2015 roku, między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie.

  Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Naukowe:

  • Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie- Lider Projektu;
  • Firma Adamed Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie;
  • Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie;
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie;
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie.

  Kierownikiem Projektu jest prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 21 550 490,00 PLN.

   

  Tytuł: „Analiza porównawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i dorosłych w Polsce w poszukiwaniu podstaw molekularnego testu diagnostycznego.”
  Program: MAESTRO I
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. J. Ostrowski

 • Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

  Tytuł: „Biologiczna rola mikropęcherzyków jako nośników sygnałowych w progresji nowotworów złośliwych (rak tarczycy i rak sutka). Odpowiedź komórek immunologicznych w oddziaływaniu z mikropęcherzykami”
  Program: OPUS 11
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka

   

  Tytuł: „Cząsteczki mikro RNA pośredniczące w działaniu TGF-beta1 w raku nerki: poszukiwanie nowych potencjalnych markerów nowotworzenia i celów terapeutycznych”
  Program: Naukowa Fundacja Polpharmy
  Kierownik projektu: dr Joanna Bogusławska

   

  Tytuł: „Rola klastra miR-106b-25 oraz genu MCM7 w regulacji proliferacji, migracji i apoptozy w  raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego u człowieka”
  Program: PRELUDIUM 11
  Kierownik projektu: mgr inż.Katarzyna Rodzik

   

  Tytuł: „Badanie roli markerów limfangiogenezy: Prox1 i PDPN w ścieżkach sygnałowych związanych z przerzutowaniem zróżnicowanych nowotworów tarczycy”
  Program: PRELUDIUM 6
  Kierownik projektu: mgr M. Rudzińska

   

  Tytuł: „Analiza zależności na poziomie metabolomu, miRNomu i transkryptomu w raku nerki człowieka: poszukiwanie regulatorów metabolizmu komórkowego jako potencjalnych celów terapeutycznych i markerów nowotworzenia”
  Program: OPUS 7
  Kierownik projektu: Dr hab. n. med. A. Piekiełko-Witkowska

 • Zakład Fizjologii Klinicznej

  Tytuł: „Próba zidentyfikowania mechanizmów arytmii w świeżym zawale serca u szczura w zależności od płci i wieku”
  Program: OPUS 11
  Kierownik projektu: dr hab. n. med. U. Mackiewicz

   

  Tytuł: „Wpływ niedoboru żelaza na przebieg pozawałowej niewydolności serca u szczura. Badanie na poziomie narządu i komórek”
  Program: OPUS 9
  Kierownik projektu: dr hab. n. med. U. Mackiewicz

   

  Tytuł: „Udział różnych izoform oksydazy NADPH w mechanizmie naczyniowego stresu oksydacyjnego i antyoksydacyjnego działania treningu fizycznego i azotynów w cukrzycy”
  Program: PRELUDIUM 9
  Kierownik projektu: mgr Anna Gajos-Draus

 • Zakład Cytologii Klinicznej

  Tytuł: „Zależna od mechanizmów regulujących stabilność mRNAkontrola ekspresji mRNA dla MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) podczas aktywacji neuronalnej i epileptogenezy”
  Program: OPUS
  Kierownik projektu: Dr hab. n. med. M. Rylski, Prof. CMKP

 • Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej

  Tytuł: „Potencjalny wpływ kwasu retinowego na funkcję śródbłonka poprzez zmianę fenotypu adipocytów i profilu adipokin wydzielanych z tkanki tłuszczowej okołonaczyniowej w mysim modelu miażdżycy”
  Program: PRELUDIUM 9
  Kierownik projektu: mgr Małgorzata Kalisz