www.dreamsart.pl

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 5 listopada 2015 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowy projekt realizowany przez CMKP
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”.

 

Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”:

 1. Geriatria
 2. Reumatologia
 3. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 4. Rehabilitacja medyczna
 5. Onkologia kliniczna
 6. Hematologia
 7. Patomorfologia
 8. Radioterapia onkologiczna
 9. Chirurgia onkologiczna
 10. Medycyna rodzinna

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 75 850 121,48 zł
Całkowita wartość projektu: 89 997 771,10 zł

 

Ozdobnik graficzny: badania

Szczegółowe informacje

 • Kto może być uczestnikiem projektu - grupy docelowe

  Projekt skierowany jest do lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym” w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:

  1. onkologii klinicznej,
  2. radioterapii onkologicznej,
  3. chirurgii onkologicznej,
  4. patomorfologii,
  5. hematologii,
  6. geriatrii,
  7. ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  8. rehabilitacji medycznej,
  9. reumatologii,
  10. medycynie rodzinnej.

  Każdy lekarz może zarejestrować swój udział w projekcie – rejestracja prowadzona jest w sposób ciągły, na warunkach opisanych w zakładce „Warunki udziału w projekcie”

  Udział  w kursach UE daje możliwość:

  1. otrzymania dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas kursu do kwoty równej 142 zł x liczba dni trwania kursu;
  2. skorzystania z bezpłatnego cateringu podczas kursów (śniadania i obiady).
 • Opis projektu

  Projekt realizowany będzie do 28 lutego 2022 r., w tym kursy specjalizacyjne, dofinansowane z budżetu projektu realizowane będą do grudnia 2021 r.

  Celem głównym projektu jest:

  • objęcie wsparciem 5700 lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym”,
  • z których 4845 ukończy pełen cykl kursów,
  • co w efekcie wpłynie na wzrost liczby specjalistów i poprawę dostępności do świadczeń specjalistycznych w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii oraz medycynie rodzinnej.

  CEL GŁÓWNY PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY PRZEZ REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH

  • podniesienie poziomu wiedzy kadry medycznej poprzez finansowanie organizacji kursów specjalizacyjnych dla lekarzy;
  • wsparcie finansowe specjalizujących się lekarzy poprzez dofinansowanie kosztów dojazdów i powrotów oraz noclegów podczas kursów realizowanych w projekcie;
  • zapewnienie wyżywienia w formie śniadań i obiadów podczas kursów realizowanych w projekcie;
  • zwiększenie dostępności do kursów specjalizacyjnych.

  Podstawowymi działaniami finansowanymi z projektu są:

  • organizacja pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych w modułach specjalistycznych oraz jednolitych wymaganych w danej dziedzinie objętej projektem;
  • organizacja wybranych kursów specjalizacyjnych z modułów podstawowych wymaganych dla dziedzin objętych projektem.

  Łącznie, w okresie od sierpnia 2015 r. do grudnia 2021 r., zaplanowana jest realizacja 2 043 kursów dla 73 665 uczestników, w tym:

  • 858 kursów dla 30 420 uczestników zorganizuje CMKP, wykorzystując własne zaplecze naukowo-dydaktyczne,
  • 1185 edycji dla 43 245 uczestników zorganizują uprawnione podmioty, wyłonione w drodze zamówienia publicznego.
 • Warunki udziału w projekcie i kursach UE

  1. W projekcie może wziąć udział każdy lekarz, który realizuje specjalizację w dziedzinach objętych projektem, w tzw. trybie modułowym.
  2. Specjalizujący się lekarze zobowiązani są przesłać jednorazowo do CMKP tzw. dokumenty rejestracyjne, tj.
   1. Deklarację udziału w projekcie
   2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
   3. Ankietę uczestnika
   4. Kserokopię katy specjalizacji/szkolenia specjalizacyjnego – z dopiskiem”za zgodność z oryginałem” i z własnoręcznym podpisem.

  Plik z dokumentami rejestrującymi udział w projekcie do pobrania:

   Rejestracja-udzialu-w-projekcie-aktualizacja-14-11-16-2

  wersja w formacie pdf:   Rejestracja-udzialu-w-projekcie-aktualizacja-14-11-16-_2_

  Po zarejestrowaniu się w projekcie lekarz może zgłaszać się na właściwe kursy publikowane na stronie CMKP

  Projektem objęte są wyłącznie kursy oznakowane flagą UE – lista kursów w trakcie roku jest aktualizowana.

  Warunki udziału w projekcie oraz w kursach objętych dofinansowaniem szczegółowo określono w poniżej zamieszczonym Regulaminie.

  regulamin-uczestnictwa-21-10-2016

  zalacznik_nr_1-oswiadczenie-o-nieobecnosci

 • Warunki dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu

  1. Uczestnicy projektu w ramach wsparcia procesu specjalizacji mogą otrzymać dofinansowanie kosztów dojazdu i powrotu oraz noclegu z tytułu uczestnictwa w kursach specjalizacyjnych organizowanych w ramach projektu na zasadach określonych w niżej zamieszczonym Regulaminie. Regulamin może ulec aktualizacji – przed udziałem w każdym kursie prosimy sprawdzić czy nie nastąpiły zmiany (na dole strony Regulaminu podawana jest ostatnia data aktualizacji).
  2. Podstawowym dokumentem do rozliczenia wydatków jest „Karta rozliczeniowa uczestnika kursu” wraz z dokumentami (bilety, faktury, oświadczenia).
  3. Uczestnik zobowiązany jest wysłać dokumenty rozliczeniowe po zrealizowaniu każdego kursu w terminie do 14 dni od jego zakończenia.
  4. Dofinansowanie w 2017 r. wynosi 143 zł/dzień kursu – maksymalna łączna kwota dofinansowania  wyliczana jest poprzez pomnożenie:
  • liczby dni faktycznego udziału w zajęciach dydaktycznych (bez dni wolnych od zajęć) na kursie
  • przez dzienną stawkę dofinansowania

  Regulamin-dofinansowania-06.02.2017- aktualizacja stawki dofin

  załącznik-nr-1-karta-rozliczeniowa-uczestnika-21-10-2016

  zal-2-oświadczenie-o-podroży-samochodem-21-11-2016

 • Zbiór dokumentów dla lekarzy - regulaminy, wzory dokumentów, etc.

 • Dokumenty do pobrania dla realizatorów kursów UE

 • Dane kontaktowe

  Informacje nt rejestracji udziału w projekcie

  Marek Marciniak 

  tel: 22 56 93 792

  e-mail: marek.marciniak@cmkp.edu.pl

   

  Informacje na temat udzielonego wsparcia dla lekarzy

  1) mgr Marta Opałka

  tel: 22 56 93 880

  e-mail: marta.opalka@cmkp.edu.pl

  2) Marianna Białek

  tel: 22  56 93 803

  e-mail: marianna.bialek@cmkp.edu.pl

  3) Jolanta Kuzmowicz

  tel: 22  56 93 806

  e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl

   

  Informacje na temat realizacji projektu

  mgr Eliza Tatarczak – Kierownik projektu 

  tel: 22 56 93 788

  e-mail: eliza.tatarczak@cmkp.edu.pl

  mgr Julia Bartyzel-Zakrzewska – Z-ca kierownika projektu

  tel: 22 56 93 843

  e-mail: julia.bartyzel-zakrzewska@cmkp.edu.pl

  mgr Marcin Janocha – Z-ca kierownika projektu

  tel: 22 56 93 863

  e-mail: marcin.janocha@cmkp.edu.pl

  Informacje nt zgłoszeń i kwalifikacji na poszczególne kursy – numer telefonu wskazany przy konkretnym kursie