Bibliografia i bibliometria

Bibliografia Publikacji Pracowników CMKP

Baza obejmuje publikacje naukowe pracowników CMKP od roku 1992 i stanowi kontynuację wersji drukowanej zawierającej prace od roku 1982. Bibliografia jest uzupełniana na bieżąco. Opisy bibliograficzne publikacji sporządza się w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorach Biblioteki oraz materiały oryginalne i odbitki prac, które dostarczają poszczególne jednostki organizacyjne CMKP.

Przy opisach bibliograficznych zamieszcza sie informację o wartości wskaźników:

1. Impact Factor (wartość z danego roku)

2. Punktacja MNiSW

Bibliografia CMKP jest podstawą do tworzenia corocznych raportów o publikacjach dla MNiSW oraz statystyk dla władz Uczelni CMKP. Pomocna jest również przy sporządzaniu analiz bibliometrycznych indywidualnego dorobku naukowego pracowników CMKP.

W przypadku stwierdzenia braków opisów bibliograficznych, prosimy o informacje do Biblioteki CMKP

telefon: 22-5601-183

 e-mail : biblioteka@cmkp.edu.pl

 

 

 • Zasady przekazywania materiałów do Biblioteki CMKP

  Zarzadzenie nr 62_13 
  * publikacje rejestrowane są z autopsji, brakujące prace (wraz z wykazem) prosimy dostarczać do Biblioteki CMKP w formie kserokopii oryginałów lub skanów w formacie PDF

  * wykaz powinien zawierać kwalifikacje pracy do określonego typu:

  • oryginalna
  • list do redakcji
  • kazuistyczna
  • poglądowa
  • inne
  • materiały zjazdowe
  • rozdział w monografii / książce
  • autor książki
  • redaktor monografii / książki
  • redaktor rozdziału monografii / książki

  * w przypadku braku (lub podwójnej) afiliacji prosimy o pisemne jej oświadczenie Oswiadczenie o afiliacji
  * nadsyłane kopie publikacji powinny zawierać:

  dla czasopisma:

  • stronę tytułową czasopisma (rok, numer woluminu)
  • pierwszą i ostatnią stronę artykułu

  dla książki / rozdziału:

  • stronę tytułową książki
  • stronę (odwrocie) zawierającą informacje o autorze/redaktorze książki, wydawcy, roku wydania, miejscu wydania i numerze ISBN
  • cały spis treści
  • pierwszą i ostatnią stronę rozdziału
  • ostatnią stronę książki z tekstem (w przypadku monografii)

  dla materiałów zjazdowych:

  • stronę tytułową czasopisma/pamiętnika zjazdowego, w którym jest opublikowany referat lub streszczenie zjazdowe
  • strony zawierające informacje o nazwie, miejscu i dacie zjazdu
  • pierwszą i ostatnią stronę referatu lub streszczenia zjazdowego
 • Analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego

  Biblioteka CMKP służy pomocą pracownikom Uczelni przy przygotowywaniu analiz bibliometrycznych (na podstawie bazy Expertus) oraz na potrzeby ocen indywidualnych ( konkursy, procedury Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów) . Wykaz powinien być sporządzony według poniżej załączonego wzoru:

  podanie

  wykaz-prac-naukowych_doktoranci

  wykaz osiągnięć w pracy naukowej do habilitacji

  wykaz osiągnięć w pracy naukowej do profesury

  komunikat CK – analiza bibliometryczna

  Formularz analizy bibliometrycznej do habilitacji/profesury  jest dostępny w Bibliotece CMKP (biblioteka@cmkp.edu.pl)

   

  Zasady punktacji publikacji znajdują się w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012.

 • Czasopisma

  Aktualny wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za prace opublikowane w tych czasopismach, ogłoszono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, w Komunikacie z dnia 9 grudnia 2016 r.

  Wykaz składa się z 3 części:

  • czesc-a-zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) ,
  • czesc-b– zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  • czesc-c– zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

   

 • Monografie i rozdziały

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 [lipca 2012 określa kryteria oceny w odniesieniu do rozdziałów i monografii, a dotyczy ono objętości w/w typów publikacji w arkuszach wydawniczych (1 arkusz to 40 O00 znaków). Monografia obejmuje minimum 6 arkuszy wydawniczych, rozdział — powyżej 0,5 arkusza wydawniczego( 20 000 znaków). Pobierz tabelę punktową.

 • Programy do zarządzania bibliografią

  Programy do zarządzania bibliografią 

  • pozwalają na gromadzenie rekordów bibliograficznych (pobieranie ich z baz danych, z Internetu, wprowadzanie ręczne)
  • współpracują z edytorami tekstów w celu tworzenia bibliografii załącznikowej, np. na potrzeby przygotowywanej publikacji

  mendeley

  endnote2

   

  WAŻNE: Programy wymagają założenia indywidualnego konta