Granty rozwojowe i celowe

Projekty

 • Projekty rozwojowe

  Z dniem 1 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie z przepisami ustawy do zadań Centrum należy m.in.:

  • inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  • współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce.

  Dotacja rozwojowa – wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z środków UE lub projektów realizowanych w ramach tych programów.

  Projekty Rozwojowe – projekty mające zastosowanie w praktyce gospodarczej.

  Więcej pojęć – słownik – http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/slownik-pojec/

  Obsługę administracyjną projektów rozwojowych prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), którego celem jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, bezpośrednio przekładających się na rozwój innowacyjności.

  Finansowanie obejmuje dwa rodzaje projektów:

  • własne
  • z inicjatywy własnej Ministra

  Terminy, oraz zakres tematyczny konkursów wynikać będą z ogłoszenia Ministra o naborze wniosków na stronie NCBiR

  Terminy składania dokumentów do Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą:

  Raporty roczne: do 15 marca

  Raporty końcowe: 45 dni od dnia zakończenia realizacji projektu

 • Projekty celowe

  Finansowanie projektów celowych obejmuje projekty o tematyce określonej przez wnioskodawcę, zgłaszane przez przedsiębiorców lub inne podmioty mające zdolność bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. Finansowanie projektu celowego obejmuje określoną przez Ministra część nakładów na badania stosowane i prace rozwojowe. Środki finansowe na naukę przeznaczone na pokrycie poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów celowych są przekazywane przedsiębiorcom lub innym podmiotom na podstawie umowy.

  Wniosek o dofinansowanie projektu celowego może złożyć:

  1. przedsiębiorca;
  2. przedsiębiorca występujący w imieniu grupy przedsiębiorców, wskazany w porozumieniu o jej utworzeniu;
  3. podmiot występujący w imieniu konsorcjum naukowo-przemysłowego, wskazany w umowie o utworzeniu konsorcjum;
  4. jednostka naukowa – jeżeli posiada zdolność do bezpośredniego zastosowania w praktyce wyników projektu i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wszelkich informacji na temat ogłaszanych konkursów w ramach programów, o których mowa powyżej udziela Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ogłoszenia o konkursach i dane kontaktowe dostępne będą na stronach NCBiR.

 • Finansowanie projektów rozwojowych i celowych – podstawa prawna