Dział Organizacyjno-Prawny

Do zadań Działu Organizacyjno-Prawnego należą wszelkie działania związane z zabezpieczeniem sprawnej realizacji działalności podstawowej w obszarze dydaktycznym, naukowym, zadań ustawowych i statutowych Centrum Medycznego, a także działania  związane z  informacją i promocją oraz w zakresie spraw szpitali i oddziałów klinicznych CMKP.

 

 • Zadania Działu w zakresie spraw dotyczących działalności podstawowej

  1. w zakresie spraw dotyczących działalności podstawowej w obszarze dydaktycznym, naukowym oraz zadań ustawowych i statutowych Centrum Medycznego:
  • opiniowanie pod względem prawnym i pomoc prawna przy opracowywaniu materiałów do postępowań administracyjnych i innych postępowań wewnętrznych prowadzonych w Centrum Medycznym;
  • przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych: wzorów umów, zarządzeń, regulaminów, uchwał we współpracy z właściwymi dla danej sprawy jednostkami organizacyjnymi;
  • opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projektów umów, aktów prawnych, korespondencji i opracowań dotyczących funkcjonowania Centrum Medycznego, przygotowywanych w jednostkach organizacyjnych Centrum Medycznego;
  • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii, dotyczących obowiązującego prawa oraz współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w ustalaniu wykładni i jednolitej interpretacji obowiązujących przepisów, z zakresu działania Centrum Medycznego;
  • zabezpieczenie sprawnej realizacji zadań wymagających pomocy prawnej, udzielanej przez podmioty zewnętrzne świadczące pomoc prawną;
  • prowadzenie rejestru skarg dotyczących działalności Centrum Medycznego oraz koordynowanie spraw związanych z ich rozpatrywaniem.

  2. w zakresie  spraw związanych z zabezpieczeniem sprawnej realizacji działalności podstawowej Centrum Medycznego:

  • opracowywanie projektów dokumentów oraz wzorów umów zawieranych przez Centrum Medyczne, dotyczących działalności administracyjnej;
  • prowadzenie rejestru wydawanych w Centrum Medycznym wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, zarządzeń, okólników, dokumentów oraz innych aktów prawnych), rejestrowanie porozumień i umów zawartych przez Centrum Medyczne oraz archiwizowanie „pierwszych egzemplarzy” w/w aktów;
  • koordynowanie nadawania uprawnień oraz prowadzenie rejestrów: pełnomocnictw i upoważnień udzielanych pracownikom Centrum Medycznego, certyfikatów kwalifikowanych podpisów elektronicznych, upoważnionych użytkowników platformy ePUAP, upoważnionych użytkowników platformy POLON oraz innych jeśli powstaną,
  • podawanie do wiadomości jednostkom organizacyjnym Centrum Medycznego wewnętrznych zarządzeń, poleceń służbowych, okólników oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Centrum Medycznego w zakresie ustalonym w odrębnym trybie.
 • Zadania Działu w zakresie spraw związanych z informacją i promocją

  • realizacja zadań promocyjnych i informacyjnych Centrum Medycznego, w tym koordynacja przygotowania i wydawania publikacji Centrum Medycznego o charakterze promocyjnym lub informacyjnym;
  • koordynacja i realizacja przygotowań do uroczystości i wydarzeń ogólnouczelnianych, w tym uroczystości inauguracji roku akademickiego;
  • analiza aktualności treści informacyjnych i promocyjnych publikowanych w witrynie internetowej CMKP oraz zakładki „Aktualności” ma stronie internetowej Centrum Medycznego, a także strony BIP;
  • koordynacja działalności informacyjnej na terenie Centrum Medycznego.
 • Zadania Działu w zakresie spraw szpitali i oddziałów klinicznych

  • prowadzenie kontroli i oceny działalności szpitali klinicznych w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  • prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowości prowadzonej przez szpitale kliniczne gospodarki finansowej;
  • nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących szpitali klinicznych oraz oddziałów klinicznych, ich aktualizacją, przygotowanie nowych i aneksowanie umów już istniejących;
  • prowadzenie rejestru skarg w odniesieniu do szpitali i oddziałów klinicznych.
 • Kancelaria

  • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów z uwzględnieniem przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej i obsługa komórek organizacyjnych w zakresie dystrybucji korespondencji, prasy i wydawnictw;
 • Pracownicy Działu Organizacyjno-Prawnego

  mgr Olga Juźwiak – Kierownik Działu
  tel. 22 56 93 781
  e-mail: olga.juzwiak@cmkp.edu.pl
  pok. 105

  mgr Mariusz Klusek – Główny Specjalista
  tel. 22 56 93 782
  e-mail: mariusz.klusek@cmkp.edu.pl
  pok. 104

  mgr Agnieszka Żurawska – Specjalista
  tel. 22 56 93 873/875
  e-mail: agnieszka.zurawska@cmkp.edu.pl
  pok. 104

  Justyna Krawczyk – Specjalista
  tel. 22 56 93 784
  e-mail: justyna.krawczyk@cmkp.edu.pl
  pok. 104

  mgr Marta Witkowska – Specjalista
  tel. 22 56 93 710
  e-mail: marta.witkowska@cmkp.edu.pl
  pok. 123

  mgr Eliza Bienias – Specjalista ds. Szpitali Klinicznych
  tel. 22 56 93 775
  e-mail: eliza.bienias@cmkp.edu.pl
  pok. 016

  KANCELARIA:

  mgr Agnieszka Paciorek – Specjalista kierujący zespołem pracowników
  tel. 22 56 93 711
  e-mail: agnieszka.paciorek@cmkp.edu.pl
  pok. 29

  Maria Skrzycka –Specjalista
  tel. 22 56 93 711
  e-mail: maria.skrzycka@cmkp.edu.pl
  pok. 29

  Adriana Radziwonowicz – Specjalista
  tel. 22 56 93 755
  e-mail: adriana.radziwonowicz@cmkp.edu.pl
  pok. 28

  ARCHIWUM: pok. 015

  mgr Krystyna Kałuża – Samodzielny referent
  tel. 22 5693 772
  e-mail: krystyna.kaluza@cmkp.edu.pl

  Marcin Miksza – Starszy referent
  tel. 22 5693 772
  e-mail: marcin.miksza@cmkp.edu.pl

   

 • Archiwum. System archiwizacji EMIKS

  •  prowadzenie archiwum zakładowego, przyjmowanie i wydawanie akt zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

  System archiwizacji EMIKS

  Wszelkie pytania i problemy prosimy kierować do osób odpowiedzialnych za obsługę systemu:

  Krystyna Kałuża – Samodzielny referent
  tel. 22-5693-772
  e-mail: krystyna.kaluza@cmkp.edu.pl

  Marcin Miksza – Starszy referent
  tel. 22-5693-772
  e-mail: marcin.miksza@cmkp.edu.pl