Samodzielne stanowiska pracy

 

 

 

 • Specjalista ds. Kontraktowania Kursów

  mgr Dorota Czubczenko
  dorota.czubczenko@cmkp.edu.pl
  ul. Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  tel. 22 5693  862

  Specjalista ds. Kontraktowania Kursów odpowiedzialny jest za planowanie i bieżące monitorowanie zapotrzebowania na kursy specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowanie działań zmierzających do realizacji kursów specjalizacyjnych na mocy przepisów PZP zgodnie z planem kształcenia podyplomowego.

 • Sekretarz Dyrektora

  mgr Michał Waszkiewicz
  michal.waszkiewicz@cmkp.edu.pl
  Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  tel. 22 5693 780

  Sekretarz Dyrektora realizuje zlecone przez Dyrektora Centrum Medycznego zadania wymagające wiedzy prawniczej, legislacyjnej oraz wiedzy z zakresu organizacji
  i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności zadania lub elementy zadań wymagające współpracy Centrum Medycznego z Ministrem Zdrowia, uczelniami medycznymi, organizacjami lub podmiotami zewnętrznymi oraz bezpośrednio wspomaga Dyrektora Centrum Medycznego w obszarze wiedzy legislacyjnej i prawnej regulującej ustawowe i statutowe zadania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz zadania zlecone Centrum Medycznemu przez Ministra Zdrowia.

 • Audytor wewnętrzny

  mgr Renata Borwańska
  renata.borwanska@cmkp.edu.pl
  ul. Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  pok. 116
  tel. 22 5693 773

  Audytor wewnętrzny jest odpowiedzialny za systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej funkcjonującej w CMKP.
  Zadaniem audytora wewnętrznego jest dostarczanie dyrektorowi Centrum Medycznego niezależnych i obiektywnych opinii i informacji o działalności jednostki oraz realizacja czynności doradczych.

 • Specjalista ds. inwentaryzacji

  mgr Lidia Puchała
  lidia.puchala@cmkp.edu.pl
  ul. Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  pok. 416
  tel. 22 5693 883

  Specjalista ds. inwentaryzacji jest odpowiedzialny za:

  1. przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych dotyczących ewidencji i inwentaryzacji majątku trwałego;
  2. dokonywanie inwentaryzacji majątku trwałego, wartości pieniężnych z uwzględnieniem oceny przydatności majątku;
  3. nadzór nad likwidacją majątku i zmianami miejsca użytkowania składników majątku (przygotowywanie kompletu dokumentów, likwidacja i rozliczanie majątku zlikwidowanego);

  Protokół przekazania środków trwałych

  Likwidacja środków trwałych

 • Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  mgr Dariusz Wlazło
  dariusz.wlazlo@cmkp.edu.pl
  ul. Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  pok. 416
  tel. 22 5693 774

  Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy jest odpowiedzialny za:

  1. przeprowadzanie bieżących kontroli warunków pracy na wszystkich stanowiskach oraz przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej;
  3. udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i kontrola ich realizacji;
  4. organizowanie, a także przeprowadzanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej

  mgr inż. Paweł Jabłoński
  pawel.jablonski@cmkp.edu.pl
  ul. Pośrednia 17
  03-259 Warszawa
  tel. 501210016

  Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej jest odpowiedzialny za:

  1. dbanie o zapewnienie należytej ochrony przeciwpożarowej, prowadzonej na bieżąco;
  2. szkolenie pracowników Centrum Medycznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  3. aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i dostosowanie do obowiązujących przepisów i doradztwo w zakresie ochrony p.poż.
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wojskowych i Obrony Cywilnej

  inż. Henryk Piorunowski
  henryk.piorunowski@cmkp.edu.pl
  ul. Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  pok. 24
  tel. 22 5693 786

  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej jest odpowiedzialny za:

  1. koordynowanie działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa informacji, w szczególności bezpieczeństwa danych osobowych i danych szczególnie chronionych;
  2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  3. ustalanie zadań, kontrola ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie Centrum Medycznego i nadzorowanych szpitali;
  4. opracowanie planu obrony cywilnej Centrum Medycznego i nadzorowanie jego realizacji;