Zespół ds. Programów Specjalizacji i Akredytacji

 

 

 • Zadania Zespołu w zakresie działań związanych z akredytacją jednostek

  1. ustalanie i powoływanie składów zespołów ekspertów i opiniujących wnioski jednostek ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w specjalnościach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostów laboratoryjnych, dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, fizjoterapeutów oraz programów doskonalenia ratowników i dyspozytorów medycznych;
  2. koordynowanie i prowadzenie działań związanych z uzyskiwaniem przez jednostki organizacyjne uprawnień (akredytacja jednostek szkolących) do prowadzenia: specjalizacji i staży kierunkowych w specjalnościach lekarskich i lekarsko-dentystycznych, specjalizacji i staży kierunkowych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, specjalizacji i staży kierunkowych  w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, specjalizacji i staży kierunkowych fizjoterapeutów, specjalizacji i staży kierunkowych farmaceutów;
  3. prowadzenie bazy danych i publikowanie na stronie internetowej CMKP listy jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych z określeniem liczby miejsc szkoleniowych w specjalnościach lekarskich i lekarsko-dentystycznych, listy jednostek szkolących w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, listy jednostek szkolących w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, listy jednostek szkolących fizjoterapeutów, listy jednostek szkolących farmaceutów a także tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy danych teleadresowych tych jednostek.

  Wszystkie działania w zakresie wykonywanych zadań realizowane są we współpracy  z konsultantami krajowymi  i wojewódzkimi, towarzystwami naukowymi, samorządami zawodów medycznych, ministerstwem zdrowia, właściwymi wydziałami Urzędów Wojewódzkich, zespołami ekspertów oraz jednostkami szkolącymi.

 • Zadania Zespołu w zakresie działań związanych z opracowaniem programów specjalizacji

  1. ustalanie i powoływanie składu zespołów ekspertów ds. opracowania programów specjalizacji oraz koordynacja ich prac związanych z merytorycznym opracowaniem i nowelizacją programów specjalizacji w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, fizjoterapeutów oraz programów doskonalenia ratowników i dyspozytorów medycznych;
  2. redagowanie i aktualizacja programów specjalizacji zgodnie ze standardami i zasadami metodologii medycznego kształcenia podyplomowego, obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Unii Europejskiej, w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, dziedzinach farmaceutycznych, dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, i innych programów kształcenia w tym dyspozytorów i ratowników;
  3. współpraca z zespołami ekspertów odpowiedzialnymi za merytoryczne przygotowanie treści programów specjalizacji w opracowywaniu standardów  i kryteriów akredytacji jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji oraz staży kierunkowych w kształceniu specjalizacyjnym lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia i innych pracowników medycznych;
  4. publikowanie i aktualizacja na stronie internetowej Centrum Medycznego, zatwierdzonych przez ministra zdrowia programów specjalizacji w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, dziedzinach farmaceutycznych, dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapii i innych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników medycznych w tym dyspozytorów i ratowników medycznych;
  5. współpraca z European Union of Medical Specialists (UEMS) w zakresie harmonizacji kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w Unii Europejskiej i w Polsce, wdrażanie, standardów i metodologii kształcenia specjalizacyjnego lekarzy rekomendowanych przez Boards and Specialist Sections UEMS i Komisję Europejską oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego;

  Działania realizowane są przy współpracy z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, ministerstwem zdrowia, prorektorami ds. kształcenia podyplomowego uczelni medycznych, towarzystwami naukowymi, samorządami zawodowymi i wydziałami kształcenia w Urzędach Wojewódzkich, Centrum Egzaminów Medycznych oraz jednostkami kształcącymi w zakresie realizacji kształcenia specjalizacyjnego oraz medycznego kształcenia podyplomowego.

 • Pracownicy Zespołu

  mgr Janina Wojciechowska 22 5693 795; janina.wojciechowska@cmkp.edu.pl
  Wanda Zglińska 22 5693 794;  wanda.zglinska@cmkp.edu.pl
  Małgorzata Przeździak 22 5693 796; malgorzata.przezdziak@cmkp.edu.pl
  Elżbieta Wysocka 22 5693 797; elzbieta.wysocka@cmkp.edu.pl
  mgr inż. Katarzyna Marciszewska 22 5693 790;  katarzyna.marciszewska@cmkp.edu.pl
  mgr inż. Katarzyna Stasiak 22 5693 758; katarzyna.stasiak@cmkp.edu.pl
  mgr Iwona Leśniewska-Bąkowska 22 5693 793;  iwona.lesniewska-bakowska@cmkp.edu.pl

 • Dokumenty do pobrania