Dokumenty wymagane do otwarcia przewodu

1. wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, wraz z adnotacją opiekuna naukowego o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji promotora (oraz ew. zgodą promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie)

wniosek

2. oryginał dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny (do wglądu)

3. wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę

wykaz-prac-naukowych_doktoranci

4. kwestionariusz osobowy

kwestionariusz_osobowy

5. curriculum vitae

6. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, w przypadku wcześniejszego ubiegania się o nadanie stopnia doktora

oświadczenie

7. opinię Komisji Bioetycznej na wykonywanie badań związanych z pracą doktorską (dotyczy także badań nieinterwencyjnych)

8. analizę bibliometryczną, potwierdzoną przez Bibliotekę CMKP, na podstawie złożonego podania i załączonych materiałów (więcej informacji na stronie Biblioteki CMKP, zakładka Analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego)

9. konspekt rozprawy doktorskiej

10. prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej w formacie PowerPoint (na ok. 10 min.), zawierającą w szczególności:

  • cel pracy
  • metodykę badawczą
  • próbę badawczą
  • wyniki
  • stan zaawansowania pracy
  • nowatorstwo pracy

11. CV naukowe promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie

12. zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich – jeśli dotyczy

13. informację w sprawie poniesienia kosztów przewodu doktorskiego lub prośbę do Dyrektora CMKP o zwolnienie z opłat – dotyczy tylko kandydatów niezatrudnionych w CMKP

W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, należy przedłożyć oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Zwolnienie z obowiązku przedłożenia oświadczenia następuje w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Można ponadto przedstawić:

14. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego

certyfikaty

15. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski – jeśli dotyczy

Wniosek wraz z załącznikami kierowany jest do Komisji ds. Stopni Naukowych CMKP, przed którą odbywa się prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej.