Dział Zamówień Publicznych

Ważne informacje:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477) od dnia 1 stycznia 2018 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117.

Próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadający wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wynosi aktualnie 129 351,00 złotych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479) od dnia 1 stycznia 2018 r. ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

1) 144 000 euro (620 884,80 złotych) – dla dostaw i usług (innych niż usługi społeczne);

2) 750 000 euro (3 233 775,00 złotych) – dla usług społecznych;

3) 5 548 000 euro (23 921 311,60 złotych) – dla robót budowlanych.

Przydatne materiały udostępnione na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

  1. Aktualny tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych
  2. Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych
  3. Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania „klauzul społecznych” w zamówieniach publicznych
  4. Wytyczne przyjęte przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 18 listopada 2010 r., dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę
  5. Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne
  6. Dobre praktyki w zakresie społecznych zamówień publicznych.
  7. Dobre praktyki w zakresie zielonych zamówień publicznych
  8. Dobre praktyki w zakresie pozacenowych kryteriów oceny ofert
  9. Dobre praktyki w branży IT
  10. Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

 

Lista tematów