Informacje dla kandydatów

Dyrektor 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 w Warszawie

ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne, bezpłatne

STUDIA DOKTORANCKIE
w dyscyplinie medycyna i biologia medyczna

Przyjmujemy zgłoszenia do realizacji następujących projektów badawczych:

 1. Znaczenie płci w rozpoznawaniu raka nienaciekającego błony mięśniowej pęcherza moczowego dużego ryzyka oraz leczeniu chorych dotkniętych tym nowotworem
 2.  Ocena czynności wypieracza pęcherza moczowego ze szczególnym uwzględnieniem jego niewydolności powstałej po operacji radykalnego wycięcia stercza
 3. Korelacja Zmian ogniskowych w korze i strukturach podkorowych oraz atrofii istoty szarej z przebiegiem klinicznym stwardnienia rozsianego
 4. Poszukiwanie optymalnego testu przesiewowego w kierunku pierwotnego hiperaldosteronizmu
 5. Ocena parametrów radiograficznych opisujących kształt i ustawienie miednicy oraz kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u chorych z wybranymi patologiami stawu biodrowego
 6. Ocena prognostyczna wybranych parametrów echokardiograficznych serca u chorych otrzymujących kardiotoksyczną terapię przeciwnowotworową
 7. Poszukiwanie markerów metabolicznych twardziny – ocena stężeń adipokin w monitorowaniu przebiegu choroby
 8. Diagnostyka i leczenie grypy oraz zakażeń wywołanych przez Respiratory Syncytial Virus (RSV) u dzieci
 9. Częstość występowania, charakterystyka endoskopowa i rokowanie guzów neuroendokrynnych jelita grubego wykrytych w kolonoskopii przesiewowej
 10. Długoterminowe wyniki endoskopowego leczenia dużych polipów jelita grubego


Termin składania dokumentów i podań o przyjęcie na studia upływa
17 lipca 2017

Konkursowy egzamin kwalifikacyjny odbędzie się
26 września 2017
w siedzibie CMKP w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej

www.cmkp.edu.pl (w zakładce Studia Doktoranckie)

oraz w sekretariacie Studiów Doktoranckich,

01-813 Warszawa,  ul. Marymoncka 99/103, pokój 412

poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00

tel. 22 56 93 824

 • Zasady rekrutacji

  Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

  Na Studia Doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy lekarza, magistra lub równorzędny.
  Rekrutację na Studia w Centrum Medycznym przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum. Decyzję w sprawie przyjęcia na Studia Doktoranckie Komisja Rekrutacyjna podejmuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego (liczby punktów) uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.

  Formalny etap postępowania kwalifikacyjnego
  Tematy projektów badawczych, które będą realizowane w ramach Studiów Doktoranckich w następnym roku akademickim są ogłaszane na stronie internetowej CMKP do dnia 30 kwietnia. Kandydat wybiera temat, który chciałby realizować w ramach Studiów i składa do Kierownika Studiów Doktoranckich podanie o przyjęcie na Studia (wg. załączonego wzoru). Do podania dołącza się:
  1) życiorys (wykształcenie; informacje o dotychczasowej aktywności naukowej: praca w kołach naukowych, publikacje, nagrody, wyróżnienia; znajomość języków obcych: w przypadku posiadanych certyfikatów proszę je załączyć);
  2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3) zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów;
  4) kwestionariusz osobowy i 3 fotografie;
  5) tytuł projektu badawczego, o którego realizację w ramach Studiów ubiega się Kandydat.

  Wstępna rozmowa kwalifikacyjna
  Po dokonaniu formalnej weryfikacji podania o przyjęcie na Studia, Kierownik Studiów Doktoranckich kieruje Kandydata na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym opiekunem naukowym (autorem wybranego przez Kandydata projektu badawczego), wyznaczając termin tej rozmowy.
  Podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej potencjalny opiekun naukowy ocenia predyspozycje kandydata do podjęcia i realizacji projektu badawczego w ramach Studiów, przyznając kandydatowi do 20 punktów oraz sporządza opinię w przedmiocie dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Zasadniczy etap kwalifikacji
  Zasadniczy etap kwalifikacji przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną i obejmuje: konkursowy egzamin kwalifikacyjny, ocenę wyników dotychczasowych studiów oraz ocenę dotychczasowych osiągnięć naukowych.
  W trakcie zasadniczego etapu kwalifikacji kandydaci mogą otrzymać maksymalnie 110 punktów, w tym:
  1) do 75 pkt. za ustną odpowiedź w czasie egzaminu kwalifikacyjnego (zakres egzaminu ustala potencjalny opiekun naukowy Kandydata nie później niż na cztery tygodnie przed terminem egzaminu);
  2) do 15 pkt. za średnią ocen ze studiów;
  3) do 10 pkt. za dotychczasowe osiągnięcia naukowe (praca w kole naukowym, praca w zakładzie naukowym, publikacje naukowe, staże naukowe, znajomość języków-udokumentowana odpowiednim certyfikatem);
  4) do 10 pkt. za współautorstwo publikacji naukowej w czasopiśmie z Impact Factor.

  Dodatkowe informacje o zasadach Rekrutacji i o przysługujących Kandydatowi możliwościach odwoławczych zawiera Regulamin Studiów Doktoranckich (Rozdział V), dostępny na stronie internetowej CMKP w zakładce „Informacje ogólne”.

 • Podanie o przyjęcie na studia

 • Kwestionariusz osobowy

 • Ramowy program studiów

 • Program stypendialny

  Doktoranci Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego mogą ubiegać się o poniżej wymienione stypendia (zasady przyznawania stypendiów w zakładce Informacje podstawowe):

  Stypendium doktoranckie:

  1500 PLN/m-c na I i II roku studiów

  1740 PLN/m-c na III i IV roku studiów

  Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (dla 30% najlepszych doktorantów):

  nie mniej niż 800 PLN

  Stypendia z funduszu pomocy materialnej, w tym :

  – stypendium dla najlepszych doktorantów;

  – stypendium socjalne;

  – stypendium dla osób niepełnosprawnych;

  -zapomogi

  Wysokość kwoty stypendiów z funduszu pomocy materialnej zależy od liczby doktorantów ubiegających się o nie w danym roku akademickim