Adiunkt w Klinice Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ogłasza  konkurs na stanowisko

adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej

w Klinice Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa


z  siedzibą w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w  Warszawie przy  ul. Czerniakowskiej 231

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w art. 24 ust. 3 statutu CMKP (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2018 r., poz.125).

Wymagania:

  1. stopień naukowy doktora nauk medycznych
  2. osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
  3. tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.
  2. Życiorys i kwestionariusz osobowy.
  3. Kopie: dyplomu, prawa wykonywania zawodu, posiadanej specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii, stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
  4. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji.
  5. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku wygrania konkursu.
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym  podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
  7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:   Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Dział Spraw Osobowych i Płac, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, (tel. 22 5693 741) z dopiskiem  „KONKURS” do dnia 4 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym
w statucie CMKP.  Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca czerwca 2019 r.