Adiunkt w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej

w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej


z  siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w art. 24 ust. 3 statutu CMKP (Dz.Urz. Ministra Zdrowia z 2018r., poz.125).

Wymagania:

 1.  stopień naukowy doktora nauk medycznych
 2.  osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
 3.  doświadczenie w biologii molekularnej
 4.  doświadczenie w pracy z mikroskopem konfokalnym
 5.  dobra znajomość  języka angielskiego w mowie i piśmie.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.
 2. Życiorys i kwestionariusz osobowy.
 3. Kopie: dyplomu, stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 4. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji.
 5. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w przypadku wygrania konkursu.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym  podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:   Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,  Dział Spraw Osobowych i Płac, ul. Marymoncka 99/103 01-813 Warszawa (tel. 22 5693 741) z dopiskiem  „KONKURS” do dnia 08 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do CMKP). Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym
w statucie CMKP. Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca maja 2019 r.