Uroczyste seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 18 listopada w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbyło się uroczyste seminarium naukowe. W seminarium oprócz pracowników Szkoły uczestniczyła dyrekcja CMKP w osobach prof. Ryszarda Gellerta i prof. Wojciecha Bika. W pierwszej części seminarium prof. Ryszard Gellert wręczył prof. Januszowi Ostrowskiemu nominację na stanowisko prodziekana Szkoły Zdrowia Publicznego oraz poinformował o powierzeniu dr. Wojciechowi S. Zgliczyńskiemu obowiązków kierownika Zakładu Geriatrii i Gerontologii. Ponadto prof. Ryszard Gellert wręczył listy gratulacyjne dr. Danielowi Śliżowi za redakcję monografii „Ultrazdrowie” oraz prof. Jarosławowi Pinkasowi, dr. Wojciechowi S. Zgliczyńskiemu i dr. Mateuszowi Jankowskiemu za publikację artykułów w tej monografii. Profesor Ryszard Gellert przekazał dr. Matuszowi Jankowskiemu list gratulujący uzyskania stypendium w Uniwersytecie Harvarda oraz wygłoszenia wykładu w tej uczelni pt. „Electronic cigarettes and heated tobacco products: The Polish perspective”. W drugiej części seminarium Pani Agnieszka Bauman przedstawiła prezentację pt. „Zdrowie 2.0.”. Prezentacja była wprowadzeniem do tematu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w systemie ochrony zdrowia. Wystąpienie dr Agnieszki Bauman było okazją do dyskusji nt. z jednej strony zalet i szans, a z drugiej wyzwań, ograniczeń i niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w opiece zdrowotnej i zdrowiu publicznym. Na koniec seminarium przygotowano uroczysty poczęstunek.

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

5. seminarium SZP CMKP

Piąte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021 odbyło się w dniu 23 listopada. W ramach seminarium Doktor Alicja Baska wygłosiła wykład pt. „Zalecenia żywieniowe 2020 – krok w kierunku diety planetarnej?”. W swoim wystąpieniu Doktor Alicja Baska, wychodząc od najnowszych zaleceń żywieniowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny opracowanych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, omówiła wpływ diety na stan zdrowia jednostek i środowiska […]

24.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Szkoła Prawa Medycznego CMKP – kurs on-line

28 listopada 2020 r. odbędzie się kurs organizowany przez Szkołę Zdrowia Publicznego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  Lekarz uczestniczący w kursie otrzymuje 6 pkt. edukacyjnych, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami). Każdy wykład składać się będzie z 30 min. prezentacji oraz 15 min. sesji pytań. Wszystkie wykłady będą rejestrowane. Kurs odbędzie […]

18.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

4. seminarium SZP CMKP

W dniu 16 listopada odbyło się czwarte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021. W ramach seminarium prof. Dorota Cianciara wygłosiła wykład pt. „Kompetencje wymagane do pracy w zdrowiu publicznym, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”. W swoim wystąpieniu prof. Dorota Cianciara, bazując głównie głównie na przykładzie USA, przedstawiła historię powstania i ewolucję problematyki zdrowia publicznego, bardzo złożone zagadnienia kształtowania kadr zdrowia publicznego, a zwłaszcza różnie rozumianego problemu kompetencji do pracy w tym obszarze. Po wystąpieniu odbyła […]

18.11.2020
Więcej