Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w CMKP

Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018

11 października 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018.

Była to pierwsza Inauguracja Uczelni połączona z posiedzeniem Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Gospodarzem uroczystości  był prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Współgospodarzami byli: prof. Wojciech Bik – Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych i prof. Wojciech Zgliczyński – Z-ca Dyrektora ds. klinicznych.

Na uroczystość Inauguracji przybyli: Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu, Pan dr Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia, Pan Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jarosław Pinkas – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Podsekretarze Stanu w MZ: Pani  Katarzyna Głowala, Pan Marek Tombarkiewicz, Pan Marcin Czech oraz Pan Waldemar KraskaPrzewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia i  Pan  Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa NFZ ds. Finansowych.

Wśród zaproszonych Gości obecni byli Rektorzy uczelni medycznych z całego kraju : J.M. prof. Krzysztof Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, J.M. prof. Przemysław Jałowiecki – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, J.M. prof. Marcin GruchałaRektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, J.M. prof. Radzisław Kordek – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, J.M. prof. Adam Krętowski – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, J.M. prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska – Prorektor ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Budgoszczy UMK w Toruniu, J.M. prof. Andrzej Drop – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, J.M. prof. Andrzej Tykarski – Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, J.M. prof. Bogusław Machaliński – Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, J.M. prof. Jacek Szepietowski- Prorektora ds. Rozwoju Uczelni UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, J.M. prof. Piotr Richter Pełnomocnik Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. ogólnych Collegium Medicum, J.M. prof. Stanisław Głuszek – Prorektor ds. Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, J.M. prof. dr hab. med. Maciej Słodkowski, Prodziekan CKP WUM oraz Rektorzy uczelni warszawskich J.M. prof. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego,  J.M.  Ks. prof. Ryszard Czekalski- Prorektor  ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,  J.M. Ks. prof. Marcin Szczerbiński, Prorektor ds. naukowych Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Collegium Joanneum., J.M. prof. Michał Lenartowicz  – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Pan st. brygadier dr inż. Jarosław Zarzycki, Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, J.M. prof. Marek Gajewski – Prodziekan ds. Nauki SGGW oraz byli Rektorzy: Rektor Senior Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk, prof. Leszek Pączek – Rektor Senior Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uroczystość Inauguracji uświetnili swoją obecnością byli Dyrektorzy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego:  prof. Joanna Jędrzejczak, prof. Jadwiga Słowińska-Srzednicka, prof. Walerian Staszkiewicz, prof. Ryszard Brzozowski.

Pan prof. Ryszard Gellert powitał przedstawicieli Instytutów naukowych: pana prof. Tomasza Hryniewieckiego – Dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie, pana dr Tomasza Maciejewskiego – Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, pana ppłk Roberta Zdanowskiego – Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, pana prof. Iwonę Sudoł-Szopińską – Z-ca Dyrektora ds. naukowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, pana prof. Krzysztofa Karwana – Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego, panią prof. Ewelinę Zawadzką-Bartczak Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, pana Kajetana Wojsyka – Zastępcę Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, pana prof. Piotra Ładyżyńskiego z Instytutu IBIB PAN.

Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Obrony Narodowej: pani Katarzyna Chmielewska – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ, a także gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda  – Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.

Szczególne słowa powitania Dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert skierował do prof.  Zbigniewa Lwa-Starowicza, który został zaproszony do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego.

Na uroczystość inauguracji przybyli:  Grzegorz Pietruczuk – Zastępca  Burmistrza Dzielnicy Bielany, a także przedstawiciele Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich, wśród których nie zabrakło pracowników CMKP:  Pana Prof. Jerzego Waleckiego – Konsultanta Krajowego  w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, Prof. Jarosława Reguły – Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii, Pani Prof. Teresy Jackowskiej – Konsultanta Krajowego w dziedzinie  pediatrii,  Prof. Romualda Dębskiego – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, Prof. Wojciecha Zgliczyńskiego – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii, Pani Prof. Doroty Cianciary -Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia publicznego, Prof. Jarosława Czubaka – Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Pani Prof. Ewy Lech-Marańdy – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie hematologii, Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,  Prof. Bartłomieja Noszczyka – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej, Pani Dr Ireny Waleckiej-Herniczek  konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

W Inauguracji uczestniczyli dyrektorzy szpitali klinicznych CMKP: dr n.med. Mieczysław Błaszczyk – Dyrektor SPSK im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku i pani Anna Łukasik – Dyrektor SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie, a także dyrektorzy szpitali ściśle współpracujących z CMKP: Pani Dorota Gałczyńska-Zych -Dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, dr Witold Bromboszcz – Dyrektor Szpitala Grochowskiego im. dr  med. Rafała Masztaka,  Pani Teresa Maria Bogiel – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, Pan Krzysztof Rajewski – Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, Pan dr n. med. Wojciech Puzyna – Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna”, Pan Robert Lasota – Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym,  Pan Andrzej Krupa – Z-ca Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym, Pani Monika Lipiec – Z-ca Dyrektora ds. pielęgniarstwa Instytutu  Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Pan Dr Marcin Maruszewski -Dyrektor Szpitala MSWiA i Pani Krystyna Płukis – Dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, Pani Irena Moskal – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy CMKP, Pan Piotr Kołodziejczak – Prezes Zarządu Wydawnictwa Medycznego BORGIS.

Gośćmi specjalnymi byli Prof. Witold Rużyłło, syn prof. Edwarda Rużyłły oraz Panie: Elżbieta Hartwig i Jolanta Hartwig-Sosnowska, córki prof. Walentego Hartwiga, zaproszeni na uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych poświęconych pionierom instytucjonalnego kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce.

W dalszej części uroczystości głos zabrali: Pan Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, który odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018  w CMKP, Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który wyraził uznanie dla działalności Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, osiągnięć naukowych i zawodowych jego pracowników i absolwentów, a także podkreślił szczególną rolę jaką Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego pełni w systemie medycznego kształcenia podyplomowego.

Ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Uczelni, towarzyszącą Inauguracji, poprowadził przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta RP wręczył Pan Minister Andrzej Dera. Za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz endokrynologii uhonorowani zostali: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: Pan prof. Wojciech Zgliczyński, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: Pan prof. Ryszard Gellert, Pani prof. Joanna Jędrzejczak, Pan prof. Wiesław Tarnowski, Pan prof. Mirosław Ząbek. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowana została Pani prof. Ewa Lech-Marańda, a Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – Pani Marianna Białek.

Dalszą ceremonię wręczenia medali poprowadził prof. Wojciech Bik – Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych. Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznane pracownikom CMKP wręczył Pan  dr Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia. Odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymali: Prof. Jerzy Walecki i Dr Piotr Walczak, Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Prof. Adam Torbicki, Prof. Dorota Cianciara, Dr Marcin Obrębski i Dr Jacek Pruszyński.

W imieniu wszystkich odznaczonych głos zabrał prof. Adam Torbicki.

Następnie Prof. Wojciech Zgliczyński odczytał liczne życzenia jakie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego otrzymało z okazji Inauguracji Roku Akademickiego, między innymi od: Prof. Ryszarda Góreckiego – Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pani Zofii Małas – Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryka Skarżyńskiego, Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prof. Jerzego Rużyłły, dr Władysława Kosiniak-Kamysza Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert podkreślił szczególną rolę CMKP w procesie kształcenia lekarzy oraz rozwoju podyplomowego kształcenia medycznego. Wskazał najistotniejsze działania naszej uczelni zmierzające do poprawy jakości kształcenia medycznego, zastosowania nowoczesnych odpowiadających nowym pokoleniom lekarzy, technik i metod dydaktycznych. Prof. Ryszard  Gellert podkreślił również potrzebę umocnienia i uaktualnienia pozycji CMKP w systemie edukacji
i doskonalenia zawodowego lekarzy w Polsce oraz otwartość na ścisłą współpracę z innymi uczelniami medycznymi, także w procesie kształcenia lekarzy.

Po wystąpieniu inauguracyjnym odbyło się uroczyste ślubowanie słuchaczy Studiów Doktoranckich oraz wręczenie indeksów. W imieniu  Samorządu Doktorantów CMKP – nowych studentów Studiów Doktoranckich przywitała pani Karolina Nowak.

W dalszej części uroczystości Dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert wręczył dyplomy doktora habilitowanego, a Pani Prof. Ewa Hennig – Kierownik Studium Kliniczno-Dydaktycznego CMKP dokonała uroczystej promocji doktorów nauk medycznych, odczytując tradycyjny łaciński tekst ślubowania.

Uroczystość zwieńczył znakomitym wykładem inauguracyjnym pt. ”Seks a nauka” prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz.

Wyjątkowy charakter i szczególne znaczenie miał ostatni akcent uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego w CMKP, a było nim odsłonięcie tablic pamiątkowych na cześć pionierów medycznego kształcenia podyplomowego w Polsce: prof. Walentego Hartwiga – Dyrektora Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich w Warszawie w latach 1954-1958 i prof. Edwarda Rużyłły – Dyrektora Studium Doskonalenia Lekarzy AM w Warszawie oraz Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1971 – 1974. Medale pamiątkowe z tej okazji otrzymali obecni na uroczystości potomkowie Panów Profesorów.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć w galerii oraz zapoznania się z wybranymi listami gratulacyjnymi, które wpłynęły do CMKP z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

 

 

Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej
Aktualności

CMKP i IMGW-PIB: Pogoda i transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Eksperci z CMKP oraz IMGW-PIB  przeprowadzili szereg analiz i badań, mających na celu odpowiedź na pytanie – czy istnieje związek między warunkami meteorologicznymi (temperaturą, wilgotnością względną, nasłonecznieniem, prędkością wiatru) i dynamiką pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia o liczbie przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i liczbie zgonów związanych z COVID-19 oraz z wykorzystaniem danych meteorologicznych z 55 stacji synoptycznych w Polsce i danych terytorialnych, zespoły analityków uzyskali interesujące wnioski. Po stosunkowo łagodnym przebiegu pierwszej […]

13.04.2021
Więcej
Aktualności

Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293) fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 1) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne […]

08.04.2021
Więcej