Komunikat o aktualizacji wszystkich programów specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Zdrowia, w dniu 13 listopada 2018 roku zmian w programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich i w programach specjalizacji w dziedzinach lekarsko-dentystycznych, uprzejmie informujemy, że:

  • W części dotyczącej pełnienia dyżurów medycznych we wszystkich programach specjalizacyjnych dodano dodatkowy zapis:
    „W przypadku pełnienia dyżuru medycznego objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11 godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, lekarzowi powinien być udzielony okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego… Okres odpoczynku, o którym mowa powyżej nie powoduje wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego.”
    Powyższe zasady zaczynają obowiązywać, w terminach wynikających z zapisów aneksów do umów rezydenckich zawieranych pomiędzy Ministrem Zdrowia, a jednostką szkolącą.
  • Do wszystkich programów specjalizacyjnych wprowadzono także dodatkowe dni na samokształcenie. Każdemu lekarzowi odbywającemu kształcenie specjalizacyjne przysługuje od dnia 1 stycznia 2019 roku, 6 dni rocznie na samokształcenie, w terminach i w sposób uzgodniony z kierownikiem specjalizacji, poprzez odpowiednie skrócenie stażu podstawowego lub staży kierunkowych, przy czym wszystkie staże muszą być zrealizowane i zaliczone. Dodatkowe dni na samokształcenie nie wykorzystane w danym roku specjalizacji nie przechodzą na kolejne lata szkolenia specjalizacyjnego.
  • Dodatkowo w programach specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii Minister Zdrowia wprowadził następujący zapis:„W trakcie stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa specjalizację lub staż. Lekarz może pełnić dyżury w zakresie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych/chirurgii ogólnej/pediatrii w SOR lub Izbie Przyjęć w podmiocie,
    w którym odbywany jest staż lub specjalizacja.”

Powyższa regulacja weszła w życie 13 listopada 2018 r.

Link do komunikatu Ministra Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-aktualizacji-programow-specjalizacyjnych-we-wszystkich-dziedzinach-medycyny-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

 

Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej