Komunikat o aktualizacji wszystkich programów specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Zdrowia, w dniu 13 listopada 2018 roku zmian w programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich i w programach specjalizacji w dziedzinach lekarsko-dentystycznych, uprzejmie informujemy, że:

  • W części dotyczącej pełnienia dyżurów medycznych we wszystkich programach specjalizacyjnych dodano dodatkowy zapis:
    „W przypadku pełnienia dyżuru medycznego objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11 godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, lekarzowi powinien być udzielony okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego… Okres odpoczynku, o którym mowa powyżej nie powoduje wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego.”
    Powyższe zasady zaczynają obowiązywać, w terminach wynikających z zapisów aneksów do umów rezydenckich zawieranych pomiędzy Ministrem Zdrowia, a jednostką szkolącą.
  • Do wszystkich programów specjalizacyjnych wprowadzono także dodatkowe dni na samokształcenie. Każdemu lekarzowi odbywającemu kształcenie specjalizacyjne przysługuje od dnia 1 stycznia 2019 roku, 6 dni rocznie na samokształcenie, w terminach i w sposób uzgodniony z kierownikiem specjalizacji, poprzez odpowiednie skrócenie stażu podstawowego lub staży kierunkowych, przy czym wszystkie staże muszą być zrealizowane i zaliczone. Dodatkowe dni na samokształcenie nie wykorzystane w danym roku specjalizacji nie przechodzą na kolejne lata szkolenia specjalizacyjnego.
  • Dodatkowo w programach specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii Minister Zdrowia wprowadził następujący zapis:„W trakcie stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa specjalizację lub staż. Lekarz może pełnić dyżury w zakresie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych/chirurgii ogólnej/pediatrii w SOR lub Izbie Przyjęć w podmiocie,
    w którym odbywany jest staż lub specjalizacja.”

Powyższa regulacja weszła w życie 13 listopada 2018 r.

Link do komunikatu Ministra Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-aktualizacji-programow-specjalizacyjnych-we-wszystkich-dziedzinach-medycyny-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

 

Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej
Aktualności

CMKP i IMGW-PIB: Pogoda i transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Eksperci z CMKP oraz IMGW-PIB  przeprowadzili szereg analiz i badań, mających na celu odpowiedź na pytanie – czy istnieje związek między warunkami meteorologicznymi (temperaturą, wilgotnością względną, nasłonecznieniem, prędkością wiatru) i dynamiką pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia o liczbie przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i liczbie zgonów związanych z COVID-19 oraz z wykorzystaniem danych meteorologicznych z 55 stacji synoptycznych w Polsce i danych terytorialnych, zespoły analityków uzyskali interesujące wnioski. Po stosunkowo łagodnym przebiegu pierwszej […]

13.04.2021
Więcej
Aktualności

Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293) fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 1) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne […]

08.04.2021
Więcej