Konferencja Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Senatu RP pod tytułem: „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”.

8 marca 2017 r. w Senacie RP, odbyła się Konferencja Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP
i Senatu  RP pod tytułem: „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”.

Konferencja została zorganizowana z okazji 45-lecia powstania w CMKP Studium Medycyny Społecznej i 20-lecia przekształcenia Studium w Szkołę Zdrowia Publicznego. Konferencję poprowadził senator Waldemar Kraska. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, w tym ekspertów zdrowia publicznego, polityków, lekarzy i studentów.

Konferencję otworzył gospodarz spotkania Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP.
W swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne w systemie opieki zdrowotnej jest prawidłowe polityczne zrozumienie zagadnień zdrowia publicznego i zaakcentował, jak istotna w realizacji Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020 jest współpraca międzyresortowa. Podkreślił również wagę Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w realizacji tego programu.

W wystąpieniu otwierającym konferencje Dyrektor CMKP – prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert przedstawił istotę NPZ na lata 2016-2020, którego strategicznym celem jest wydłużenie życia Polaków, poprawa jakości ich życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Podkreślił istotną rolę Państwa, które Konstytucją RP jest zobowiązane do ochrony zdrowia obywateli i zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zaznaczył istotną rolę, jaką w systemie opieki zdrowotnej pełni Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, poprzez realizację zadań polegających na kształceniu lekarzy m.in. w zakresie zdrowia publicznego, przygotowaniu i zapewnieniu wysoko wykwalifikowanej kadry dla świadczenia opieki zdrowotnej oraz koordynowaniu szkolenia kadr wszystkich zawodów mających zastosowanie w medycynie.

Wykład otwierający konferencję wygłosił dr Jarosław Pinkas – kierownik Zakładu Organizacji Opieki Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. W swoim wystąpieniu zaprezentował Ustawę o zdrowiu publicznym, będącą podstawą prawną do tworzenia Narodowego Programu Zdrowia. Podkreślił fakt, że na mocy ustawy w latach 2017–2020, corocznie na realizację zadań z zakresu zdrowie publiczne będzie przeznaczane 140 mln zł. Omówił dokładnie 6 celów operacyjnych NPZ do których należą: (1) poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa; (2) profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi; (3) profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa; (4) ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki; (5) promocja zdrowego i aktywnego starzenia się; (6) poprawa zdrowia prokreacyjnego.

Następnie dr Jarosław Pinkas poprowadził panel dyskusyjny pt. „Zdrowie publiczne (nauka i sztuka poprawy zdrowia populacji)  partner czy konkurent medycyny naprawczej?”, w którym uczestniczyli: prof. Andrzej Wojtczak; prof. Ryszard Gellert (Dyrektor CMKP); prof. Mirosław J. Wysocki (konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego); prof. Tomasz Zdrojewski (Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN); prof. Monika Puzianowska-Kuźnicka (CMKP) i dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński (CMKP).

Drugi wykład wygłosiła prof. Dorota Cianciara – Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Przedmiotem wykładu były mocne i słabe strony NPZ 2016-2020. Za mocne strony prof. Dorota Cianciara wskazała: umocowanie ustawowe, wydzielone finansowanie i mechanizmy koordynacji na poziomie krajowym oraz system przekazywania informacji. Jako słabe strony NPZ  wskazała m.in. brak słownika, powodujący brak operacjonalizacji pojęć, a także brak materiałów pomocniczych, wdrożeniowych; ukierunkowanie na programy wertykalne, gdzie osobno zajmujemy się problemami różnych uzależnień, które są ze sobą ściśle powiązane;  zwiększone wymagania wobec jednostek samorządu terytorialnego i nieścisłości w monitorowaniu i ewaluacji. Podkreśliła również potrzebę wykorzystania zasobów kadrowych zdrowia publicznego w jego realizacji, a także potrzebę współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, zapraszając uczestników Konferencji do dalszej dyskusji na temat  mocnych i słabych stron NPZ oraz ewentualnych kierunkach usprawnień Programu.

W dyskusji po wykładzie pt. „Jak osiągnąć sukces NPZ 2016-2020”, którą prowadziła prof. Dorota Cianciara uczestniczyli: Stanisław Szwed (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej); Dariusz Poznański (Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia); Marek Wójcik (Związek Miast Polskich); dr Justyna Grudziąż-Sękowska (CMKP).

Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreślił wagę partnerstwa między polityką a nauką. Jak zauważył, znajomość zdrowia publicznego w świecie polityki jest niewystarczająca, co przekłada się na podejmowane decyzje, dlatego jedynie wspólne działania zarówno polityków, samorządów, jak i środowiska ochrony zdrowia mają szanse na osiągnięcie sukcesu.

Dariusz Poznański z Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia zapewnił, że resort jest otwarty na uwagi.
W miarę potrzeb planowane są zmiany nie tylko w Narodowym Programie Zdrowia, ale też w samej Ustawie o zdrowiu publicznym. Prace trwają również nad zmianami organizacyjnymi na szczeblu centralnym. Wspomniał także o roli i zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego w realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, jako jednego z czynników determinujących sprawność systemu zdrowia publicznego.

Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich przekonywał jak ważnym elementem realizacji NPZ mogą stać się samorządowe programy polityki zdrowotnej. Koniecznym jest jednak ich wsparcie np. poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.

Uczestnicy konferencji wymieniając między sobą poglądy, zastanawiali się, jaki skłonić Polaków do zmiany stylu życia na bardziej prozdrowotny. Wszyscy prelegenci wskazywali  na ogromną rolę jak najwcześniejszej edukacji zdrowotnej, bowiem na zdrowe życie i zdrowe starzenie się każdy z nas pracuje przez całe życie.

W drugiej części konferencji zagadnienia związane z NPZ prezentowali pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP,
tj. dr Iwona Wrześniewska-Wal, dr Paweł Goryński, dr Zofia Słońska, dr Jacek Putz,
dr Daniel Śliż, dr Wojciech Zgliczyński, dr Jacek Pruszyński i mgr Bartosz Kobuszewski. W trakcie wystąpień wskazywano wyzwania związane z wykorzystaniem wielodyscyplinarnych zasobów kadrowych zdrowia publicznego w realizacji NPZ, edukacją zdrowotną, starzeniem się społeczeństwa, otyłością, uzależnieniami, a także finansowaniem.

Relacja filmowa cz 1. http://av8.senat.pl/9konfKZ1703081

Relacja filmowa cz. 2 http://av8.senat.pl/9konfKZ1703082

Program Konferencji

 

Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej
Aktualności

CMKP i IMGW-PIB: Pogoda i transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Eksperci z CMKP oraz IMGW-PIB  przeprowadzili szereg analiz i badań, mających na celu odpowiedź na pytanie – czy istnieje związek między warunkami meteorologicznymi (temperaturą, wilgotnością względną, nasłonecznieniem, prędkością wiatru) i dynamiką pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia o liczbie przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i liczbie zgonów związanych z COVID-19 oraz z wykorzystaniem danych meteorologicznych z 55 stacji synoptycznych w Polsce i danych terytorialnych, zespoły analityków uzyskali interesujące wnioski. Po stosunkowo łagodnym przebiegu pierwszej […]

13.04.2021
Więcej
Aktualności

Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293) fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 1) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne […]

08.04.2021
Więcej