Obowiązkowy kurs dla lekarzy POZ

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przygotowało kolejną edycję kursu dla lekarzy POZ związanego z ich nowym, szerszym zakresem obowiązków. Lekarze pediatrzy i interniści, którzy chcą przyjmować pacjentów w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, muszą do 31 grudnia 2024 r. ukończyć kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Konieczność ta wynika z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217). Zgodnie z jej przepisami lekarzem POZ jest: lekarz mający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, jednak do 31 grudnia 2024 r. musi zrealizować specjalny, płatny kurs, by móc nadal udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ. Kurs jest realizowany  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

W kursie organizowanym przez CMKP mogą wziąć udział lekarze mający specjalizację:

 • I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii;
 • I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej;
 • I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

W trakcie kursu będą poruszane następujące tematy:

 1. zapewnianie opieki zdrowotnej nad pacjentem i jego rodziną
 2. koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
 3. ocena potrzeb oraz ustalenia priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażania działań profilaktycznych;
 4. rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
 5. zapewnianie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
 6. zapewnianie edukacji pacjentów w odniesieniu do odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Kurs jest prowadzony w formie zajęć teoretycznych realizowanych w formie e-learningowej i stacjonarnej, a zajęcia praktyczne odbywają się w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie.

Terminy:

 • część stacjonarna: 07.11.2022 – 10.11.2022
 • część e-learningowa: 14.11.2022 – 27.11.2022 (12h do samodzielnego zapoznania się, w dowolnych godzinach)
 • część streamingowa: 28.11.2022 – 05.12.2022 (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym na platformie CMKP; planowane godziny zajęć: 08:30-16:00)

Zapisy na stronie https://kursy.cmkp.edu.pl/?hide=0&year=2022&nr=01-713/0-00-030-2022&hide=0&year=2022&nr=01-713/0-00-030-2022

 

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej