Asystent w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ogłasza  konkurs na stanowisko

asystenta
w grupie badawczo-dydaktycznej

w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej
z siedzibą w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/103  w Warszawie

w wymiarze 1 etatu

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP  z dn. 26.06.2019r.).

Wymagania:

 1.  osiągnięcia naukowe i dydaktyczne,
 2.  doświadczenie w biologii molekularnej,
 3.  doświadczenie w pracy z mikroskopem konfokalnym,
 4.  dobra znajomość  języka angielskiego w mowie i piśmie.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.
 2. Życiorys i kwestionariusz osobowy.
 3. Kopię dyplomu.
 4. Informację o dorobku badawczo-dydaktycznym wraz z wykazem publikacji.
 5. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce
  , w przypadku wygrania konkursu.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji wg wzoru:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.


Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dział Spraw Osobowych i Płac
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa (tel. 022 5693 741) z dopiskiem „KONKURS”

do dnia 31 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym w statucie CMKP.
Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca września 2020 r.