Asystent w Zakładzie Cytologii

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza nowy  konkurs na stanowisko

asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej

w Zakładzie Cytologii Klinicznej

 z  siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w  art. 24 ust. 3 statutu CMKP (Dz.Urz. Ministra Zdrowia z 2018r. poz. 125).

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadziła badania naukowe z zakresu biologii molekularnej oraz będzie miała obowiązki dydaktyczne.

Wymagania:

 1. Uzyskany tytuł magistra na kierunku: biologia, biotechnologia lub pokrewnym.
 2. Bardzo silna motywacja do pracy naukowej.
 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 4. Umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu.
 5. Doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej i/lub komórkowej jest absolutnie konieczne.
 6. Mile widziane współautorstwo w opublikowanych pracach naukowych w czasopismach z listy MNiSW.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.
 2. Życiorys i kwestionariusz osobowy z określeniem posiadanych przez kandydata praktycznych umiejętności technik laboratoryjnych.
 3. Kopię dyplomu.
 4. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji.
 5. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w przypadku wygrania konkursu.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym  podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:   Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,  Dział Spraw Osobowych i Płac ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa (tel. 22 5693 741) z dopiskiem  „ KONKURS”  do dnia 8 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do CMKP). Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym w statucie CMKP. Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca września 2019 r.