Przewody doktorskie

Nowy tryb

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Obowiązkowe zajęcia dla doktorantów – tryb eksternistyczny !!!

Kurs: Statystyka Medyczna część II

Zajęcia:

03 czerwca 2020 r., godz. 15.00-18.00

17 czerwca 2020 r., godz. 15.00-18.00

24 czerwca 2020 r., godz. 15.00- 18.00

Wykład: Etyka w badaniach naukowych

29 czerwca 2020 r., godz. 14.00-16.00

Zajęcia odbywają się w trybie on-line 

Wyznaczenie promotora -KROK 1

Kandydat składa wniosek o wyznaczenie promotora do Przewodniczącego Rady Naukowej CMKP w Sekretariacie Studium Studiów Doktoranckich (p.412, tel 22 56 93 825)

Wniosek o wyznaczenie promotora (wzór)


Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora – KROK 3

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (wzór)

Doktorant do wniosku o wszczęcie postępowania dołącza:

 1. rozprawę doktorską
 2. opinię promotora na temat rozprawy doktorskiej
 3. dokumenty wymagane do wszczęcia postępowania (KROK2)

Promotor przedstawia Radzie Naukowej opinię o rozprawie doktorskiej.

Rada Naukowa podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Wyznaczenie recenzentów -KROK 4

Promotor wnioskuje o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.

Rada Naukowa CMKP wyznacza 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami CMKP.

Przyjęcie rozprawy i wyznaczenie komisji doktorskiej – KROK 5

Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczony Kandydat, którego rozprawa uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – KROK 6

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na posiedzeniu powołanej przez Radę Naukową CMKP Komisji doktorskiej.


Akty prawne

Uchwała w sprawie zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w CMKP

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym

Aktualny wykaz punktowanych czasopism (2019):

bip.nauka.gov.pl – pobierz pdf

Aktualny wykaz wydawnictw publikujących punktowane monografie naukowe (2019):

Lista wydawnictw

Dokumenty wymagane do wszczęcia postępowania -KROK 2

1.Oryginał dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub lekarza

2.Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

3.Analiza bibliometryczna dorobku naukowego, potwierdzona przez Bibliotekę CMKP, na podstawie złożonego podania i załączonych materiałów

Podanie_biblioteka

Wykaz dorobku (wzór)

4.Pozytywna ocena konspektu rozprawy doktorskiej przez Komisję ds. Stopni Naukowych

Osoby zainteresowane przedstawieniem konspektu Komisji ds. Stopni Naukowych prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu

5.Certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczających znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (nie dotyczy doktorantów studiów doktoranckich!!!!)

wykaz certyfikatów uprawniających do zwolnienia z języka angielskiego (obowiązuje tylko dla doktorantów studiów doktoranckich!!!!)

6. Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK:

 • zaświadczenie o zrealizowaniu programu kształcenia w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich
 • formularz z egzaminu podstawowego – nauki medyczne (wszyscy doktoranci)
 • formularz z egzaminu z historii medycyny lub filozofii (tryb eksternistyczny i doktoranci studiów doktoranckich)
 • formularz z egzaminu z języka angielskiego lub certyfikat znajdujący się w wykazie MNiSW (tylko doktoranci studiów doktoranckich)
 • potwierdzenie czynnego udziału w konferencji naukowej  (tryb eksternistyczny i doktoranci szkoły doktorskiej)
 • potwierdzenie aktywności dydaktycznej i popularyzującej naukę (tryb eksternistyczny)
 • zaliczenie kursów (tryb eksternistyczny):

Statystyka medyczna

Etyka w badaniach naukowych

Pozyskiwanie środków na badania naukowe

(osoby zainteresowane odbyciem kursów prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu)

 

7.Pozwolenie Komisji Bioetycznej na realizację badań


STARY TRYB

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego w dziedzinie nauk medycznychw dyscyplinie nauki medyczne

Najwyższą godnością nadawaną przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju medycyny, nauki lub życia społecznego jest tytuł doktora honoris causa.

Przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r.  i niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. zamyka się !!!

Komisja ds. Stopni Naukowych

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki

Członkowie:

 • Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP – wiceprzewodniczący
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
 • Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
 • Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
 • Dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
 • Mgr Michał Waszkiewicz

Terminy posiedzień:
 • 10 styczeń 2019 r., godz. 13.00 – sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103
 • 24 styczeń 2019 r., godz.13.00 – sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103
 • 14 luty 2019 r., godz. 13.00 – sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103
 • 21 luty 2019 r., godz.13.00 – sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103
 • 07 marzec 2019 r., godz.13.00 – sekretariat SK-D , ul. Marymoncka 99/103
 • 14 marzec 2019 r., godz. 13.00 – sala nr 12, ul. Marymoncka 99/103
 • 21 marca 2019 r., godz. 13.00 – Mała Aula, ul. Marymoncka 99/103
 • 28 marca 2019 r., godz. 13.00 sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103
 • 04 kwietnia 2019 r., godz. 13.00 sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103
 • 11 kwiecień 2019 r., godz. 13.00 – sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103

Wymagane dokumenty:

Komplet dokumentów wymaganych przez Komisję ds. Stopni Naukowych wskazany jest na stronie Przewody doktorskie, w zakładce „Wymagane dokumenty”.

Dokumentację w celu zaopiniowania przez Komisję ds. Stopni Naukowych należy złożyć w Studium Studiów Doktoranckich (ul. Marymoncka 99/103, pok. 412), co najmniej 10 dni przed posiedzeniem Komisji.


Egzaminy doktorskie

Osoby posiadające certyfikat językowy wymieniony na załączonej liści może zostać zwolniony z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego (obowiązuje tylko doktorantów, którzy wszczęli przewód doktorski do dnia 30.04.2019 r.)

certyfikaty uprawinające do zwolnieniea z egzaminu doktorskiego 

Dyscyplina podstawowa: Meydycyna/ Bilogia Medyczna

Dycyplina dodatkowa: Filozofia/ Historia Medycyny

Język nowożytny

 

Stypendia doktorskie

Zasady przyznawania

O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy CMKP, którzy mają wszczęty przewód doktorski.

Rozporzadzenie_MNiSW_stypendia_doktorskie

Zarzadzenie CMKP_stypendia_doktorskie

 

Wnioski o przyznanie stypendium doktorskiego opiniuje Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej w następującym składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Wiceprzewodnicząca: Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Członkowie:

 • Prof. dr hab. n. med.  Iwona Grabska-Liberek
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
 • Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof.  CMKP
 • Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof.  CMKP
 • Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Monika Duda
 • Dr hab. n. med. Damian Gaweł
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel
 • Dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP