Formularze zgłoszeniowe

Kursy organizowane przez CMKP

Zasady zgłaszania się na kursy i inne formy kształcenia podyplomowego w ramach kursów, których organizatorem jest CMKP – nie dotyczy kursów on-line!

 1. Osoba pragnąca wziąć udział w wybranym kursie powinna zgłosić się na niego poprzez:
  1. wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia na kurs (link do formularza znajduje się przy każdym kursie),
   lub w przypadku braku możliwości skorzystania z formularza elektronicznego,
  2. osobiście w siedzibie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103, w godzinach 9:00 – 15:00.

  UWAGA!
  Nie będą przyjmowane zgłoszenia przysłane pocztą, za pomocą faxu lub drogą elektroniczną w formie innej niż określono pkt. 1.1

 2. W przypadku zgłoszenia się na kurs większej niż planowano liczby osób – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji i ustalenia priorytetów zgłoszeń do osiągnięcia limitu uczestników.
 3. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w kursie otrzyma zaproszenie na kurs z informacją o terminie i miejscu odbywania kursu na ok. 30 dni przed kursem. W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie wyżej wymienionego terminu.
 4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na kursach, osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania CMKP o ewentualnej rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem.
 5. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do zgłoszenia się w miejscu odbywania zajęć, w dniu ich rozpoczęcia do godz. 8:00 – jeśli nie podano innej godziny.
 6. W danym kursie specjalizacyjnym można uczestniczyć tylko raz.
 7. Zajęcia dydaktyczne są nieodpłatne. Osoba zakwalifikowana na kurs pokrywa ewentualne koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Kursy organizowane przez inne podmioty

Wzór formularza zgłoszenia na kursy organizowane przez inne podmioty niż CMKP (wersja papierowa, Czerwiec 2018)

 https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/WNIOSEK-kursy-specjalizacyjne-.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/formularzCMKP.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/kwestionariusz-oceny-kursow.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/zaswiadczenie.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/zgloszenie_kursu_ue.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/WNIOSEK_o_realizacje_kursow_UE.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/formularz_zgloszenia_na_kurs_UE.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Kwestionariusz_oceny_kursu_UE-3.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/formularz-zgloszenia-na-kurs.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2014/03/formularzCMKP.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/formularzCMKP-v2.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/kwestionariusz-oceny-kursu-2015.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Kwestionariusz-oceny-kursu-UE-POWER-1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wniosek-o-realizację-kursów-UE-POWER1-dla-Klinik-i-Zakładów-CMKP.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Formularz-zgłoszeniowy-CMKP-wersja-papierowa-201806.pdf – WNIOSEK – kursy specjalizacyjne|Formularz zgłoszenia na kursy organizowane przez CMKP|Formularz oceny kursów CMKP|Wzór zaświadczenia ukończenia kursu ( dla organizatorów kursów )|Formularz zgłoszenia kursu współfinansowanego przez Unię Europejską|Wniosek o realizację kursów UE|Formularz zgloszenia na kurs UE|Kwestionariusz oceny kursu UE|formularz zgloszenia na kurs|Wzór formularza zgłoszeniowego na kursy organizowane przez CMKP|Wzór formularza zgłoszeniowego na kursy organizowane przez podmioty inne niż CMKP|Kwestionariusz oceny kursu – wersja obowiązująca od 1 lipca 2015|Kwestionariusz oceny kursu UE-POWER 1|Wniosek o realizację kursów UE-POWER1 (dla Klinik i Zakładów CMKP)|Formularz zgłoszeniowy CMKP (wersja papierowa, Czerwiec 2018)

WNIOSEK-kursy-specjalizacyjne-.doc|formularzCMKP.doc|kwestionariusz-oceny-kursow.doc|zaswiadczenie.doc|zgloszenie_kursu_ue.doc|WNIOSEK_o_realizacje_kursow_UE.doc|formularz_zgloszenia_na_kurs_UE.doc|Kwestionariusz_oceny_kursu_UE-3.doc|formularz-zgloszenia-na-kurs.doc|formularzCMKP.doc|formularzCMKP-v2.doc|kwestionariusz-oceny-kursu-2015.doc|Kwestionariusz-oceny-kursu-UE-POWER-1.doc|Wniosek-o-realizację-kursów-UE-POWER1-dla-Klinik-i-Zakładów-CMKP.doc|Formularz-zgłoszeniowy-CMKP-wersja-papierowa-201806.pdf