Informacja

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz.U. 2019, poz. 226) została wprowadzona nowa dziedzina, w której można uzyskać tytuł specjalisty – psychoterapia dzieci i młodzieży.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 599) minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.
Osoby, którym zostanie uznany dorobek, po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochronie zdrowia, uzyskają tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.
Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży będzie mogło mieć miejsce po opracowaniu przez zespół ekspertów programu specjalizacji i zatwierdzeniu go przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Program specjalizacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu postępowania w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia znajdują się w zakładce Komunikaty.