- od 1971 roku -

WCZORAJ i DZIŚ

Historia zorganizowanych form kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce sięga początku lat 50-tych XX wiekuWówczas rozpoczął się bardzo szybki rozwój nauk medycznych i ich zastosowań praktycznych zmuszający nie tylko do uzupełniania kadry lekarskiej uszczuplonej przez wojnę, ale do zdobywania wciąż nowej wiedzy i umiejętności przez obecne i przyszłe kadry lekarskie. Ukończenie medycznych studiów akademickich stało się tylko wstępem do zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych

21 kwietnia 1953 r.
Z inicjatywy profesorów: Walentego Hartwiga, Stefana Łukasika i Edwarda Rużyłły wprowadzono zorganizowane formy kształcenia podyplomowego w Polsce. Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1953 r. powołano do życia centrum doskonalenia i specjalizacji kadr lekarskich pod nazwą Instytut Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich (1953-1958), który zapoczątkował szkolenie podyplomowe lekarzy i farmaceutów.
31 grudnia 1957 r.
Zarządzeniem Ministra Zdrowia Instytut Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich przekształcono w Studium Doskonalenia Lekarzy, a kontynuowanie szkolenia podyplomowego w Polsce zostało powiązane z Akademią Medyczną w Warszawie.
1964 r.
Prof. Edward Rużyłło zainicjował utworzenie znaku, który został zaakceptowany przez Radę Naukową Studium Doskonalenia Lekarzy.
1968 r.
Ministerstwo Zdrowia przekazało Studium nowo wybudowany obszerny gmach z aulą i salami wykładowymi, mieszczący się przy ul. Marymonckiej 99 w Warszawie, gdzie znalazły siedzibę jego władze, administracja oraz zakłady naukowe.
1 stycznia 1971 r.
W drodze przekształcenia Studium Doskonalenia Lekarzy w styczniu 1971 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 1970 r. powołano do życia Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, jako samodzielną placówkę naukowo-dydaktyczną, z własnym statutem, prawem nadawania stopni naukowych oraz gronem profesorskim. Głównym zadaniem przewidzianym dla CMKP było planowanie i organizacja medycznych studiów podyplomowych w kraju.
1975 r.
Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12 czerwca 1975 r. został utworzy "Kliniczny Szpital Zespolony Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Szpital Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej im. J. Krasickiego w Otwocku"
12 listopada 1975 r.
Przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie powstał pierwszy w Polsce i trzeci na świecie Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany początkowo Studium III Wieku).
1981 r.
Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 10 września 1981 r. utworzono państwowe szpitale kliniczne Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i nadano im nazwy: Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 im. Janka Krasickiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku.
Grudzień 1989 r.
Państwowemu Szpitalowi Klinicznemu nr 2 im. Janka Krasickiego CMKP w Otwocku nadano nazwę patrona prof. Adama Grucy,
1996 r.
Uchwałą Rady Naukowej CMKP w 1996 r. przekształcono Studium Medycyny Społecznej (1971-1996 ) w Szkołę Zdrowia Publicznego - samodzielną jednostkę CMKP. Jednym z głównych zadań dydaktycznych Szkoły Zdrowia Publicznego jest prowadzenie kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację, w tym obowiązkowych kursów dla wszystkich specjalizujących się z zakresu zdrowia publicznego, prawa medycznego oraz geriatrii, a także kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w dziedzinie zdrowia publicznego.
2007 r.
Rozpoczęto realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach PO KL współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
14 stycznia 2011 r.
Otwarcie Centrum Symulacji w Zakładzie Medycyny Ratunkowej CMKP, realizującego nowoczesny rodzaj interaktywnej, multidyscyplinarnej dydaktyki. Odpowiednie wyposażenie umożliwia uczenie się właściwych procedur w sytuacjach jak najbardziej zbliżonych do realiów. Centrum Symulacji pozwala na stworzenie i przeprowadzenie pełnych scenariuszy symulacji ratunkowych działań medycznych, prowadzi działalność edukacyjną bez ryzyka dla pacjenta.
28 grudnia 2016 r.
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz Centrum Projektów Europejskich – Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zawarły umowę o współfinansowaniu projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych.” Projekt realizowany we współpracy z partnerami ponadnarodowymi, w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
10 października 2018 r.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego uchwaloną przez Sejm 13 września 2018. Głównym celem ustawy było uregulowanie podstaw funkcjonowania i statusu prawnego Centrum Medycznego. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Podpisanie ustawy zakończyło wieloletni proces starań o uzyskanie trwałego umocowania prawnego CMKP w systemie medycznego kształcenia podyplomowego, systemie ochrony zdrowia oraz systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
29 listopada 2018 r.
Otwarto Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP - jedno z najnowocześniejszych profilowych laboratoriów symulacji medycznej w Europie. Wyposażone jest w najwyższej jakości sprzęt symulacyjny pozwala na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania bronchoskopii, gastroskopii, kolonoskopii, laparoskopii, artroskopii oraz minimalnie inwazyjnych zabiegów ginekologicznych i urologicznych. W CSE znajdują się także symulatory USG, stół do anatomii wirtualnej oraz symulatory pozwalające na nauczanie zasad postępowania w stanach nagłych, które mogą wystąpić u pacjentów poddawanych badaniom i zabiegom endoskopowym.
2020 r.
Wprowadzono kursy e-learningowe w formie wykładów offline i online, streaming oraz nauczanie hybrydowe.
Previous slide
Next slide

Symbole uczelni

Autorem znaku CMKP jest prof. Edward Rużyłło, nestor polskiej medycyny, współtwórca polskiego systemu medycznego kształcenia podyplomowego. Znak ten stanowił formę tarczy podzielonej pionowo na dwa pola: wiśniowe i granatowe. Kolory te były kolorami akademickimi oznaczającymi nauki medyczne. Na polu wiśniowym umieszczono tradycyjny znak lekarski pod postacią laski Hipokratesa, wokół której wije się wąż jako symbol lekarza i medycyny. Na polu granatowym umieszczono konwalię z liśćmi i kwiatami, która od średniowiecza była symbolem mądrości i medycyny, a w XIX w. zaczęto używać jej także jako znak nauk farmaceutycznych.

Z tych powodów przyjęty w 1964 r. znak Studium Doskonalenia Lekarzy, a później CMKP, reprezentuje zarówno nauki lekarskie, jak i nauki farmaceutyczne.

historyczne logo CMKP
łańcuch symbol uczelni
W kulturze europejskiej symbole i znaki akademickie są znane i szanowane, dlatego prof. E. Rużyłło zwrócił się do Adama Jabłońskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych, z propozycją opracowania projektów symboli władzy rektorskiej i dziekańskiej, jakimi są łańcuchy. Wykonane wg projektu profesora A. Jabłońskiego łańcuchy symboliką i estetyką ściśle nawiązywały do tradycji akademickiej, medycznego charakteru uczelni, jak i jej szczególnej roli w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy.

„Kształcenie podyplomowe lekarzy nie może być szkołą, w której występuje nauczyciel i uczeń, czyli nauczyciel, który wszystko wie i uczeń, który nic nie wie. W procesie kształcenia podyplomowego występują lekarze, każdy o innym doświadczeniu zawodowym (…), ale obaj jednakowo doświadczeni w swojej specyfice zawodowej. Nie można więc wykładać tylko określonych przedmiotów, ale przedstawiać określone problemy, które winny być omawiane odpowiednio do poziomu wiedzy biorących udział w zebraniu lekarzy.”

prof. dr hab. n. med. E. Rużyłło

Dyrektorzy

Zdjęcie portretowe prof. Marcina Kacprzaka
IV 1953 – I 1954

Prof. Marcin Kacprzak

Zdjęcie portretowe prof. Walentego Hartwiga
II 1954 – VII 1958

Prof. Walenty Hartwig

Zdjęcie portretowe prof. Stefana Łukasika
VIII 1958 – XII 1961

Prof. Stefan Łukasik

Zdjęcie portretowe prof. Edwarda Rużyłły
I 1962 – XII 1970 / I 1971 – IV 1974

Prof. Edward Rużyłło

Zdjęcie portretowe prof. Bohdana Lewartowskiego
V 1974 – VIII 1981

Prof. Bohdan Lewartowski

Zdjęcie portretowe prof. Jana Doroszewskiego
IX 1981 – IX 1984 / IX 1993 – VIII 1999

Prof. Jan Doroszewski

Zdjęcie portretowe prof. Ryszarda Brzozowskiego
X 1984 – XI 1990

Prof. Ryszard Brzozowski

Zdjęcie portretowe prof. Jana Kusia
XII 1990 – VIII 1993

Prof. Jan Kuś

Zdjęcie portretowe prof. Waleriana Staszkiewicza
IX 1999 – VIII 2002

Prof. Walerian Staszkiewicz

Zdjęcie portretowe prof. Jadwigi Słowińskiej-Srzednickiej
IX 2002 – VIII 2008

Prof. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

Zdjęcie portretowe prof. Joanny Jędrzejczak
IX 2008 – VIII 2016

Prof. Joanna Jędrzejczak

Zdjęcie portretowe prof. Ryszarda Gellerta
IX 2016 – obecnie

Prof. Ryszard Gellert