Kierownik Kliniki Rehabilitacji

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza konkurs na

Kierownika Kliniki Rehabilitacji

(w wymiarze pełnego etatu)

 z siedzibą w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym CMKP im. Prof. A. Grucy

w Otwocku przy ul. Konarskiego 13

 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

– posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

– wykazać się osiągnięciami w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej,

– spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP  (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Podanie o powierzenie funkcji objętej konkursem.
  2. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku wygrania konkursu.
  3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie albo za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.
  4. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
  5. Dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, dydaktyczny, kliniczny i organizacyjny.
  6. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do objęcia danej funkcji, prawo wykonywania zawodu medycznego.
  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
  8. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Dział Spraw Osobowych i Płac, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa (tel. 022 5693 741) z dopiskiem „KONKURS”  do dnia 14 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca września 2020 r.