Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza konkurs na

Kierownika Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii
z siedzibą w SKSP im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

– posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk

medycznych,

– posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie  seksuologii, psychiatrii,

– wykazać się odpowiednimi osiągnięciami w pracy naukowej, dydaktycznej i  organizacyjnej,

– spełniać wymogi przewidziane w § 24 ust. 3 Statutu CMKP – (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2018r.,  poz.125).

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Podanie o powierzenie funkcji objętej konkursem.
  2. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku wygrania konkursu.
  3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni  praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie albo za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.
  4. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
  5. Dokumenty potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe.
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
  7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Dział Spraw Osobowych i Płac, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa (tel. 022 5693 741)  z dopiskiem  „KONKURS” do dnia 10 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do CMKP). Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca maja 2019 r.