Kierownika Zakładu Immunohematologii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza konkurs na

Kierownika Zakładu Immunohematologii

 z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • posiadać specjalizację z zakresu analityki klinicznej / diagnostyki laboratoryjnej
 • wykazać się odpowiednimi osiągnięciami w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • spełniać wymogi przewidziane w § 24 ust. 3 Statutu CMKP – (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2018r.,  poz.125)

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o powierzenie funkcji objętej konkursem.
 2. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku wygrania konkursu.
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie albo za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.
 4. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
 5. Dokumenty potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

 

Zgłoszenia, z dopiskiem „Konkurs”, należy przesyłać na poniższy adres, do dnia 15 kwietnia 2019. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do CMKP.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dział Spraw Osobowych i Płac
Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  do końca maja 2019 r.