Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji

Zgodnie z art. 19 g ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 roku. poz. 617, z późn. zm.), kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy, po zatwierdzeniu pod względem merytorycznym programu kursu przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny, a w przypadku jego braku – właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny oraz po wpisaniu, za pomocą SMK, na listę prowadzoną przez CMKP.

Podmiot zamierzający prowadzić kurs specjalizacyjny objęty programem danej specjalizacji przedstawia CMKP w terminie do dnia 1 października każdego roku informacje, o których mowa w art. 19 g ust. 2 ww. ustawy, w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

Formularz „Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” oraz zasady jego przesyłania do CMKP dostępne są tu (http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/informacje-dla-jednostek-szkolacych/informacje-wymagane-do-wpisow/)

Dyrektor CMKP publikuje, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na swojej stronie internetowej oraz w SMK, listę kursów szkoleniowych objętych programami specjalizacji.