Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie odpłatności za kursy specjalizacyjne

Warszawa 22.11.2001 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Nauman

Rektorzy Akademii Medycznych
Dyrektorzy Jednostek Badawczo-Rozwojowych
Dyrektor CMKP
Konsultanci Krajowi
Prezesi Towarzystw Naukowych

K o m u n i k a t:

Powziąwszy informację o wątpliwościach co do interpretowania przepisów regulujących tryb i zasady kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów, przekazuję stanowisko Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie, które jest następujące:

Zarówno ustawa z dnia 26 marca 1997r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz.152) oraz wynikające z niej akty wykonawcze w postaci rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 maja 1999r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 54 z 1999r., poz.571 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 6 sierpnia 200lr. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz.905) nie przewidują opłat za kursy i szkolenia programowe wynikające z odbywania stażu lub specjalizacji.

Stanowisko takie potwierdza dodatkowo fakt, iż odbycie stażu podyplomowego jest obligatoryjne, warunkuje bowiem przystąpienie do wykonywania zawodu. Natomiast zdobycie specjalizacji jest warunkiem stawianym kandydatom na objęcie odpowiednich funkcji w strukturach placówek ochrony zdrowia, a posiadanie kadry specjalistów jest niezbędne dla funkcjonowania całego systemu realizującego świadczenie zdrowotne. Ponadto prowadzenie działalności, o której mowa jest wpisane w zadania statutowe realizujących je placówek.

Przedłożona wyżej opinia nie dotyczy szkoleń, kursów i innych form dokształcania i podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez różne podmioty, w tym szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe.

Z wyrazami szacunku
PODSEKRETARZ STANU
Aleksander Nauman