3. Komunikat w sprawie trybu uznawania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty /Dz. U. poz. 1082/ informuję, że uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje Minister Zdrowia na wniosek lekarza/lekarza dentysty, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu ekspertów.

W skład zespołu ekspertów wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny objętych ramowym programem, będący przedstawicielami:

 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 • konsultantów krajowych w dziedzinach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii , położnictwa i ginekologii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz psychiatrii, a w odniesieniu do stażu lekarza dentysty- konsultantów krajowych w dziedzinach: chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją;
 • Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 • Naczelnej Rady Lekarskiej.

Obsługę organizacyjno – techniczną związaną z działalnością zespołu zapewnia Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Uznanie stażu podyplomowego odbytego za granica za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w RP może nastąpić po stwierdzeniu, że czas trwania stażu podyplomowego nie był krótszy niż obowiązujący w RP oraz że program odbytego stażu podyplomowego lub jego części był zgodny w istotnych elementach formalnych i merytorycznych z ramowym programem obowiązującym w RP, bądź po stwierdzeniu, że dotychczasowe wykonywanie zawodu za granicą odbywało się w okresie i na zasadach, które mogą być uznane za równoważne w całości lub w części z odbyciem stażu lekarza lub lekarza dentysty.

Lekarz lub lekarz dentysta, któremu Minister Zdrowia uznał w części staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, realizuje ramowy program w nieuznanej części.

Do wniosku lekarz/lekarz dentysta dołącza:

potwierdzone przez właściwe organy kraju, w którym odbył staż podyplomowy lub wykonywał zawód, dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące:

 1. trybu odbywania stażu podyplomowego,
 2. przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego,
 3. potwierdzenia uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w krajach, w których dotychczas wykonywał zawód,
 4. programu i czasu realizacji stażu podyplomowego i miejsc jego odbywania,
 5. organów lub instytucji, które dokonały końcowego zaliczenia stażu podyplomowego,
 6. potwierdzenia dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierającego informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 7. dyplomów bądź zaświadczeń o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych,
 8. opinii zawodowej wystawionej przez uprawnioną osobę z ostatniego miejsca pracy.

Dokumenty dołączane do przedmiotowego wniosku muszą spełniać niżej wymienione warunki :

 • być w oryginale, odpisie a w przypadku kserokopii uwierzytelnione przez polskiego notariusza, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej ,zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz 1823, z późn. zm.),
 • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości ( lista dostępna pod adresem internetowym http://tlumacze.ms.gov.pl/)
 • opatrzone APOSTILLE – istnieje prawny obowiązek opatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) Apostille, jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkiem jest umowa z Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której art. 56 ust. 1 stanowi: Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane przez sądy lub organy administracji jednej Umawiającej się Strony w granicach ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.

Dyrektor
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP
Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r.

Tryb postępowania dotyczący uznawania lekarzowi/lekarzowi dentyście stażu podyplomowego odbytego za granicą (tj. poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) za równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wnioski o uznanie w całości lub w części odbytego za granicą stażu podyplomowego wraz z wymaganymi dokumentami, kierowane są przez lekarzy/lekarzy dentystów do Ministra Zdrowia.
 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Ministerstwo Zdrowia występuje do wnioskodawcy o ich uzupełnienie.
 3. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia, wnioski nie spełniające wymagań formalnych pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Ministerstwo Zdrowia przekazuje do CMKP kompletny wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami .
 5. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje zespołowi wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami i drukiem protokołu.
 6. Zespół ekspertów wyraża w protokole, sporządzonym dla każdego lekarza/lekarza dentysty oddzielnie, opinię w sprawie stażu podyplomowego wraz z uzasadnieniem, dotyczącą uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. CMKP po zwrocie dokumentów od zespołu ekspertów sprawdza pod względem prawnym prawidłowość opinii zespołu. W przypadku nieprawidłowości występuje do zespołu o wyrażenie opinii zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 8. Dyrektor CMKP przekazuje Ministrowi Zdrowia protokoły oraz dokumentację lekarza/lekarza dentysty.
 9. Minister Zdrowia wydaje decyzję o uznaniu w całości lub w części stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Lekarzowi/lekarzowi dentyście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), przysługuje środek odwoławczy od decyzji Ministra Zdrowia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnoszonego do Ministra Zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia lekarzowi/ lekarzowi dentyście przedmiotowej decyzji.
 11. Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się cztery razy w roku: po 1 marca, 1 czerwca, 1 września , 1 grudnia.

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Sprawy prowadzi:

 • Elżbieta Aniszewska – tel. 22-5601-055