Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie odpłatności za kursy specjalizacyjne

Warszawa 22.11.2001 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Nauman

Rektorzy Akademii Medycznych
Dyrektorzy Jednostek Badawczo-Rozwojowych
Dyrektor CMKP
Konsultanci Krajowi
Prezesi Towarzystw Naukowych

K o m u n i k a t:

Powziąwszy informację o wątpliwościach co do interpretowania przepisów regulujących tryb i zasady kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów, przekazuję stanowisko Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie, które jest następujące:

Zarówno ustawa z dnia 26 marca 1997r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz.152) oraz wynikające z niej akty wykonawcze w postaci rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 maja 1999r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 54 z 1999r., poz.571 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 6 sierpnia 200lr. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz.905) nie przewidują opłat za kursy i szkolenia programowe wynikające z odbywania stażu lub specjalizacji.

Stanowisko takie potwierdza dodatkowo fakt, iż odbycie stażu podyplomowego jest obligatoryjne, warunkuje bowiem przystąpienie do wykonywania zawodu. Natomiast zdobycie specjalizacji jest warunkiem stawianym kandydatom na objęcie odpowiednich funkcji w strukturach placówek ochrony zdrowia, a posiadanie kadry specjalistów jest niezbędne dla funkcjonowania całego systemu realizującego świadczenie zdrowotne. Ponadto prowadzenie działalności, o której mowa jest wpisane w zadania statutowe realizujących je placówek.

Przedłożona wyżej opinia nie dotyczy szkoleń, kursów i innych form dokształcania i podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez różne podmioty, w tym szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe.

Z wyrazami szacunku
PODSEKRETARZ STANU
Aleksander Nauman

Komunikaty dla jednostek

Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji

Zgodnie z art. 19 g ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 roku. poz. 617, z późn. zm.), kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy, po zatwierdzeniu pod względem merytorycznym programu kursu przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny, a w przypadku jego braku – właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie […]

28.05.2018
Więcej
Komunikaty dla jednostek

Komunikat dla organizatorów kursów specjalizacyjnych

Dotyczy informacji wymaganych w celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji (pkt 13). Udział lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w obowiązkowych kursach specjalizacyjnych objętych odpowiednim programem specjalizacji jest nieodpłatny i nie może być uzależniony od jakichkolwiek opłat dodatkowych ani udziału w innych odpłatnych szkoleniach (np. za udział w Konferencji połączonej lub odbywającej się równocześnie z kursem specjalizacyjnym, narzucanie miejsca zakwaterowania w czasie kursu, inne dodatkowe zajęcia […]

23.06.2015
Więcej
Komunikaty dla jednostek

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmianowego i równoważnego systemu czasu pracy lekarzy odbywających specjalizację

Przepis §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, póz. 1779, z późn. zm.) stanowi, iż lekarz odbywa specjalizację w czasie równym czasowi pracy lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r Nr 14, póz. 89, z póżn. zm.). Oznacza to, iż lekarze przez cały okres odbywania specjalizacji […]

13.11.2009
Więcej