Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku odbywania programowych dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy dentystów – w ramach specjalizacji – zarówno w jednostce, w której realizują specjalistyczny staż podstawowy jak i w jednostkach, w których realizują staże kierunkowe

W związku z dość często występującą nieprawidłowością w realizacji programowych dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, polegającą na odbywaniu tych dyżurów wyłącznie w jednostce, do której zostali skierowani na specjalizację przez Centrum Zdrowia Publicznego – w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów /Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z póź. zmianami – Dz. U. z 2007 r. Nr 13, poz. 85/, zapisem § 5 ust. 1 pkt 6 określa dyżury medyczne jako formę dydaktyczną wpisaną w obowiązujący ramowy program specjalizacji, z zaleceniem obowiązku ich pełnienia „w czasie realizacji programu odpowiedniej specjalizacji, w liczbie określonej w tym programie, nie mniej niż 3 dyżury w miesiącu”.

Program danej specjalizacji przewiduje podstawowy staż szkoleniowy realizowany w macierzystej jednostce szkolącej ale również określa kilkumiesięczne staże kierunkowe w uzupełniających dziedzinach medycznych – realizowane w innych jednostkach uprawnionych do tego rodzaju szkolenia. Zatem obowiązująca forma dydaktyczna przewidziana do realizacji w każdym miesiącu dotyczy również staży kierunkowych.

Powyższe założenie programowe zostało uwzględnione w zapisie § 11 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia – stanowiącym, iż „staże kierunkowe mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne spełniające warunki, o których mowa w ust. 2”, co oznacza zobowiązanie tych jednostek do zapewnienia lekarzom odbywającym staż kierunkowy w ramach specjalizacji – pełnienie dyżurów w liczbie określonej programem danej specjalizacji” /ust. 2 pkt 13/.

Obowiązek odbywania programowych dyżurów medycznych przez specjalizujących się lekarzy w jednostkach prowadzących staże kierunkowe został także uwzględniony w przepisach § 15 ust. 2 w/w rozporządzenia regulujących kwestię wynagradzania lekarzy za pełnione dyżury w ramach programu danej specjalizacji – zarówno przez „jednostki organizacyjne prowadzące specjalizację jak i staż kierunkowy”

Jednostka organizacyjna, która złożyła wniosek o wpis na listę Ministra Zdrowia uprawniającą do prowadzenia szkolenia w określonej specjalizacji i uzyskała taki wpis /dotyczy to również jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie określonych staży kierunkowych/ powinna mieć świadomość wszystkich konsekwencji wynikających z posiadania przedmiotowych uprawnień. Są to przywileje wynikające ze statusu jednostki szkolącej, ale również i obowiązki, do których należy zapewnienie organizacyjne i finansowe /zgodne z przepisami/ realizacji programowych dyżurów medycznych wszystkim specjalizującym się lekarzom, niezależnie od trybu odbywania specjalizacji.

Wobec powyższego lekarze, którzy są w trakcie specjalizacji i nie odbyli dyżurów medycznych w ramach szkolenia na stażach kierunkowych powinni uzupełnić ten wymóg programu przed zakończeniem specjalizacji oraz uzyskać odpowiednie potwierdzenie jego realizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego.

Komunikaty dla jednostek

Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji

Zgodnie z art. 19 g ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 roku. poz. 617, z późn. zm.), kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy, po zatwierdzeniu pod względem merytorycznym programu kursu przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny, a w przypadku jego braku – właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie […]

28.05.2018
Więcej
Komunikaty dla jednostek

Komunikat dla organizatorów kursów specjalizacyjnych

Dotyczy informacji wymaganych w celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji (pkt 13). Udział lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w obowiązkowych kursach specjalizacyjnych objętych odpowiednim programem specjalizacji jest nieodpłatny i nie może być uzależniony od jakichkolwiek opłat dodatkowych ani udziału w innych odpłatnych szkoleniach (np. za udział w Konferencji połączonej lub odbywającej się równocześnie z kursem specjalizacyjnym, narzucanie miejsca zakwaterowania w czasie kursu, inne dodatkowe zajęcia […]

23.06.2015
Więcej
Komunikaty dla jednostek

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmianowego i równoważnego systemu czasu pracy lekarzy odbywających specjalizację

Przepis §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, póz. 1779, z późn. zm.) stanowi, iż lekarz odbywa specjalizację w czasie równym czasowi pracy lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r Nr 14, póz. 89, z póżn. zm.). Oznacza to, iż lekarze przez cały okres odbywania specjalizacji […]

13.11.2009
Więcej