Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmianowego i równoważnego systemu czasu pracy lekarzy odbywających specjalizację

Przepis §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, póz. 1779, z późn. zm.) stanowi, iż lekarz odbywa specjalizację w czasie równym czasowi pracy lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r Nr 14, póz. 89, z póżn. zm.). Oznacza to, iż lekarze przez cały okres odbywania specjalizacji szkolą się w czasie równym pełnoetatowemu zatrudnieniu oraz odbywają dyżury medyczne zgodnie z programem specjalizacji.

W związku z wejściem od 1 stycznia 2008r ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ. U. Nr 176, póz. 1240), która wprowadza nowe regulacje w zakresie czasu pracy, lekarz odbywający specjalizację w dalszym ciągu będzie zobligowany do pełnienia zgodnie z obowiązującym go programem, nie mniej niż 3 dyżurów w miesiącu, jednak przy zachowaniu 48 godzinnego tygodnia pracy. Oznacza to, że wymiar dyżurów realizowanych w ramach programu specjalizacji, w zgodzie z ustawą, powinien odpowiadać 10 godzinom 5 minutom tygodniowo. Do przydzielania dyżurów w większym wymiarze konieczna będzie zgoda lekarza wyrażona na piśmie (tzw. klauzula opt-out).

Ponieważ ustawa z dnia 24 sierpnia 2007r. wprowadza istotną zmianę polegającą na wliczaniu dyżurów do czasu pracy, możliwe jest realizowanie programu specjalizacji także w jednostkach, które zamierzają wprowadzić zmianowy, bądź równoważny system pracy, jednakże pod warunkiem, iż w żaden sposób nie utrudni to realizowania programu specjalizacji i zapewniona zostanie -tak jak dotychczas- opieka kierownika specjalizacji nad lekarzem odbywającym specjalizację w takim systemie. Wprowadzając którekolwiek x tych rozwiązań, podobnie jak w warunkach normalnej organizacji czasu pracy, należy w stosunku do szkolących się lekarzy zastosować wydłużoną do 48 godzin tygodniową normę czasu pracy, co umożliwi im wypełnienie nałożonych obowiązków dyżurowych, rozumianych zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, jako pracy poza normalnymi godzinami.

Komunikaty dla jednostek

Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji

Zgodnie z art. 19 g ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 roku. poz. 617, z późn. zm.), kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy, po zatwierdzeniu pod względem merytorycznym programu kursu przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny, a w przypadku jego braku – właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie […]

28.05.2018
Więcej
Komunikaty dla jednostek

Komunikat dla organizatorów kursów specjalizacyjnych

Dotyczy informacji wymaganych w celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji (pkt 13). Udział lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w obowiązkowych kursach specjalizacyjnych objętych odpowiednim programem specjalizacji jest nieodpłatny i nie może być uzależniony od jakichkolwiek opłat dodatkowych ani udziału w innych odpłatnych szkoleniach (np. za udział w Konferencji połączonej lub odbywającej się równocześnie z kursem specjalizacyjnym, narzucanie miejsca zakwaterowania w czasie kursu, inne dodatkowe zajęcia […]

23.06.2015
Więcej
Komunikaty dla jednostek

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmianowego i równoważnego systemu czasu pracy lekarzy odbywających specjalizację

Przepis §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, póz. 1779, z późn. zm.) stanowi, iż lekarz odbywa specjalizację w czasie równym czasowi pracy lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r Nr 14, póz. 89, z póżn. zm.). Oznacza to, iż lekarze przez cały okres odbywania specjalizacji […]

13.11.2009
Więcej