Informacja w sprawie trybu ubiegania się o wpis na listę Ministra Zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych

na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. Nr 126, poz. 1319)

Informacja

w sprawie trybu ubiegania się o wpis na listę Ministra Zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. Nr 126, poz. 1319)

Staż kierunkowy mogą prowadzić podmioty, które uzyskały wpis na listę prowadzoną przez Ministra Zdrowia.

Lista podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, co najmniej dwa razy w roku, według stanu na dzień 1 kwietnia i 1 października każdego roku.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia o prowadzenie stażu kierunkowego mogą ubiegać się podmioty, które:

1. Są jednostkami, których działalność odpowiada profilowi prowadzonej specjalizacji,

2. Zapewniają kadrę i bazę dydaktyczną do realizacji programu stażu kierunkowego dostosowaną do liczby osób odbywających specjalizację, a w szczególności:

a. zapewniają pełnienie obowiązków opiekuna stażu kierunkowego przez osobę posiadającą tytuł specjalisty w danej dziedzinie, a w odniesieniu do nowych specjalności oraz zdrowia publicznego – przez osobę, która posiada stopień naukowy doktora i prowadzi działalność naukową i badawczą w zakresie tej specjalności,

b. zapewniają specjalistyczną aparaturę i sprzęt niezbędny do realizacji programu specjalizacji,

c. udzielają świadczeń w zakresie i w liczbie określonych programem specjalizacji.

Podmiot ubiegający się o uzyskanie uprawnień do prowadzenia staży kierunkowych składa wniosek o wpisanie na listę Ministra Zdrowia.

Wzory wniosków zamieszczone są na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Wniosek dla każdego rodzaju stażu musi być wypełniony oddzielnie.

Wniosek o wpisanie na listę Ministra Zdrowia należy złożyć do wojewódzkiego centrum zdrowia publicznego („ośrodka wojewódzkiego”) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu ubiegającego się o wpis na listę.

Ośrodek wojewódzki, po sprawdzeniu formalnym wniosku oraz po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w zakresie możliwości prowadzenia stażu kierunkowego przez podmiot ubiegający się o wpis na listę, przesyła dokumenty do Centrum.

Wzór umowy dotyczącej pełnienia obowiązków kierownika specjalizacji

Wzór umowy dotyczącej pełnienia obowiązków kierownika specjalizacji 

Wzór umowy dotyczącej szkolenia specjalizacyjnego diagnosty laboratoryjnego

Diagności laboratoryjni

Komunikat w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych

Na podstawie Art. 30b ust. 1 i Art. 30zf ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2016 poz. 2245, z późn.zm.) oraz § 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2017 poz. 1519), szkolenia ciągłe dla diagnostów laboratoryjnych mogą być prowadzone w jednostkach szkolących – tj., podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni prowadzących studia na kierunku analityka medyczna, które posiadają akredytację. Jednostka szkoląca ma obowiązek najpóźniej do dnia 15 listopada […]

06.09.2018
Więcej
Diagności laboratoryjni

Komunikat w sprawie składania wniosków o uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji

i dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /§ 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych /Dz. U. Nr 126, poz. 1310 /. Komunikat w  sprawie  składania  wniosków  o  uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i   dorobku   naukowego  diagnosty   laboratoryjnego  za  równoważny  ze  zrealizowaniem […]

31.01.2014
Więcej