Komunikat w sprawie składania wniosków o uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji

i dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /§ 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych /Dz. U. Nr 126, poz. 1310 /.

Komunikat

w  sprawie  składania  wniosków  o  uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i   dorobku   naukowego  diagnosty   laboratoryjnego  za  równoważny  ze  zrealizowaniem szczegółowego  programu  właściwej specjalizacji  i  dopuszczenie  diagnosty laboratoryjnego do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania  specjalizacji  II stopnia  lub  tytułu  specjalisty  /§ 38 rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych /Dz. U. Nr 126, poz.1310 z późn. zmianami/.

W przypadku, gdy dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub  tytułu  specjalisty  w  określonej  specjalności,  konsultant  krajowy  w  danej dziedzinie  lub dziedzinie  pokrewnej, jeżeli  w  danej  dziedzinie  nie  ma  powołanego  konsultanta  krajowego, może  wystąpić do  Ministra  Zdrowia,  za  pośrednictwem  CMKP  z  wnioskiem  o  uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie go do egzaminu państwowego.

Minister Zdrowia, podejmuje decyzję na podstawie opinii zespołu ekspertów, powołanego przez Dyrektora CMKP.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie, a jeżeli w danej dziedzinie nie ma osób posiadających tytuł specjalisty – osoby legitymujące się doświadczeniem zawodowym  i  dorobkiem  naukowym w  tej dziedzinie  –  wskazane przez:

  • konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie został powołany konsultant krajowy
  • Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych,
  • towarzystwo naukowe właściwe dla danej dziedziny specjalizacji.

Minister Zdrowia może dopuścić diagnostę laboratoryjnego w powyższym trybie do egzaminu państwowego do dnia 31 grudnia 2007r.

Powyższy tryb postępowania dotyczy dziedzin:

laboratoryjne genetyka medyczna,  laboratoryjna immunologia medyczna,  laboratoryjna transfuzjologia  medyczna,  laboratoryjna  hematologia  medyczna,  zdrowie  publiczne, zdrowie środowiskowe, cytomorfologia medyczna, laboratoryjna parazytologia medyczna.

W załączeniu tryb postępowania.

D Y R E K T O R

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

/-/ Prof.dr hab. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

 

Warszawa, dnia  31  lipca 2006r.


Zmiana do Komunikatu Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
z dnia  31 lipca 2006r. r.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. nr 62, poz.519):

  • dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego do PESDL* w dziedzinach i trybie określonym w komunikacie może nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2010r.
  • dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego do PESDL* w trybie określonym w komunikacie w dziedzinie – laboratoryjna diagnostyka sądowa – może nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2011r.

*Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych.                                                                                                

D Y R E K T O R

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

/-/ dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP

Warszawa, dnia 13 maja 2009r.

 

UWAGA !

 

Zmiana do Komunikatu

Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
z dnia  31 lipca 2006r.

 

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 20), w wykazie dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których diagnosta laboratoryjny może odbywać specjalizację wykreślono dziedzinę – laboratoryjna diagnostyka sądowa i wprowadzono dwie nowe dziedziny specjalizacji, tj. laboratoryjna genetyka sądowa i laboratoryjna toksykologia sądowa.

Na podstawie § 6 ww. rozporządzenia  w  dziedzinach  specjalizacji:   laboratoryjna genetyka sądowa i laboratoryjna toksykologia sądowa, wnioski o dopuszczenie do egzaminu w trybie, o którym mowa w § 38 – 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych ( Dz. U. Nr 126, poz.1319, z 2006 r., poz. 754 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 516) można składać do 31 grudnia 2015 r.

 

 

 

D Y R E K T O R

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

/  –   /

dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP

 

 

 

 

Warszawa, dnia 31.01.2014 r.

Diagności laboratoryjni

Komunikat w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych

Na podstawie Art. 30b ust. 1 i Art. 30zf ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2016 poz. 2245, z późn.zm.) oraz § 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2017 poz. 1519), szkolenia ciągłe dla diagnostów laboratoryjnych mogą być prowadzone w jednostkach szkolących – tj., podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni prowadzących studia na kierunku analityka medyczna, które posiadają akredytację. Jednostka szkoląca ma obowiązek najpóźniej do dnia 15 listopada […]

06.09.2018
Więcej
Diagności laboratoryjni

Komunikat w sprawie składania wniosków o uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji

i dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /§ 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych /Dz. U. Nr 126, poz. 1310 /. Komunikat w  sprawie  składania  wniosków  o  uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i   dorobku   naukowego  diagnosty   laboratoryjnego  za  równoważny  ze  zrealizowaniem […]

31.01.2014
Więcej