Komunikat w sprawie uznania diagnoście laboratoryjnemu tytułu specjalisty uzyskanego za granicą

za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat

w sprawie uznania diagnoście laboratoryjnemu tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie Art. 30 zc Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej /Dz. U. 2014 poz. 1384./ – Minister Zdrowia uznaje uzyskany za granicą tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej  w dziedzinach:

laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna genetyka medyczna, laboratoryjna immunologia medyczna, mikrobiologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna, laboratoryjna toksykologia medyczna,  laboratoryjna hematologia medyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, cytomorfologia medyczna, laboratoryjna parazytologia medyczna, epidemiologia, laboratoryjna genetyka sądowa, laboratoryjna toksykologia sądowa  (*)

Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o uznanie musi mieć spełnione warunki:

  1. czas specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od czasu określonego w programie specjalizacji w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia zrealizowanego w Rzeczypospolitej Polskiej ,
  2. program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał tytuł specjalisty za granicą składa wniosek do Ministra Zdrowia załączając dokumenty, wraz z tłumaczeniem na język polski:

  1. Oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty,
  2. Dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i czasie jej trwania oraz zrealizowanym programie,
  3. Informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności,
  4. Zaświadczenie o miejscu i okresie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.

Minister Zdrowia podejmuje decyzję w sprawie uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie opinii Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Opinia  jest sporządzona na podstawie  oceny merytorycznej wniosku przygotowanej  przez zespół ekspertów, powołany przez Dyrektora CMKP /art. 30b ustawy z dn.09.10.2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1991 z późn.zm./.

W skład zespołu ekspertów wchodzą:

– dwóch ekspertów w danej dziedzinie, zgłoszonych przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego ,
– przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
– przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego.

W załączeniu tryb postępowania.

Dyrektor

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

/-/ Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

Warszawa, dnia 26 lipca 2006r.

(*) W związku z § 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20 grudnia  2013 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 2014, poz. 20), powyższy tryb postępowania stosuje się wobec nowych specjalizacji ujętych w rozporządzeniu.

Diagności laboratoryjni

Komunikat w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych

Na podstawie Art. 30b ust. 1 i Art. 30zf ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2016 poz. 2245, z późn.zm.) oraz § 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2017 poz. 1519), szkolenia ciągłe dla diagnostów laboratoryjnych mogą być prowadzone w jednostkach szkolących – tj., podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni prowadzących studia na kierunku analityka medyczna, które posiadają akredytację. Jednostka szkoląca ma obowiązek najpóźniej do dnia 15 listopada […]

06.09.2018
Więcej
Diagności laboratoryjni

Komunikat w sprawie składania wniosków o uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji

i dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /§ 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych /Dz. U. Nr 126, poz. 1310 /. Komunikat w  sprawie  składania  wniosków  o  uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i   dorobku   naukowego  diagnosty   laboratoryjnego  za  równoważny  ze  zrealizowaniem […]

31.01.2014
Więcej