Uznanie fizjoterapeucie, posiadającemu stopień naukowych doktora habilitowanego, dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części albo w całości programu specjalizacji.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2019 r., poz. 952):

  1. Fizjoterapeuta, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie postępowania kwalifikacyjnego i posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i odpowiedni dorobek zawodowy w zakresie fizjoterapii, może wystąpić do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości programu specjalizacji.

 

2. Dyrektor CMKP, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu, może uznać, w drodze decyzji, dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy fizjoterapeuty, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości szczegółowego programu specjalizacji, a w przypadku uznania za równoważny w całości – podjąć decyzję o dopuszczeniu fizjoterapeuty do państwowego egzaminu specjalizacyjnego ( PESFZ).

 

W skład zespołu opiniującego wniosek wchodzą:

1) konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii;

2) kierownik specjalizacji;

3) przedstawiciel KRF.

 

Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora CMKP.

Wniosek zawiera:

1)     imię i nazwisko wnioskodawcy;

4)     adres do korespondencji, numer telefonu;

5)     nazwę i adres podmiotu, w którym wnioskodawca odbywa szkolenie specjalizacyjne;

6)     numer prawa wykonywania zawodu;

7)     nazwę ukończonej uczelni oraz uzyskany tytuł zawodowy

8)     datę zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie

postępowania kwalifikacyjnego,

9)     planowany termin przystąpienia do PESFZ;

10)   imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;

11)   informacje o:

–  posiadanym stopniu lub tytule naukowym,

–  posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach,

–  przebiegu działalności naukowej lub zawodowej, w szczególności dotyczące osiągnięć w dziedzinie  będącej przedmiotem wniosku,

12) określenie przedmiotu wniosku ( uznanie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowanie programu specjalizacji w części bądź  uznanie dorobku  za równoważny ze zrealizowanie programu specjalizacji w całości i dopuszczenie do PESFZ).

Do wniosku dołącza się:
• dokumenty potwierdzające posiadanie dorobku naukowego  i zawodowego w dziedzinie  będącej przedmiotem wniosku;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię:

a) karty szkolenia specjalizacyjnego;

b) prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

c) dyplomu ukończenia studiów wyższych;

d) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego.

formularz wnioseku o uznanie dorobeku- fizjoterapia (2)

Klauzula o przetwarzaniu danych_fizjoterapeuci_uznaie dorobku

 

Korespondencję należy kierować na adres:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa
Szczegółowych informacji udziela:
p. Katarzyna Kuryłowicz – tel. 22 56-01-103

Komunikaty dla lekarzy

Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie uznania lekarzowi okresu pracy przy zwalczaniu epidemii lub realizacji innych zadań, o których mowa w art. 16m ust. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jako równoważny z realizacją programu szkolenia specjalizacyjnego.

Zgodnie z art. 16m ust. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (D. U.2020.514, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez: wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu, […]

15.04.2020
Więcej
Komunikaty dla lekarzy

Uznanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji

Uznanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 107zd Ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499) minister właściwy do spraw zdrowia uznaje uzyskany za granicą tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione następujące warunki: 1) czas specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od czasu […]

16.09.2019
Więcej
Komunikaty dla lekarzy

Uznanie farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego

Uznanie farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego w nowej dziedzinie farmacji za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji.   Zgodnie z art. 107ze ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z  2019 r., poz. 499 ) w przypadku wprowadzenia nowej dziedziny farmacji, farmaceuta legitymujący się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie, może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny […]

16.09.2019
Więcej