Uznanie fizjoterapeucie, posiadającemu stopień naukowych doktora habilitowanego, dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części albo w całości programu specjalizacji.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2019 r., poz. 952):

  1. Fizjoterapeuta, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie postępowania kwalifikacyjnego i posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i odpowiedni dorobek zawodowy w zakresie fizjoterapii, może wystąpić do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości programu specjalizacji.

 

2. Dyrektor CMKP, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu, może uznać, w drodze decyzji, dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy fizjoterapeuty, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości szczegółowego programu specjalizacji, a w przypadku uznania za równoważny w całości – podjąć decyzję o dopuszczeniu fizjoterapeuty do państwowego egzaminu specjalizacyjnego ( PESFZ).

 

W skład zespołu opiniującego wniosek wchodzą:

1) konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii;

2) kierownik specjalizacji;

3) przedstawiciel KRF.

 

Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora CMKP.

Wniosek zawiera:

1)     imię i nazwisko wnioskodawcy;

4)     adres do korespondencji, numer telefonu;

5)     nazwę i adres podmiotu, w którym wnioskodawca odbywa szkolenie specjalizacyjne;

6)     numer prawa wykonywania zawodu;

7)     nazwę ukończonej uczelni oraz uzyskany tytuł zawodowy

8)     datę zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie

postępowania kwalifikacyjnego,

9)     planowany termin przystąpienia do PESFZ;

10)   imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;

11)   informacje o:

–  posiadanym stopniu lub tytule naukowym,

–  posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach,

–  przebiegu działalności naukowej lub zawodowej, w szczególności dotyczące osiągnięć w dziedzinie  będącej przedmiotem wniosku,

12) określenie przedmiotu wniosku ( uznanie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowanie programu specjalizacji w części bądź  uznanie dorobku  za równoważny ze zrealizowanie programu specjalizacji w całości i dopuszczenie do PESFZ).

Do wniosku dołącza się:
• dokumenty potwierdzające posiadanie dorobku naukowego  i zawodowego w dziedzinie  będącej przedmiotem wniosku;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię:

a) karty szkolenia specjalizacyjnego;

b) prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

c) dyplomu ukończenia studiów wyższych;

d) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego.

formularz wnioseku o uznanie dorobeku- fizjoterapia (2)

Klauzula o przetwarzaniu danych_fizjoterapeuci_uznaie dorobku

 

Korespondencję należy kierować na adres:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa
Szczegółowych informacji udziela:
p. Katarzyna Kuryłowicz – tel. 22 56-01-103

Lekarze i lekarze dentyści

Komunikat ws. dyżurów dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne (zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty – Dz.U.2021.790)

art. 16i ust 3a i 3b Pełnienie dyżuru medycznego odbywa się w jednostkach lub komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie zgodnie z programem specjalizacji. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu […]

18.06.2021
Więcej
Lekarze i lekarze dentyści

Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie uznania lekarzowi okresu pracy przy zwalczaniu epidemii lub realizacji innych zadań, o których mowa w art. 16m ust. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jako równoważny z realizacją programu szkolenia specjalizacyjnego.

Zgodnie z art. 16m ust. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (D. U.2020.514, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez: wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu, […]

15.04.2020
Więcej
Komunikaty dla lekarzy

Komunikat Dyrektora CMKP w sprawie uznania lekarzowi okresu pracy przy zwalczaniu epidemii lub realizacji innych zadań, o których mowa w art. 16m ust. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jako równoważny z realizacją programu szkolenia specjalizacyjnego.

Zgodnie z art. 16m ust. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (D. U.2020.514, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez: wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu, […]

15.04.2020
Więcej