Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Szanowni Państwo,

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 5 grudnia 2018 r.,  wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych jest BEZTERMINOWY.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w Urzędach Wojewódzkich przy weryfikacji dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych, CMKP informuje, że, przepisy regulujące doskonalenie zawodowe ratowników medycznych oraz uzyskiwanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych, tj. art. 12 – 12c ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2018.1115 z późn. zm.), zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1991). Wejście w życie powyższych przepisów, zgodnie z art. 52 ust. 5a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, nastąpiło z dniem 1 maja 2017 r.

Kursy doskonalące dla ratowników medycznych organizowane przez podmioty do dnia 1 maja 2017 r. były zorganizowane na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006.191.1410) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U.2007.112.775) i nie podlegały obowiązkowi uzyskiwania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych, a organizator takiego kursu nie miał obowiązku zgłaszania organizacji szkolenia do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego informuje, iż kursy doskonalące dla ratowników medycznych, organizowane od 1 maja 2017 r. mogą organizować jedynie podmioty, które uzyskały akredytację do prowadzenia kursów doskonalących oraz zostały wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia ww. kursów.

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych jest ważny wyłącznie z numerem kursu, który nadawany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz znajduje się na liście prowadzonej przez CMKP.

Kursy zrealizowane, nieposiadające indywidualnego numeru kursu nadawanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego są kursami, które NIE SĄ UZNAWANE przy rozliczaniu okresu edukacyjnego przez Urzędy Wojewódzkie. 

 

Kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. opiniowania wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących odbędzie się 13 maja 2019 r.