Przesyłanie listy uczestników przez organizatorów kursów

Zgodnie z dyspozycją artykułu 19g ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970280152&type=3)  zwracamy się o przesyłanie list lekarzy, którzy ukończyli kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty ukończenia kursu.

Wytyczne techniczne co do przesyłanych list:

Certyfikat do szyfrowania plików

Format danych przesyłanych list – jeśli przesyłają Państwo kilka kursów, to proszę umieszczać je w jednym pliku, tak jak w przykładzie

Skrócona instrukcja instalacji i obsługi programu gpg4win (w nawiasach do starszej wersji programu):

 1. Należy pobrać i zainstalować program gpg4win (wymagane – Kleopatra i gpg4win)
 2. Link do strony z producenta oprogramowania Gpg4win
 3. Należy włączyć program Kleopatra i wygenerować klucze (pierwsza opcja)
  Aby wygenerować klucze należy:
  a) Kliknąć Plik->New Key Pair… (File->New Certificate…)
  b) Kliknąć Utwórz parę osobistych kluczy OpenPGP (Create a personal OpenPGP key pair)
  c) Wpisać nazwę klucza oraz adres e-mail, następnie kliknąć Dalej (Next)
  d) Kliknąć Create (Create key)
  e) Wpisać wymyślone przez siebie hasło dwukrotnie i kliknąć OK
  f) (Ponownie wprowadzić hasło)
  g) Kliknąć Zakończ (Finish)
 4. Należy wyeksportować swój klucz publiczny
  a) Zaznaczyć swój klucz
  b) Kliknąć Eksportuj (Export Certificates)
  c) Wskazać gdzie klucz ma zostać zapisany
  d) Przesłać wyeksportowany klucz na adres e-mail: azochowski@cmkp.edu.pl
 5. Należy dodać klucz do szyfrowania
  a) Pobrać z góry tej strony „Certyfikat do szyfrowania plików” – należy kliknąć prawym klawiszem myszy i użyć opcji w menu „Zapisz jako…” („Zapisz element docelowy jako”, itp itd) i zapisać plik w wybranym miejscu
  b) W programie Kleopatra kliknąć opcję Importuj (Import Certificates), wskazać zapisany w poprzednim punkcie plik i kliknąć OK
  c) Kliknąć prawym klawiszem myszki na zaimportowanym kluczu i kliknąć opcję Certyfikuj (Certify Certificate)
  d) Zaznczyć ptaszkami okienko na górze i na dole i kliknąć Dalej (Next)
  e) Kliknąć Certyfikuj (Certify)
  f) Kliknąć Zakończ (Finish)

Punkty 1-5 wykonujemy tylko za pierwszym razem (chyba, że zmieni się komputer)

 1. Aby przesłać zaszyfrowany plik, należy:
  a) Kliknąć Podpisz/Zaszyfruj (File->Sign\Encrypt Files…)
  b) Wskazać pliki do zaszyfrowania
  c) W polu Zaszyfruj dla innych: zaczynamy wpisywać Andrzej Żochowski do momentu aż pojawi się do wyboru właściwy klucz (Kliknąć Next)
  d) (Kliknąć każdy z dwóch kluczy w górnym okienku i przyciskiem Add umieszcić je w dolnym okienku)
  e) Kliknąć Zaszyfruj (Encrypt)
  f) Kliknąć Zakończ (Finish)
  g) Wysłać zaszyfrowane pliki o rozszerzeniu *.gpg jako załącznik
 2. Aby rozszyfrować otrzymany w załączniku plik o rozszerzeniu *.gpg należy:
  a) Kliknąć Odszyfruj/sprawdź (File->Decrypt/Verify Files…)
  b) Wskazać plik do rozszyfrowania
  c) Kliknąć Odszyfruj/sprawdź (Decrypt/Verify)
  d) Wpisać swoje hasło do programu Kleopatra

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę kontaktować się z mgr Andrzejem Żochowskim pod numerem tel. 22 5601 045

Nie dotyczy jednostek CMKP.