Komunikaty

 • Informacja dla farmaceutów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji

  Informacja dla farmaceutów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w specjalnościach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz.941/.

  Specjalizację w ramach kształcenia podyplomowego prowadzą wydziały albo inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez Ministra Zdrowia.

  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza jednostka szkoląca.

  Farmaceuta składa do jednostki szkolącej wniosek według wzoru podanego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do 15 grudnia lub do 1 czerwca każdego roku.

  Do wniosku dołącza:

  • odpis dyplomu szkoły wyższej,
  • kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”,
  • dokument potwierdzający ci najmniej roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty,
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

  Kierownik jednostki szkolącej określa corocznie liczbę osób , które mogą rozpocząć specjalizację oraz ustala wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

  Wzór wniosku o rozpoczęcie specjalizacji.

 • Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Komunikat

  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 6 września~2001r. Prawo farmaceutyczne /Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm./ Minister Zdrowia uznaje tytuł specjalisty uzyskany za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie: analityka farmaceutyczna, bromatologia, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja przemysłowa, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny, mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna, toksykologia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe.

  Farmaceuta ubiegający się o uznanie tytułu specjalisty – występuje z wnioskiem do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, do którego dołącza następujące dokumenty:

  1. kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty lub jego notarialnie poświadczoną kserokopię;
  3. dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i czasie jej trwania oraz zrealizowanym programie;
  4. informację o sposobie i trybie złożenia egzaminu lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne;
  5. zaświadczenia o miejscu i okresie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.

  Do dokumentów wymienionych w punkcie 2 – 5 należy dołączyć oryginały ich tłumaczenia na język polski lub notarialnie potwierdzone kopie tłumaczeń.

  Minister Zdrowia uznaje lub odmawia uznania tytuł specjalisty, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii zespołu ekspertów w składzie:

  • konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma. powołanego konsultanta krajowego;
  • przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności;
  • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego lub innego towarzystwa naukowego odpowiadającego danej specjalności, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności.

  Farmaceuta ubiegający się o uznanie tytułu specjalisty może zostać skierowany, na podstawie opinii zespołu ekspertów, do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, trwającego nie dłużej niż 3 miesiące, we wskazanej przez zespół jednostce szkolącej prowadzącej specjalizację w danej specjalności.

  Farmaceuta odbywa przeszkolenie uzupełniające na podstawie umowy o szkolenie zawartej z kierownikiem jednostki szkolącej.

  W załączeniu tryb postępowania.

  Dyrektor
  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

  Warszawa, 5 stycznia 2004r.


  Uzupełnienie do komunikatu dotyczącego  uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej  w specjalnościach  farmaceutycznych.

  UWAGA !

  Dokumenty dołączane do przedmiotowego wniosku  muszą być  zaopatrzone w APOSTILLE –  istnieje  prawny obowiązek zaopatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji  zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) w Apostille, jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wyjątkiem jest umowa z  Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której  art. 56 ust. 1  stanowi:

  Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane przez sądy lub organy administracji  jednej Umawiającej się Strony w granicach  ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.


  Informacji udziela:
  Dział Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym  CMKP
  ul. Kleczewska 61/63,   01-826 Warszawa
  Pani Anna Królak
  Tel. 22 56 01 053

  Tryb postępowania w sprawie uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą w specjalnościach farmaceutycznych /§ 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r, w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz. 941 /.

   1. Wnioski o uznanie uzyskanego za granicą tytułu specjalisty w danej specjalności kierowane są przez farmaceutów do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP i przesyłane na adres CMKP.
   2. Jeżeli wnioski nie spełniają warunków określonych w § 31 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia – CMKP występuje do wnioskodawców o ich uzupełnienie.
   3. W przypadku nie nadesłania w ciągu trzech miesięcy uzupełniających dokumentów wniosek z powodu nie spełnienia wymagań formalnych, bez opinii zespołu ekspertów, zwracany jest do wnioskodawcy.
   4. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje przewodniczącemu zespołu dokumenty wraz z drukiem protokołu.
   5. Zespół w protokole wpisuje ocenę merytoryczną wniosku.
   6. Dyrektor CMKP na podstawie oceny zespołu ekspertów przedstawia Ministrowi Zdrowia opinię w przedmiotowej sprawie.
   7. W przypadku skierowania farmaceuty przez zespół ekspertów na szkolenie uzupełniające, zawiadamia o powyższym farmaceutę i jednostkę wyznaczoną do przeprowadzenia szkolenia.
   8. CMKP ponownie ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje przewodniczącemu zespołu opinię kierownika jednostki szkolącej o przebiegu szkolenia uzupełniającego farmaceuty.
   9. Zespół ekspertów w protokole wpisuje ostateczną opinię dotyczącą możliwości uznania lub nie uznania tytule specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się cztery razy w roku; po 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 września.
 • Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie powierzenia obowiązków kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej /§ 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /D. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Komunikat

  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie powierzenia obowiązków kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej /§ 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty w danej specjalności lub w danej specjalności nie ma wystarczającej liczby osób posiadających tytuł specjalisty, Minister Zdrowia może wskazać osoby, którym mogą być powierzone obowiązki kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej. Osoby te powinny posiadać dorobek naukowy i zawodowy w danej specjalności.

  Z wnioskiem do Ministra Zdrowia o powierzenie obowiązków kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej występuje konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli nie ma powołanego konsultanta krajowego.

  Minister Zdrowia wskazuje osoby, którym mogą być powierzone obowiązki kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej po zasięgnięciu opinii Dyrektora CMKP.

  Wnioski należy kierować do Ministra Zdrowia za pośrednictwem CMKP i na adres CMKP.

  Do wystąpienia należy dołączyć:

  1. Informację o dorobku naukowym i zawodowym w dziedzinie, która jest podmiotem wystąpienia;
  2. Kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej

  Do dnia 31 grudnia 2008 r. kierownikiem specjalizacji w dziedzinie farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej i farmacji klinicznej może zostać farmaceuta, który posiada tytuł specjalisty w jednej z tych specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym w jednej z tych specjalności.

  Dyrektor
  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

   

  Warszawa, 7 września 2006r.

 • Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie skrócenia czasu odbywania specjalizacji przez farmaceutów posiadających I stopień specjalizacji /§ 33 ust.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /D. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Komunikat

  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie skrócenia czasu odbywania specjalizacji przez farmaceutów posiadających I stopień specjalizacji /§ 33 ust.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /D. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Farmaceuta, który uzyskał specjalizację I stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia lub rozpoczął specjalizację I stopnia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i złożył egzamin specjalizacyjny na dotychczasowych zasadach oraz posiada dorobek zawodowy i naukowy w danej dziedzinie – może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu specjalizacji zgodnie z programem specjalizacji uzupełniającej i zdaniu egzaminu państwowego.

  Konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, o uznanie farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu stażu specjalizacyjnego i skrócenie czasu odbywania stażu specjalizacyjnego do 6 miesięcy. Tym samym farmaceuta musi odbyć co najmniej 6. miesięczny staż specjalizacyjny.

  Do wystąpienia należy dołączyć:

  1. Kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
  2. Kserokopię dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu specjalizacji I stopnia;
  3. Informację o dorobku naukowym i zawodowym w dziedzinie, która jest podmiotem wystąpienia.

  Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, sporządzony na podstawie opinii zespołu ekspertów w składzie:

  • konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
  • przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności;
  • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego lub innego towarzystwa naukowego odpowiadającego danej specjalności, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności.
  • może uznać dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem programu stażu specjalizacyjnego i podjąć decyzję o skróceniu czasu odbywania stażu specjalizacyjnego do 6 miesięcy.

  Wykaz specjalności /załącznik nr 7 do rozporządzenia, do których mogą w powyższym trybie przystąpić farmaceuci posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia i uzyskać tytuł specjalisty:

  Lp. Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia Specjalność, w której można uzyskać tytuł specjalisty
  1. Analityka Farmaceutyczna Analityka Farmaceutyczna
  2. Farmacja apteczna Farmacja aptecznaFarmacja klinicznaFarmacja szpitalna
  3. Farmakologia i zielarstwo FarmakologiaLek roślinny
  4. Farmakologia Farmakologia
  5. Mikrobiologia Mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna
  6. Toksykologia Toksykologia
  7. Higiena i epidemiologia Zdrowie środowiskoweZdrowie publiczne
  8. Medycyna społeczna Zdrowie środowiskoweZdrowie publiczne

   

  Tryb postępowania w załączeniu.

  Dyrektor
  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

   

  Warszawa, 5 stycznia 2004r.


  Informacji udziela:
  Dział Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym  CMKP
  ul. Kleczewska 61/63,   01-826 Warszawa
  Pani Anna Królak
  Tel. 22 56 01 053

  Tryb postępowania w sprawie w sprawie skrócenia czasu odbywania stażu specjalizacyjnego przez farmaceutów posiadających I stopień specjalizacji/§ 33 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15- maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz. 941 /.

  1. Farmaceuta ubiegający się o skrócenie stażu specjalizacyjnego występuje z podaniem do konsultanta krajowego o rozważenie możliwości wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o skrócenie czasu odbywania stażu specjalizacyjnego.
  2. Konsultant Krajowy występuje do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, korespondencja przesyłana jest na adres CMKP.
  3. Jeżeli do wniosku nie dołączono następujących dokumentów: l/kserokopii dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”; 2/kserokopii dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu specjalizacji I stopnia; 3/informacji o dorobku naukowym i zawodowym w dziedzinie, która jest podmiotem wystąpienia, w tym o realizacji w ramach dotychczasowego doświadczenia zawodowego wybranych elementów programu stażu specjalizacyjnego
   – CMKP występuje do wnioskodawców o ich uzupełnienie.
  4. Dyrektor CMKP powołuje zespół ekspertów, ustala termin i miejsce posiedzenia i przekazuje przewodniczącemu zespołu dokumenty wraz z drukiem protokołu.
  5. Zespół w protokole wpisuje ocenę merytoryczną wniosku dotyczącą możliwości uznania farmaceucie dorobku zawodowego i naukowego za równoważny ze zrealizowaniem stażu specjalizacyjnego w danej dziedzinie i skróceniu czasu odbywania stażu specjalizacji , tak aby farmaceuta musiał zrealizować co najmniej 6 miesięczny program specjalizacji.
  6. Na podstawie oceny zespołu ekspertów, Dyrektor CMKP kieruje wniosek do Ministra Zdrowia.
  7. Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się cztery razy w roku; po 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 września.
 • Komunikat w sprawie składania wniosków o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia farmaceuty do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /§ 34 i 35 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /D. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Komunikat

  w sprawie składania wniosków o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia farmaceuty do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /§ 34 i 35 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /D. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w określonej specjalności, konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, może wystąpić do Ministra Zdrowia; za pośrednictwem CMKP, o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie do egzaminu państwowego.

  Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora Centrum sporządzony na podstawie opinii powołanego przez niego zespołu, może uznać dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu specjalizacji i podjąć decyzję o dopuszczeniu tego farmaceuty  do egzaminu państwowego, którego termin i formę określa Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, na podstawie wniosku konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego.

  Dla przeprowadzenia egzaminu państwowego Dyrektor CEM powołuje komisję egzaminacyjną.

  W skład komisji wchodzą:

  • konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
  • dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej, którzy legitymują się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności;
  • dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego lub innego towarzystwa naukowego odpowiadającego danej specjalności, którzy legitymują się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności.

  Dopuszczenie farmaceuty do egzaminu państwowego może nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2006r.

  Powyższy tryb postępowania dotyczy specjalności: bromatologia, farmacja kliniczna, farmacja przemysłowa, farmacja szpitalna, lek roślinny, mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe.

  Tryb postępowania w sprawie uznania farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /34 i 35 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz. 941 /.

  1. Farmaceuta składa podanie do konsultanta krajowego z prośbą o rozważenie możliwości wystąpienia do Ministra Zdrowia o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia do egzaminu państwowego.
  2. Konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego składa wniosek do Ministra, za pośrednictwem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego /CMKP/.
  3. Dyrektor CMKP powołuje zespół w składzie:
  • konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
  • przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności;
  • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego lub innego towarzystwa naukowego odpowiadającego danej specjalności, który posiada tytule specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności.
  1. MKP ustala termin i miejsce posiedzenia oraz przekazuje dokumenty przewodniczącemu zespołu.
  2. Zespół przedstawia merytoryczną opinię w protokole, sporządzonym dla każdego farmaceuty oddzielnie.
  3. Dyrektora CMKP kieruje do Ministra Zdrowia wniosek, sporządzony na podstawie opinii zespołu, o uznanie lub nie uznawanie farmaceucie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie do egzaminu państwowego.
  4. Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się cztery razy w roku; po 1 styczniu, po 1 kwietniu, po 1 czerwcu, po 1 wrześniu.

   

   

   

  Zmiana do Komunikatu Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia  5 stycznia 2004 r.

   

  Na podstawie § 1 pkt 10 b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. nr 71, poz.480) – dopuszczenie farmaceuty do egzaminu państwowego w trybie określonym w komunikacie może nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2008r.

   

  Dyrektor
  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

   

  Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

   

  Warszawa, dnia 14 czerwca 2007r.

   

 • Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie ostatecznego terminy uzyskiwania specjalizacji pierwszego stopnia lub tytułu specjalisty drugiego stopnia przez farmaceutów

  Komunikat
  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  w sprawie ostatecznego terminu uzyskiwania specjalizacji pierwszego stopnia lub tytułu specjalisty drugiego stopnia przez farmaceutów. 

  Na podstawie § 33 ust. 2 i § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 71, poz.480) – farmaceuta, który rozpoczął  specjalizację:

  1)      przed dniem 25 czerwca 2003r. – odbywa specjalizację i  składa egzamin na I stopień specjalizacji według dotychczasowych zasad w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2008r.

  2)      przed dniem 25 czerwca 2003r. – odbywa specjalizację i składa egzamin na II stopień specjalizacji według dotychczasowych zasad w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2009r.

  W związku z powyższym dla farmaceutów, którzy przystąpili do specjalizacji na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 1 lutego 1983r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 3, poz.19 z późn. zm.):

  1) ostatni egzamin na I specjalizacji w danej specjalności zostanie przeprowadzony w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2008r.

  2) ostatni egzamin na II stopień specjalizacji w danej specjalności zostanie przeprowadzony w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2009 r.

   

  Dyrektor
  Centrum Medycznego
  Kształcenia Podyplomowego

  /-/ Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

  Warszawa, dnia 11  maja 2007r.