Komunikaty

 • Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Komunikat

  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 6 września~2001r. Prawo farmaceutyczne /Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm./ Minister Zdrowia uznaje tytuł specjalisty uzyskany za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie: analityka farmaceutyczna, bromatologia, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja przemysłowa, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny, mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna, toksykologia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe.

  Farmaceuta ubiegający się o uznanie tytułu specjalisty – występuje z wnioskiem do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, do którego dołącza następujące dokumenty:

  1. kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty lub jego notarialnie poświadczoną kserokopię;
  3. dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i czasie jej trwania oraz zrealizowanym programie;
  4. informację o sposobie i trybie złożenia egzaminu lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne;
  5. zaświadczenia o miejscu i okresie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.

  Do dokumentów wymienionych w punkcie 2 – 5 należy dołączyć oryginały ich tłumaczenia na język polski lub notarialnie potwierdzone kopie tłumaczeń.

  Minister Zdrowia uznaje lub odmawia uznania tytuł specjalisty, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii zespołu ekspertów w składzie:

  • konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma. powołanego konsultanta krajowego;
  • przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności;
  • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego lub innego towarzystwa naukowego odpowiadającego danej specjalności, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności.

  Farmaceuta ubiegający się o uznanie tytułu specjalisty może zostać skierowany, na podstawie opinii zespołu ekspertów, do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, trwającego nie dłużej niż 3 miesiące, we wskazanej przez zespół jednostce szkolącej prowadzącej specjalizację w danej specjalności.

  Farmaceuta odbywa przeszkolenie uzupełniające na podstawie umowy o szkolenie zawartej z kierownikiem jednostki szkolącej.

  W załączeniu tryb postępowania.

  Dyrektor
  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

  Warszawa, 5 stycznia 2004r.


  Uzupełnienie do komunikatu dotyczącego  uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej  w specjalnościach  farmaceutycznych.

  UWAGA !

  Dokumenty dołączane do przedmiotowego wniosku  muszą być  zaopatrzone w APOSTILLE –  istnieje  prawny obowiązek zaopatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji  zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) w Apostille, jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wyjątkiem jest umowa z  Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której  art. 56 ust. 1  stanowi:

  Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane przez sądy lub organy administracji  jednej Umawiającej się Strony w granicach  ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.


  Informacji udziela:
  Dział Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym  CMKP
  ul. Kleczewska 61/63,   01-826 Warszawa
  Pani Anna Królak
  Tel. 22 56 01 053

  Tryb postępowania w sprawie uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą w specjalnościach farmaceutycznych /§ 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r, w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz. 941 /.

   1. Wnioski o uznanie uzyskanego za granicą tytułu specjalisty w danej specjalności kierowane są przez farmaceutów do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP i przesyłane na adres CMKP.
   2. Jeżeli wnioski nie spełniają warunków określonych w § 31 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia – CMKP występuje do wnioskodawców o ich uzupełnienie.
   3. W przypadku nie nadesłania w ciągu trzech miesięcy uzupełniających dokumentów wniosek z powodu nie spełnienia wymagań formalnych, bez opinii zespołu ekspertów, zwracany jest do wnioskodawcy.
   4. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje przewodniczącemu zespołu dokumenty wraz z drukiem protokołu.
   5. Zespół w protokole wpisuje ocenę merytoryczną wniosku.
   6. Dyrektor CMKP na podstawie oceny zespołu ekspertów przedstawia Ministrowi Zdrowia opinię w przedmiotowej sprawie.
   7. W przypadku skierowania farmaceuty przez zespół ekspertów na szkolenie uzupełniające, zawiadamia o powyższym farmaceutę i jednostkę wyznaczoną do przeprowadzenia szkolenia.
   8. CMKP ponownie ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje przewodniczącemu zespołu opinię kierownika jednostki szkolącej o przebiegu szkolenia uzupełniającego farmaceuty.
   9. Zespół ekspertów w protokole wpisuje ostateczną opinię dotyczącą możliwości uznania lub nie uznania tytule specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się cztery razy w roku; po 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 września.
 • Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie powierzenia obowiązków kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej /§ 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /D. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Komunikat

  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie powierzenia obowiązków kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej /§ 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty w danej specjalności lub w danej specjalności nie ma wystarczającej liczby osób posiadających tytuł specjalisty, Minister Zdrowia może wskazać osoby, którym mogą być powierzone obowiązki kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej. Osoby te powinny posiadać dorobek naukowy i zawodowy w danej specjalności.

  Z wnioskiem do Ministra Zdrowia o powierzenie obowiązków kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej występuje konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli nie ma powołanego konsultanta krajowego.

  Minister Zdrowia wskazuje osoby, którym mogą być powierzone obowiązki kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej po zasięgnięciu opinii Dyrektora CMKP.

  Wnioski należy kierować do Ministra Zdrowia za pośrednictwem CMKP i na adres CMKP.

  Do wystąpienia należy dołączyć:

  1. Informację o dorobku naukowym i zawodowym w dziedzinie, która jest podmiotem wystąpienia;
  2. Kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej

  Do dnia 31 grudnia 2008 r. kierownikiem specjalizacji w dziedzinie farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej i farmacji klinicznej może zostać farmaceuta, który posiada tytuł specjalisty w jednej z tych specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym w jednej z tych specjalności.

  Dyrektor
  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

   

  Warszawa, 7 września 2006r.

 • Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie skrócenia czasu odbywania specjalizacji przez farmaceutów posiadających I stopień specjalizacji /§ 33 ust.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /D. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Komunikat

  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie skrócenia czasu odbywania specjalizacji przez farmaceutów posiadających I stopień specjalizacji /§ 33 ust.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /D. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Farmaceuta, który uzyskał specjalizację I stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia lub rozpoczął specjalizację I stopnia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i złożył egzamin specjalizacyjny na dotychczasowych zasadach oraz posiada dorobek zawodowy i naukowy w danej dziedzinie – może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu specjalizacji zgodnie z programem specjalizacji uzupełniającej i zdaniu egzaminu państwowego.

  Konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, o uznanie farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu stażu specjalizacyjnego i skrócenie czasu odbywania stażu specjalizacyjnego do 6 miesięcy. Tym samym farmaceuta musi odbyć co najmniej 6. miesięczny staż specjalizacyjny.

  Do wystąpienia należy dołączyć:

  1. Kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
  2. Kserokopię dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu specjalizacji I stopnia;
  3. Informację o dorobku naukowym i zawodowym w dziedzinie, która jest podmiotem wystąpienia.

  Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, sporządzony na podstawie opinii zespołu ekspertów w składzie:

  • konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
  • przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności;
  • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego lub innego towarzystwa naukowego odpowiadającego danej specjalności, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności.
  • może uznać dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem programu stażu specjalizacyjnego i podjąć decyzję o skróceniu czasu odbywania stażu specjalizacyjnego do 6 miesięcy.

  Wykaz specjalności /załącznik nr 7 do rozporządzenia, do których mogą w powyższym trybie przystąpić farmaceuci posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia i uzyskać tytuł specjalisty:

  Lp. Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia Specjalność, w której można uzyskać tytuł specjalisty
  1. Analityka Farmaceutyczna Analityka Farmaceutyczna
  2. Farmacja apteczna Farmacja aptecznaFarmacja klinicznaFarmacja szpitalna
  3. Farmakologia i zielarstwo FarmakologiaLek roślinny
  4. Farmakologia Farmakologia
  5. Mikrobiologia Mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna
  6. Toksykologia Toksykologia
  7. Higiena i epidemiologia Zdrowie środowiskoweZdrowie publiczne
  8. Medycyna społeczna Zdrowie środowiskoweZdrowie publiczne

   

  Tryb postępowania w załączeniu.

  Dyrektor
  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

   

  Warszawa, 5 stycznia 2004r.


  Informacji udziela:
  Dział Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym  CMKP
  ul. Kleczewska 61/63,   01-826 Warszawa
  Pani Anna Królak
  Tel. 22 56 01 053

  Tryb postępowania w sprawie w sprawie skrócenia czasu odbywania stażu specjalizacyjnego przez farmaceutów posiadających I stopień specjalizacji/§ 33 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15- maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz. 941 /.

  1. Farmaceuta ubiegający się o skrócenie stażu specjalizacyjnego występuje z podaniem do konsultanta krajowego o rozważenie możliwości wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o skrócenie czasu odbywania stażu specjalizacyjnego.
  2. Konsultant Krajowy występuje do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, korespondencja przesyłana jest na adres CMKP.
  3. Jeżeli do wniosku nie dołączono następujących dokumentów: l/kserokopii dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”; 2/kserokopii dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu specjalizacji I stopnia; 3/informacji o dorobku naukowym i zawodowym w dziedzinie, która jest podmiotem wystąpienia, w tym o realizacji w ramach dotychczasowego doświadczenia zawodowego wybranych elementów programu stażu specjalizacyjnego
   – CMKP występuje do wnioskodawców o ich uzupełnienie.
  4. Dyrektor CMKP powołuje zespół ekspertów, ustala termin i miejsce posiedzenia i przekazuje przewodniczącemu zespołu dokumenty wraz z drukiem protokołu.
  5. Zespół w protokole wpisuje ocenę merytoryczną wniosku dotyczącą możliwości uznania farmaceucie dorobku zawodowego i naukowego za równoważny ze zrealizowaniem stażu specjalizacyjnego w danej dziedzinie i skróceniu czasu odbywania stażu specjalizacji , tak aby farmaceuta musiał zrealizować co najmniej 6 miesięczny program specjalizacji.
  6. Na podstawie oceny zespołu ekspertów, Dyrektor CMKP kieruje wniosek do Ministra Zdrowia.
  7. Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się cztery razy w roku; po 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 września.
 • Komunikat w sprawie składania wniosków o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia farmaceuty do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /§ 34 i 35 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /D. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Komunikat

  w sprawie składania wniosków o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia farmaceuty do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /§ 34 i 35 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /D. U. Nr 101, poz. 941 /.

  Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w określonej specjalności, konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, może wystąpić do Ministra Zdrowia; za pośrednictwem CMKP, o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie do egzaminu państwowego.

  Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora Centrum sporządzony na podstawie opinii powołanego przez niego zespołu, może uznać dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu specjalizacji i podjąć decyzję o dopuszczeniu tego farmaceuty  do egzaminu państwowego, którego termin i formę określa Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, na podstawie wniosku konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego.

  Dla przeprowadzenia egzaminu państwowego Dyrektor CEM powołuje komisję egzaminacyjną.

  W skład komisji wchodzą:

  • konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
  • dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej, którzy legitymują się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności;
  • dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego lub innego towarzystwa naukowego odpowiadającego danej specjalności, którzy legitymują się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności.

  Dopuszczenie farmaceuty do egzaminu państwowego może nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2006r.

  Powyższy tryb postępowania dotyczy specjalności: bromatologia, farmacja kliniczna, farmacja przemysłowa, farmacja szpitalna, lek roślinny, mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe.

  Tryb postępowania w sprawie uznania farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /34 i 35 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz. 941 /.

  1. Farmaceuta składa podanie do konsultanta krajowego z prośbą o rozważenie możliwości wystąpienia do Ministra Zdrowia o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia do egzaminu państwowego.
  2. Konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego składa wniosek do Ministra, za pośrednictwem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego /CMKP/.
  3. Dyrektor CMKP powołuje zespół w składzie:
  • konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
  • przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności;
  • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego lub innego towarzystwa naukowego odpowiadającego danej specjalności, który posiada tytule specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności.
  1. MKP ustala termin i miejsce posiedzenia oraz przekazuje dokumenty przewodniczącemu zespołu.
  2. Zespół przedstawia merytoryczną opinię w protokole, sporządzonym dla każdego farmaceuty oddzielnie.
  3. Dyrektora CMKP kieruje do Ministra Zdrowia wniosek, sporządzony na podstawie opinii zespołu, o uznanie lub nie uznawanie farmaceucie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie do egzaminu państwowego.
  4. Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się cztery razy w roku; po 1 styczniu, po 1 kwietniu, po 1 czerwcu, po 1 wrześniu.

   

   

   

  Zmiana do Komunikatu Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia  5 stycznia 2004 r.

   

  Na podstawie § 1 pkt 10 b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. nr 71, poz.480) – dopuszczenie farmaceuty do egzaminu państwowego w trybie określonym w komunikacie może nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2008r.

   

  Dyrektor
  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

   

  Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

   

  Warszawa, dnia 14 czerwca 2007r.

   

 • Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie ostatecznego terminy uzyskiwania specjalizacji pierwszego stopnia lub tytułu specjalisty drugiego stopnia przez farmaceutów

  Komunikat
  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  w sprawie ostatecznego terminu uzyskiwania specjalizacji pierwszego stopnia lub tytułu specjalisty drugiego stopnia przez farmaceutów. 

  Na podstawie § 33 ust. 2 i § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 71, poz.480) – farmaceuta, który rozpoczął  specjalizację:

  1)      przed dniem 25 czerwca 2003r. – odbywa specjalizację i  składa egzamin na I stopień specjalizacji według dotychczasowych zasad w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2008r.

  2)      przed dniem 25 czerwca 2003r. – odbywa specjalizację i składa egzamin na II stopień specjalizacji według dotychczasowych zasad w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2009r.

  W związku z powyższym dla farmaceutów, którzy przystąpili do specjalizacji na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 1 lutego 1983r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 3, poz.19 z późn. zm.):

  1) ostatni egzamin na I specjalizacji w danej specjalności zostanie przeprowadzony w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2008r.

  2) ostatni egzamin na II stopień specjalizacji w danej specjalności zostanie przeprowadzony w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2009 r.

   

  Dyrektor
  Centrum Medycznego
  Kształcenia Podyplomowego

  /-/ Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

  Warszawa, dnia 11  maja 2007r.