Studia specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Art. 23 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017.599). Dyrektor CMKP publikuje na stronie internetowej CMKP i w SMK listę staży kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programem specjalizacji, które zawierają:

  1. Nazwę kursu specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego oraz nazwę i adres siedziby jednostki organizacyjnej albo imię, nazwisko i adres osoby fizycznej, prowadzącej ten kurs lub staż;
  2. Termin, miejsce odbywania oraz liczbę miejsc szkoleniowych na danym kursie specjalizacyjnym lub stażu kierunkowym.

Zgodnie z Art. 23. w/w ustawy Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych,  za pomocą SMK.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa