Studia specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Art. 23 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017.599).

  1. Jednostka szkoląca przekazuje na bieżąco do CMKP, za pomocą SMK, informacje o kursach specjalizacyjnych i stażach kierunkowych prowadzonych w ramach szkolenia specjalizacyjnego, zawierające:
    1. Nazwę kursu specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego oraz nazwę i adres siedziby jednostki organizacyjnej albo imię, nazwisko i adres osoby fizycznej, prowadzącej ten kurs lub staż;
    2. Termin, miejsce odbywania oraz liczbę miejsc szkoleniowych na danym kursie specjalizacyjnym lub stażu kierunkowym.
  2. Dyrektor CMKP zamieszcza na stronie internetowej CMKP i w SMK informacje, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z Art. 23. w/w ustawy Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych,  za pomocą SMK.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa