Ratownicy medyczni i dyspozytorzy medyczni

Współpraca w zakresie koordynacji doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych z podmiotami organizującymi kursy, Urzędami Wojewódzkimi i Ministerstwem Zdrowia:

mgr Marta Opałka
tel: 22-5601-112
e-mail: marta.opalka@cmkp.edu.pl

mgr Agnieszka Stępień
tel: 22-5601-102
e-mail: agnieszka.stepien@cmkp.edu.pl

mgr Małgorzata Aliszewska
tel. 22-5601-134
e-mail: malgorzata.aliszewska@cmkp.edu.pl

W zakresie publikacji kursów doskonalących osobą odpowiedzialną jest:
mgr Renata Ciach
tel. 22-5693-750
e-mail: renata.ciach@cmkp.edu.pl

 


Wykaz kursów doskonalących

Wykaz kursów w latach poprzednich

Wszystkie kursy dostępne są poprzez naszą Wyszukiwarkę kursów (dostępną również ze strony głównej).


Przesyłanie listy uczestników przez organizatorów kursów doskonalących dla ratowników medycznych

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 108 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz.U.2022.2705): Podmiot, który zrealizował kurs doskonalący, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu przesyła do CMKP listę ratowników medycznych, którzy ukończyli kurs doskonalący, zawierającą ich imiona i nazwiska oraz numery prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego, a także imię (imiona) i nazwisko kierownika kursu,.

Instrukcja przesyłania list:

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy kontaktować się z Zespołem ds. Analiz:


Programy kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

 

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących

ARCHIWALNA lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych

ARCHIWALNA lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych


UWAGA!

Informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził nowy program kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1115) do dnia 31 grudnia 2023 r. do doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych przepisy art. 12-12h ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że:

 1. Podmioty, które uzyskały wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych przed 1 stycznia 2023r. tracą możliwość organizowania kursów doskonalących.
 2. Podmioty chcące organizować kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych zobowiązane są uzyskać nowy wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych na podstawie nowego programu kursu doskonalącego.
 3. Wszystkie kursy zgłoszone na rok 2023 nie mogą zostać zrealizowane, gdyż nie spełniają warunków określonych w nowym programie kursu doskonalącego.

UWAGA!

W dniu 20 listopada 2019 r. został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia nowy program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych.

Na podstawie art. 12c ust 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2019.993) mówiącym, iż każda zmiana programu kursu doskonalącego powoduje obowiązek ponownego uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego, CMKP uprzejmie informuje, że:

 1. Podmioty, które uzyskały wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych tracą możliwość organizowania kursów doskonalących dla ratowników medycznych.
 2. Podmioty chcące organizować kursy doskonalące dla ratowników medycznych zobowiązane są uzyskać nowy wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych na podstawie nowego programu kursu doskonalącego.
 3. Wszystkie kursy zgłoszone na rok 2020 nie mogą zostać zrealizowane, gdyż nie spełniają warunków określonych w nowym programie kursu doskonalącego.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 5 grudnia 2018 r.,  wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych jest BEZTERMINOWY.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w Urzędach Wojewódzkich przy weryfikacji dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych, CMKP informuje, że, przepisy regulujące doskonalenie zawodowe ratowników medycznych oraz uzyskiwanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych, tj. art. 12 – 12c ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2018.1115 z późn. zm.), zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1991). Wejście w życie powyższych przepisów, zgodnie z art. 52 ust. 5a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, nastąpiło z dniem 1 maja 2017 r.

Kursy doskonalące dla ratowników medycznych organizowane przez podmioty do dnia 1 maja 2017 r. były zorganizowane na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006.191.1410) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U.2007.112.775) i nie podlegały obowiązkowi uzyskiwania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych, a organizator takiego kursu nie miał obowiązku zgłaszania organizacji szkolenia do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego informuje, iż kursy doskonalące dla ratowników medycznych, organizowane od 1 maja 2017 r. mogą organizować jedynie podmioty, które uzyskały akredytację do prowadzenia kursów doskonalących oraz zostały wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia ww. kursów.

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych jest ważny wyłącznie
z numerem kursu, który nadawany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz znajduje się na liście prowadzonej przez CMKP.

Kursy zrealizowane, nieposiadające indywidualnego numeru kursu nadawanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego są kursami, które NIE SĄ UZNAWANE przy rozliczaniu okresu edukacyjnego przez Urzędy Wojewódzkie. 


Formularze

UWAGA!!! Zmiana przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

Podmiot planujący zorganizowanie kursu doskonalącego, przed jego rozpoczęciem, jest obowiązany uzyskać wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.

Podmiot ubiegający się o uzyskanie wpisu na listę, składa do Wojewody właściwego ze względu na miejsce, w którym będzie realizował kurs doskonalący, wniosek zgodny z wzorem, do którego dołącza:

 1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 12c, ust. 1 pkt 1–3 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 2. oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności, w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników i dyspozytorów medycznych, określonych w ustawie.

Wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania wpisu na listę CMKP:

 • wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących,
 • oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności, w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników i dyspozytorów medycznych, określonych w ustawie,
 • oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku z programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych lub dyspozytorów medycznych,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje kadry dydaktycznej (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające wymagany charakter wykonywanej pracy oraz staż pracy kadry dydaktycznej (określony w Programie kursu doskonalącego).

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego jest obowiązany zgłaszać właściwemu Wojewodzie termin i miejsce realizacji danego kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem. 

W przypadku organizacji kursu w miejscu innym niż siedziba organizatora, konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego wynajem sal dydaktycznych, zawierającego termin kursu.


Formularze dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych:

Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego – załącznik nr 1 do rozporządzenia MZ

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla ratowników medycznych

Instrukcja podpisywania dokumentu przez profil zaufania

CMKP zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku wypełnionego w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny oraz nie posiadającego wymaganych elementów (opinia KK, podpisy, zgoda wojewody). Zeskanowany lub zapisany w pdf wniosek należy przesłać na adres ochrona.zdrowia@cmkp.edu.pl.

Wniosek o realizacje seminarium dla ratowników medycznych

Formularze dotyczące doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych:

Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych – zał. nr 1 do rozporządzenia MZ

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych

Instrukcja podpisywania dokumentu przez profil zaufania

CMKP zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku wypełnionego w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny oraz nie posiadającego wymaganych elementów (opinia KK, podpisy, zgoda wojewody). Zeskanowany lub zapisany w pdf wniosek należy przesłać na adres ochrona.zdrowia@cmkp.edu.pl.

Wniosek o realizacje seminarium dla ratowników medycznych


Przepisy prawne

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2021.2053)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 roku ws. doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U.2019.2464)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych