Ratownicy medyczni i dyspozytorzy medyczni

Współpraca w zakresie koordynacji doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych z podmiotami organizującymi kursy, Urzędami Wojewódzkimi i Ministerstwem Zdrowia:

mgr Marta Opałka
tel: 22-5601-112
e-mail: marta.opalka@cmkp.edu.pl

mgr Agnieszka Stępień
tel: 22-5601-102
e-mail: agnieszka.stepien@cmkp.edu.pl

mgr Małgorzata Aliszewska
tel. 22-5601-134
e-mail: malgorzata.aliszewska@cmkp.edu.pl

W zakresie publikacji kursów doskonalących osobą odpowiedzialną jest:
mgr Katarzyna Sterna
tel. 22-5693-770
e-mail: katarzyna.sterna@cmkp.edu.pl

 


Wykaz kursów doskonalących

Wykaz kursów w latach poprzednich

Wszystkie kursy dostępne są poprzez naszą Wyszukiwarkę kursów (dostępną również ze strony głównej).


Przesyłanie listy uczestników przez organizatorów kursów doskonalących dla ratowników medycznych

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 108 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz.U.2022.2705): Podmiot, który zrealizował kurs doskonalący, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu przesyła do CMKP listę ratowników medycznych, którzy ukończyli kurs doskonalący, zawierającą ich imiona i nazwiska oraz numery prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego, a także imię (imiona) i nazwisko kierownika kursu,.

Instrukcja przesyłania list:

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy kontaktować się z Zespołem ds. Analiz:


Programy kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

 

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących

ARCHIWALNA lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych

ARCHIWALNA lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych


UWAGA!

Informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził nowy program kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1115) do dnia 31 grudnia 2023 r. do doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych przepisy art. 12-12h ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że:

 1. Podmioty, które uzyskały wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych przed 1 stycznia 2023r. tracą możliwość organizowania kursów doskonalących.
 2. Podmioty chcące organizować kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych zobowiązane są uzyskać nowy wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych na podstawie nowego programu kursu doskonalącego.
 3. Wszystkie kursy zgłoszone na rok 2023 nie mogą zostać zrealizowane, gdyż nie spełniają warunków określonych w nowym programie kursu doskonalącego.

UWAGA!

W dniu 20 listopada 2019 r. został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia nowy program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych.

Na podstawie art. 12c ust 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2019.993) mówiącym, iż każda zmiana programu kursu doskonalącego powoduje obowiązek ponownego uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego, CMKP uprzejmie informuje, że:

 1. Podmioty, które uzyskały wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych tracą możliwość organizowania kursów doskonalących dla ratowników medycznych.
 2. Podmioty chcące organizować kursy doskonalące dla ratowników medycznych zobowiązane są uzyskać nowy wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych na podstawie nowego programu kursu doskonalącego.
 3. Wszystkie kursy zgłoszone na rok 2020 nie mogą zostać zrealizowane, gdyż nie spełniają warunków określonych w nowym programie kursu doskonalącego.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 5 grudnia 2018 r.,  wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych jest BEZTERMINOWY.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w Urzędach Wojewódzkich przy weryfikacji dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych, CMKP informuje, że, przepisy regulujące doskonalenie zawodowe ratowników medycznych oraz uzyskiwanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych, tj. art. 12 – 12c ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2018.1115 z późn. zm.), zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1991). Wejście w życie powyższych przepisów, zgodnie z art. 52 ust. 5a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, nastąpiło z dniem 1 maja 2017 r.

Kursy doskonalące dla ratowników medycznych organizowane przez podmioty do dnia 1 maja 2017 r. były zorganizowane na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006.191.1410) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U.2007.112.775) i nie podlegały obowiązkowi uzyskiwania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych, a organizator takiego kursu nie miał obowiązku zgłaszania organizacji szkolenia do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego informuje, iż kursy doskonalące dla ratowników medycznych, organizowane od 1 maja 2017 r. mogą organizować jedynie podmioty, które uzyskały akredytację do prowadzenia kursów doskonalących oraz zostały wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia ww. kursów.

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych jest ważny wyłącznie
z numerem kursu, który nadawany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz znajduje się na liście prowadzonej przez CMKP.

Kursy zrealizowane, nieposiadające indywidualnego numeru kursu nadawanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego są kursami, które NIE SĄ UZNAWANE przy rozliczaniu okresu edukacyjnego przez Urzędy Wojewódzkie. 


Formularze

UWAGA!!! Zmiana przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz.U.2023.2187)

Kurs doskonalący mogą prowadzić podmioty, które:

 1. realizują program kursu doskonalącego, o którym mowa w art. 94 ust. 2;
 2. zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zgodne ze standardami, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 6;
 3. zapewniają bazę dydaktyczną zgodną ze standardami, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 6, niezbędną do realizacji programu kursu, w tym do szkolenia praktycznego;
 4. posiadają wewnętrzny system oceny jakości kształcenia;
 5. prowadzą dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem kształcenia, w szczególności przygotowują regulaminy organizacyjne kształcenia, protokoły postępowania kwalifikacyjnego oraz protokoły przebiegu sprawdzianów lub innych form zaliczenia danego rodzaju kształcenia;
 6. prowadzą ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu danego rodzaju kształcenia obejmującą:
  1. dane osoby, która ukończyła kurs doskonalący:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
   • adres miejsca zamieszkania,
  2. rodzaj i nazwę kształcenia,
  3. nazwę (firmę) organizatora kształcenia,
  4. datę wydania i numer zaświadczenia;
 7. uzyskały wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.

Na podstawie art.  97.

 1. Podmiot ubiegający się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego składa do CMKP wniosek, który zawiera następujące dane:
  1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego;
  2. imię i nazwisko osoby będącej przedstawicielem podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego;
  3. imię (imiona) i nazwisko kierownika kursu doskonalącego;
  4. maksymalną liczbę uczestników kursu doskonalącego;
  5. liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej;
  6. wskazanie sprzętu dydaktycznego, który będzie używany w czasie trwania kursu doskonalącego;
  7. szczegółowy harmonogram kursu doskonalącego.
 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 95 pkt 2-4;
  • oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku oraz o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 95;
  • oświadczenie dotyczące kadry dydaktycznej o spełnianiu wymagań formalnych określonych w programie kursu doskonalącego.
 1. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Na podstawie art.  99.

Dyrektor CMKP dokonuje raz na 5 lat wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego oraz prowadzi listę kursów doskonalących. Listy te zamieszcza się na stronie internetowej CMKP.

Jednocześnie informujemy, że do momentu utworzenia Krajowej Rady jako organu samorządu ratowników medycznych, którego przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Ekspertów powołanego przez Dyrektora CMKP w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych, CMKP nie dokonuje nowych wpisów na listę.

Terminy i miejsca organizacji kursów są zgłaszane bezpośrednio do CMKP na podstawie uzyskanych do tej pory wpisów.

Dodatkowo informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1115) kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych od dnia 1 stycznia 2024 przygotowuje i prowadzi Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.


Formularze dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych:

Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego – załącznik nr 1 do rozporządzenia MZ

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla ratowników medycznych 2024

Instrukcja podpisywania dokumentu przez profil zaufania

CMKP zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku wypełnionego w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny oraz nie posiadającego wymaganych elementów. Zeskanowany lub zapisany w pdf wniosek należy przesłać na adres ratownicy@cmkp.edu.pl

Wniosek o realizacje seminarium dla ratowników medycznych

Formularze dotyczące doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych:

Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych – zał. nr 1 do rozporządzenia MZ

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych

Instrukcja podpisywania dokumentu przez profil zaufania

CMKP zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku wypełnionego w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny oraz nie posiadającego wymaganych elementów (opinia KK, podpisy, zgoda wojewody). Zeskanowany lub zapisany w pdf wniosek należy przesłać na adres ochrona.zdrowia@cmkp.edu.pl.

 


Przepisy prawne

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2021.2053)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz.U.2023.1800)