Studia doktoranckie

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego kontynuowane są stacjonarne Studia Doktoranckie przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i dydaktycznej oraz umożliwiające uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie nauki medyczne

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa
pok. 412 (IV piętro)

Sekretariat Studiów:

Natalia Mroczek
pok. 412 (IV piętro)
tel. 22-5693-825
studia.doktoranckie@cmkp.edu.pl

Recenzje i streszczenia prac doktorskich


Wykłady obowiązkowe dla doktorantów II roku

„Historia medycyny” – I zajęcia

18.12.2019 r. – ul. Marymoncka 99/103, godz. 14-17, sala Rady Naukowej


Rada Samorządu Doktorantów

Przewodnicząca: Lek. Maciej Ratajczak

Z-ca Przewodniczącej: Lek. Kamila Tańska

Sekretarz: Mgr Magdalena Ostrowska

Członkowie Rady:

 • Lek. Agnieszka Łebek-Szatańska
 • Lek. Maciej Oszczudłowski
 • Lek. Michał Piłka
 • Lek. Władysław Januszewicz

Przedstawiciele Samorządu w Radzie Naukowej CMKP

Mgr Maciej Ratajczak
Lek. Karolina Nowak

Przedstawiciele Samorządu w Komisji Dyscyplinarnej CMKP:

Lek.  Maciej Ratajczak
Lek. Karolina Nowak

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Członkowie:

 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
 • Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz
 • Dr hab. n. med. Michał Kamiński
 • Dr hab. n. med. Andrzej Mróz
 • Dr hab. n. med. Sebastian Szmit
 • Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski
 • Prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka –ekspert

Komisja Dyscyplinarna Doktorantów

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

Członkowie:

 • Prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka
 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
 • Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Ireneusz Kantor
 • Dr hab. n. med. Janusz Kocik
 • Dr n. med. Alicja Bauer
 • Dr n. med. Jarosław Kozakowski
 • lek. Maciej Ratajczak – przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 • lek. Karolina Nowak – przedstawiciel Samorządu Doktorantów


 Regulamin i akty prawne

Regulamin Studiów Doktoranckich w CMKP

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. (z późn. zmianami): Prawo o szkolnictwie wyższym (stosuje się do studiów doktoranckich rozpoczętych do dnia 1 października 2018 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (stosuje się do przewodów otwartych do dnia 30 kwietnia 2019 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (stosuje się do studiów doktoranckich rozpoczetych do dnia 1 października 2018 r.)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 (z późn. zmianami) o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (stosuje się do przewodów doktorskich otwartych do dnia 30 kwietnia 2019 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (stosuje się do przewodów wszczetych do dnia 30 kwietnia 2019 r.)