Zakład Szkolenia Biegłych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa

mgr Ewa Kiec
p.o. kierownika Zakładu
Pełnomocnik Dyrektora CMKP ds. Szkoleń
Biegłych

mgr Katarzyna Dujka
Specjalista

Kontakt:
szkolenia.biegli@cmkp.edu.p
tel.:22 584 13 72

Szanowni Państwo,

od września 2022 r. uruchomiony zostanie drugi cykl szkoleń organizowanych przez Zakład Szkolenia Biegłych CMKP. Tak jak dotychczas spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w formule hybrydowej, zgodnie z poniższym terminarzem.

Terminy szkoleń w godzinach od 9.30 do godz. 14.00: 

  • 26 września 2022
  • 31 października 2022
  • 21 listopada 2022
  • 19 grudnia 2022
  • 30 stycznia 2023
  • 27 lutego 2023
  • 20 marca 2023
  • 24 kwietnia 2023
  • 29 maja 2023
  • 26 czerwca 2023

Szczegółowy harmonogram tematyczny szkoleń w drugim cyklu kursu zostanie udostępniony na stronie Zakładu Szkolenia Biegłych przed pierwszym spotkaniem. 

Zapisy poprzez e-mail: szkolenia.biegli@cmkp.edu.pl

Więcej informacji

W ostatnich latach, w następstwie zmian legislacyjnych oraz rosnącej prawnej świadomości społeczeństwa, zwiększa się liczba toczących się postępowań. Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania mierzą się z niebagatelnym problemem, którym jest niewielka liczba biegłych lekarzy. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, niejednokrotnie opinie biegłych wydawane są przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, czego skutkiem jest podważanie opinii na dalszych etapach postępowania i konieczność zasięgnięcia opinii uzupełniających. Coraz częściej stwierdzana jest przewlekłość postępowań, co w konsekwencji doprowadza do zasądzania z tego tytułu wysokich rekompensat. Taki stan powoduje wydłużanie czasu potrzebnego na zakończenie postępowania przed sądem, a na wyrok często trzeba czekać latami.

Identyfikując pogłębiający się problem, władze Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego powołały do działania Zakład Szkolenia Biegłych. Jednostka została włączona do struktury Katedry Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego kierowanej przez prof. Jacka Sobockiego, która posadowiona jest w Szpitalu im. prof. W. Orłowskiego. Rozumiejąc istotę tej inicjatywy, wsparcia w działaniach udzielił dyrektor Szpitala Leszek Kliś, umożliwiając rozpoczęcie prac na terenie placówki przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie.

Zadaniem Zakładu Szkolenia Biegłych jest działalność dydaktyczna. Rozpoczęto cykl comiesięcznych szkoleń dla lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Założeniem kursu jest przybliżenie problematyki z zakresu sporządzania opinii i ekspertyz na rzecz instytucji wymiaru sprawiedliwości. Cykliczne spotkania prowadzone są przez prawników, którzy dzielą się z uczestnikami nie tylko wiedzą merytoryczną i doświadczeniem praktycznym. Dzięki regularnym spotkaniom i formule kooperacji prawniczo-medycznej możliwa jest kompleksowa analiza tematyki.

Inicjatywa ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W celu jej rozpowszechnienia w środowisku medycznym podjęto współpracę z naukowymi towarzystwami lekarskimi. W ramach zawartych umów i porozumień  organizowane szkolenia trafiają do większej grupy specjalistów (lekarzy).

Do tej pory stworzone zostały zespoły specjalistyczne zrzeszające od kilku do kilkunastu osób:

Zespół w dziedzinie ginekologii i położnictwa: koordynator − prof. Przemysław Oszukowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii na terenie województwa świętokrzyskiego. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Zespół w dziedzinie kardiologii: koordynator − prof. Marcin Grabowski. Członkami zespołu są specjaliści rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Zespół w dziedzinie chirurgii ogólnej: koordynator − prof. Mariusz Wyleżoł. Członkami zespołu są specjaliści z Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Zespół w dziedzinie neonatologii: koordynator − dr Beata Pawlus, konsultant dla województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Neonatologiczne.

Zespół w dziedzinie chirurgii bariatrycznej: koordynator − prof. Wiesław Tarnowski, prezes Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Zespół ortopedyczny: koordynator − dr Adam Kosim. Członkami zespołu są specjaliści, zajmujący się rozległymi obszarami z dziedziny ortopedii i traumatologii.

Zespół w dziedzinie pediatrii: koordynator − dr Aneta Górska-Kot. Członkami zespołu są specjaliści różnych dziedzin medycyny dziecięcej.

Zespół ds. medycyny estetycznej i anti-aging: koordynator – dr Edyta Adamczyk-Kutera. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Zespół w dziedzinie dermatologii: koordynator − dr hab. Joanna Czuwara. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

Zespół w dziedzinie neurochirurgii: koordynator − prof. Romuald Krajewski. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Neurochirurgów.

Powołane zespoły mają zapewnić biegłym możliwość pracy nad wskazaną tematyką w ramach jednej specjalności i w gronie interdyscyplinarnym.

Oprócz szkoleń dla lekarzy (zgłosiło się już ponad stu uczestników) uruchomiona zostanie także jednostka, zajmująca się obsługą administracyjną i prawną procesu wydawania opinii. Pozwoli to na pracę biegłych w ramach struktury zapewniającej wsparcie w opiniowaniu, a także na zachowanie wysokich standardów oraz prawidłowego obiegu dokumentacji.