Zakład Szkolenia Biegłych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa

mgr Ewa Kiec
p.o. kierownika Zakładu
Pełnomocnik Dyrektora CMKP ds. Szkoleń
Biegłych

mgr Katarzyna Dujka
Specjalista

Kontakt:
szkolenia.biegli@cmkp.edu.p
tel.:22 584 13 72

W ostatnich latach, w następstwie zmian legislacyjnych oraz rosnącej prawnej świadomości społeczeństwa, zwiększa się liczba toczących się postępowań. Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania mierzą się z niebagatelnym problemem, którym jest niewielka liczba biegłych lekarzy. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, niejednokrotnie opinie biegłych wydawane są przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, czego skutkiem jest podważanie opinii na dalszych etapach postępowania i konieczność zasięgnięcia opinii uzupełniających. Coraz częściej stwierdzana jest przewlekłość postępowań, co w konsekwencji doprowadza do zasądzania z tego tytułu wysokich rekompensat. Taki stan powoduje wydłużanie czasu potrzebnego na zakończenie postępowania przed sądem, a na wyrok często trzeba czekać latami.

Identyfikując pogłębiający się problem, władze Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego powołały do działania Zakład Szkolenia Biegłych. Jednostka została włączona do struktury Katedry Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego kierowanej przez prof. Jacka Sobockiego, która posadowiona jest w Szpitalu im. prof. W. Orłowskiego. Rozumiejąc istotę tej inicjatywy, wsparcia w działaniach udzielił dyrektor Szpitala Leszek Kliś, umożliwiając rozpoczęcie prac na terenie placówki przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie.

Zadaniem Zakładu Szkolenia Biegłych jest działalność dydaktyczna. Rozpoczęto cykl comiesięcznych szkoleń dla lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Założeniem kursu jest przybliżenie problematyki z zakresu sporządzania opinii i ekspertyz na rzecz instytucji wymiaru sprawiedliwości. Cykliczne spotkania prowadzone są przez prawników, którzy dzielą się z uczestnikami nie tylko wiedzą merytoryczną i doświadczeniem praktycznym. Dzięki regularnym spotkaniom i formule kooperacji prawniczo-medycznej możliwa jest kompleksowa analiza tematyki.

Inicjatywa ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W celu jej rozpowszechnienia w środowisku medycznym podjęto współpracę z naukowymi towarzystwami lekarskimi. W ramach zawartych umów i porozumień  organizowane szkolenia trafiają do większej grupy specjalistów (lekarzy).

Do tej pory stworzone zostały zespoły specjalistyczne zrzeszające od kilku do kilkunastu osób:

Zespół w dziedzinie ginekologii i położnictwa: koordynator − prof. Przemysław Oszukowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii na terenie województwa świętokrzyskiego. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Zespół w dziedzinie kardiologii: koordynator − prof. Marcin Grabowski. Członkami zespołu są specjaliści rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Zespół w dziedzinie chirurgii ogólnej: koordynator − prof. Mariusz Wyleżoł. Członkami zespołu są specjaliści z Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Zespół w dziedzinie neonatologii: koordynator − dr Beata Pawlus, konsultant dla województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Neonatologiczne.

Zespół w dziedzinie chirurgii bariatrycznej: koordynator − prof. Wiesław Tarnowski, prezes Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Zespół ortopedyczny: koordynator − dr Adam Kosim. Członkami zespołu są specjaliści, zajmujący się rozległymi obszarami z dziedziny ortopedii i traumatologii.

Zespół w dziedzinie pediatrii: koordynator − dr Aneta Górska-Kot. Członkami zespołu są specjaliści różnych dziedzin medycyny dziecięcej.

Zespół ds. medycyny estetycznej i anti-aging: koordynator – dr Edyta Adamczyk-Kutera. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Zespół w dziedzinie dermatologii: koordynator − dr hab. Joanna Czuwara. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

Powołane zespoły mają zapewnić biegłym możliwość pracy nad wskazaną tematyką w ramach jednej specjalności i w gronie interdyscyplinarnym.

Oprócz szkoleń dla lekarzy (zgłosiło się już ponad stu uczestników) uruchomiona zostanie także jednostka, zajmująca się obsługą administracyjną i prawną procesu wydawania opinii. Pozwoli to na pracę biegłych w ramach struktury zapewniającej wsparcie w opiniowaniu, a także na zachowanie wysokich standardów oraz prawidłowego obiegu dokumentacji.

Szanowni Państwo,

udostępniamy harmonogram szkoleń dla członków towarzystw naukowych, którzy występują w charakterze biegłych i są rekomendowani do sporządzania opinii, a także osób zainteresowanych szkoleniem w zakresie opiniowania. Kurs odbywa się w ramach Programu Szkoleniowego powstałego przy współpracy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z towarzystwami naukowymi.  Celem comiesięcznych szkoleń jest doskonalenie jakości sporządzanych opinii oraz stworzenie grupy biegłych o najwyższych kompetencjach z zakresu różnych specjalizacji.

Terminy szkoleń w godzinach od 9. 30 do godz. 14.00 

 • 31 maja 2021
 • 21 czerwca 2021
 • 12 lipca 2021
 • 30 sierpnia 2021
 • 27 września 2021
 • 25 października 2021
 • 29 listopada 2021
 • 20 grudnia 2021
 • 31  stycznia 202
 • 28  lutego 2022
 • 28  marca 2022
 • 25  kwietnia 2022
 • 30  maja 2022
 • 27  czerwca 2022

Szkolenia odbywają się w formie zdalnej (on–linie), a także, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, hybrydowo.

Zespół Zakładu Szkolenia Biegłych
Katedra Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Harmonogram do pobrania

Od września 2022 r. uruchomiony zostanie drugi cykl szkoleń organizowanych przez Zakład Szkolenia Biegłych CMKP. Tak jak dotychczas spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w formule hybrydowej, zgodnie z poniższym terminarzem.

Terminy szkoleń w godzinach od 9.30 do godz. 14.00: 

 • 26 września 2022
 • 31 października 2022
 • 21 listopada 2022
 • 19 grudnia 2022
 • 30 stycznia 2023
 • 27 lutego 2023
 • 20 marca 2023
 • 24 kwietnia 2023
 • 29 maja 2023
 • 26 czerwca 2023

Szczegółowy harmonogram tematyczny szkoleń w drugim cyklu kursu zostanie udostępniony na stronie Zakładu Szkolenia Biegłych przed pierwszym spotkaniem.