Działalność dydaktyczna

Szkoła Zdrowia Publicznego prowadzi kształcenie specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Jednym z głównych zadań Szkoły jest prowadzenie kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalności w zakresie zdrowia publicznego, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego oraz profilaktyki  promocji zdrowia. O ich wartości świadczą wysokie oceny wystawiane przez uczestników tych kursów.

Ponadto Szkoła posiada akredytację do realizowania programu kształcenia specjalizacyjnego w zdrowiu publicznym dla lekarzy. Od 1971 w szkoleniach zorganizowanych przez Szkołę uczestniczyło ponad kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie lekarzy, ale też magistrów w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

Istotnym uzupełnieniem działalności dydaktycznej Szkoły jest działalność naukowa. Wśród dokonań Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP ostatnich lat jest udział w realizacji projektu systemowego „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kariologów, lekarzy medycyny pracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu w latach 2008 -2015 Szkoła przeszkoliła 1163 lekarzy. Od 2016 r. Szkoła realizowała program szkolenia lekarzy ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten ma się zakończył się w 2023 roku. Był adresowany do lekarzy specjalizujących się w tzw. trybie modułowym w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w: onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycynie rodzinnej, pediatrii, medycynie ratunkowej oraz medycynie paliatywnej.

Długoletnie doświadczenie Szkoły Zdrowia Publicznego i Zespół pracowników, stawiają ją wśród najlepszych placówek kształcących kadry dla systemu zdrowia w kraju.

W związku z przemianami demograficznymi i epidemiologicznymi, jakie stoją przed Polską działania z zakresu zdrowia publicznego, w zakresie szkolenia personelu nabierają jeszcze większego znaczenia niż do tej pory. W oparciu o posiadane kadry i doświadczenie, Szkoła Zdrowia Publicznego jest naturalnym partnerem instytucji rządowych w realizacji ustawowych zadań Narodowego Programu Zdrowia w tym m.in. w zakresie monitorowania i oceny stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa; identyfikacji i analizy rozpowszechnienia czynników stanowiących zagrożenie stanu zdrowia społeczeństwa; identyfikacji przyczyn nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych; inicjowania i prowadzenia badań naukowych.