Postępowania habilitacyjne

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny i biologii medycznej.

Rada Naukowa rekomenduje następujące kryteria uwzględniane przy ocenie wniosków o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie:

  • pięciokrotność mediany IF dla danej dziedziny w odniesieniu do dorobku uzyskanego po nadaniu tytułu doktora;
  • co najmniej trzy prace oryginale z IF, w których wnioskodawca jest pierwszym, ostatnim lub korespondencyjnym autorem;
  • indeks Hirscha w odniesieniu do całego dorobku, wynoszący co najmniej trzy;
  • liczba cytowań, z wyłączeniem autocytowań, w odniesieniu do całego dorobku, wynosząca nie mniej niż dwadzieścia pięć.

Uchwała Rady Naukowej CMKP ws. kryteriów uwzględnianych przy ocenie Kandydatów

CK_forma_dokumentowania_wniosku_habilitacyjnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja dotycząca postępowań habilitacyjnych wszczętych po 1 października 2018 r. znajduje się na stronie BIP:

https://www.cmkp.edu.pl/serwisy/bip/