Postępowanie o nadanie tytułu profesora

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do występowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych.

Rada Naukowa rekomenduje następujące kryteria uwzględniane przy ocenie wniosków o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie:

  • pięciokrotność mediany IF dla danej dziedziny w odniesieniu do dorobku po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego;
  • co najmniej pięć prac oryginalnych z IF, w których wnioskodawca jest pierwszym, ostatnim lub korespondencyjnym autorem;
  • indeks Hirscha w odniesieniu do całego dorobku, wynoszący co najmniej pięć;
  • liczba cytowań, z wyłączeniem autocytowań, w odniesieniu do całego dorobku, wynosząca nie mniej niż pięćdziesiąt.

Uchwała Rady Naukowej CMKP ws. kryteriów uwzględnianych przy ocenie Kandydatów